10282.htm

CÍMSZÓ: Azariel

SZÓCIKK: Azariel avi Agri A XIV. és XV. század fordulóján élt magyar rabbi. Latin nyelvű magyar irodalomtörténeti adataink szerint dicséreteket és énekeket írt az év minden napjára. Műve egy pergamenre másolt zsoltárkönyv végső lapjain a vatikáni könyvtár tulajdonában van. Nevét általában Azariel avi Aazarinak írják, de Czvittinger Dávid 1711. megjelent Specimen című írói lexikona a latin-betűs átírás mellett közli héber betűkkel az Azariel avi Agri nevet is. Ez utóbbi valószínűbb, mert utána megjelöli a helyet, ahol a magyar rabbi élt: in Agria urbe Hungariae. Az egri rabbira vonatkozó adatokat irodalomtörténeti munkáink Czvittingertől veszik. Előfordul még Básty Magyarok Emléke és Horányi Memória c. művében. Kohn Sámuel műve nem említi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 282. címszó a lexikon => 71. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10282.htm

CÍMSZÓ: Azariel

SZÓCIKK: Azariel avi Agri A XIV. és XV. század fordulóján élt magyar rabbi. Latin nyelvű magyar irodalomtörténeti adataink szerint dicséreteket és énekeket írt az év minden napjára. Műve egy pergamenre másolt zsoltárkönyv végső lapjain a vatikáni könyvtár tulajdonában van. Nevét általában Azariel avi Aazarinak írják, de Czvittinger Dávid 1711. megjelent Specimen című írói lexikona a latin-betűs átírás mellett közli héber betűkkel az Azariel avi Agri nevet is. Ez utóbbi valószínűbb, mert utána megjelöli a helyet, ahol a magyar rabbi élt: in Agria urbe Hungariae. Az egri rabbira vonatkozó adatokat irodalomtörténeti munkáink Czvittingertől veszik. Előfordul még Básty Magyarok Emléke és Horányi Memória c. művében. Kohn Sámuel műve nem említi.

10282.ht

CÍMSZÓ Azarie

SZÓCIKK Azarie av Agr XIV é XV száza fordulójá él magya rabbi Lati nyelv magya irodalomtörténet adatain szerin dicséreteke é énekeke ír a é minde napjára Műv eg pergamenr másol zsoltárköny végs lapjai vatikán könyvtá tulajdonába van Nevé általába Azarie av Aazarina írják d Czvittinge Dávi 1711 megjelen Specime cím író lexikon latin-betű átírá mellet közl hébe betűkke a Azarie av Agr neve is E utóbb valószínűbb mer után megjelöl helyet aho magya rabb élt i Agri urb Hungariae A egr rabbir vonatkoz adatoka irodalomtörténet munkáin Czvittingertő veszik Előfordu mé Bást Magyaro Emlék é Horány Memóri c művében Koh Sámue műv ne említi

10282.h

CÍMSZ Azari

SZÓCIK Azari a Ag XI X száz fordulój é magy rabb Lat nyel magy irodalomtörténe adatai szeri dicséretek énekek í mind napjár Mű e pergamen máso zsoltárkön vég lapja vatiká könyvt tulajdonáb va Nev általáb Azari a Aazarin írjá Czvitting Dáv 171 megjele Specim cí ír lexiko latin-bet átír melle köz héb betűkk Azari a Ag nev i utób valószínűb me utá megjelö helye ah magy rab él Agr ur Hungaria eg rabbi vonatko adatok irodalomtörténe munkái Czvittingert veszi Előford m Bás Magyar Emlé Horán Memór művébe Ko Sámu mű n említ

10282.

CÍMS Azar

SZÓCI Azar A X szá forduló mag rab La nye mag irodalomtörtén adata szer dicsérete éneke min napjá M pergame más zsoltárkö vé lapj vatik könyv tulajdoná v Ne általá Azar Aazari írj Czvittin Dá 17 megjel Speci c í lexik latin-be átí mell kö hé betűk Azar A ne utó valószínű m ut megjel hely a mag ra é Ag u Hungari e rabb vonatk adato irodalomtörtén munká Czvittinger vesz Előfor Bá Magya Eml Horá Memó művéb K Sám m emlí

10282

CÍM Aza

SZÓC Aza sz fordul ma ra L ny ma irodalomtörté adat sze dicséret ének mi napj pergam má zsoltárk v lap vati köny tulajdon N által Aza Aazar ír Czvitti D 1 megje Spec lexi latin-b át mel k h betű Aza n ut valószín u megje hel ma r A Hungar rab vonat adat irodalomtörté munk Czvittinge ves Előfo B Magy Em Hor Mem művé Sá eml

1028

CÍ Az

SZÓ Az s fordu m r n m irodalomtört ada sz dicsére éne m nap perga m zsoltár la vat kön tulajdo álta Az Aaza í Czvitt megj Spe lex latin- á me bet Az u valószí megj he m Hunga ra vona ada irodalomtört mun Czvitting ve Előf Mag E Ho Me műv S em