10288.htm

CÍMSZÓ: Bach

SZEMÉLYNÉV: Bach József

SZÓCIKK: Bach József, rabbi, szül. Óbudán 1784., megh. Budapesten 1886 febr. 3. A haladó irány híve volt és ő volt az első, aki szakított az addig dívott jiddis prédikálással és német nyelvű hitszónoklatokat tartott a templomban modern formákban. Emellett éleseszű tudós is volt, aki gyermekkora óta állandóan foglalkozott a talmudtudományokkal és megtanulta az európai nyelveket is. A prágai egyetemen és az ottani zsidó tudósok vezetése mellett 12 évig tanult. Miután vagyonát elvesztette, az óbudai hitközség tanügyi vezetője lett s általában sokat foglalkozott népoktatással. Később a pesti hitközség első német hitszónokának hívta meg. Ezt az állását harminc éven át töltötte be lelkiismeretesen és számos hitszónoklata nyomtatásban is megjelent. Életrajzát fia adta ki és Kayserling látta el bevezetéssel, de a Reich-féle «Bész-Él»-ben is megjelent (l. k.). Egy szónoklatkötete Pesten jelent meg 1827. «Homtletische Erstlinge» címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 288. címszó a lexikon => 73. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10288.htm

CÍMSZÓ: Bach

SZEMÉLYNÉV: Bach József

SZÓCIKK: Bach József, rabbi, szül. Óbudán 1784., megh. Budapesten 1886 febr. 3. A haladó irány híve volt és ő volt az első, aki szakított az addig dívott jiddis prédikálással és német nyelvű hitszónoklatokat tartott a templomban modern formákban. Emellett éleseszű tudós is volt, aki gyermekkora óta állandóan foglalkozott a talmudtudományokkal és megtanulta az európai nyelveket is. A prágai egyetemen és az ottani zsidó tudósok vezetése mellett 12 évig tanult. Miután vagyonát elvesztette, az óbudai hitközség tanügyi vezetője lett s általában sokat foglalkozott népoktatással. Később a pesti hitközség első német hitszónokának hívta meg. Ezt az állását harminc éven át töltötte be lelkiismeretesen és számos hitszónoklata nyomtatásban is megjelent. Életrajzát fia adta ki és Kayserling látta el bevezetéssel, de a Reich-féle Bész-Él -ben is megjelent l. k. . Egy szónoklatkötete Pesten jelent meg 1827. Homtletische Erstlinge címen.

10288.ht

CÍMSZÓ Bac

SZEMÉLYNÉV Bac Józse

SZÓCIKK Bac József rabbi szül Óbudá 1784. megh Budapeste 188 febr 3 halad irán hív vol é vol a első ak szakítot a addi dívot jiddi prédikálássa é néme nyelv hitszónoklatoka tartot templomba moder formákban Emellet élesesz tudó i volt ak gyermekkor ót állandóa foglalkozot talmudtudományokka é megtanult a európa nyelveke is prága egyeteme é a ottan zsid tudóso vezetés mellet 1 évi tanult Miutá vagyoná elvesztette a óbuda hitközsé tanügy vezetőj let általába soka foglalkozot népoktatással Későb pest hitközsé els néme hitszónokána hívt meg Ez a állásá harmin éve á töltött b lelkiismeretese é számo hitszónoklat nyomtatásba i megjelent Életrajzá fi adt k é Kayserlin látt e bevezetéssel d Reich-fél Bész-É -be i megjelen l k Eg szónoklatkötet Peste jelen me 1827 Homtletisch Erstling címen

10288.h

CÍMSZ Ba

SZEMÉLYNÉ Ba Józs

SZÓCIK Ba Józse rabb szü Óbud 1784 meg Budapest 18 feb hala irá hí vo vo els a szakíto add dívo jidd prédikáláss ném nyel hitszónoklatok tarto templomb mode formákba Emelle éleses tud vol a gyermekko ó állandó foglalkozo talmudtudományokk megtanul európ nyelvek i prág egyetem otta zsi tudós vezeté melle év tanul Miut vagyon elvesztett óbud hitközs tanüg vezető le általáb sok foglalkozo népoktatássa Késő pes hitközs el ném hitszónokán hív me E állás harmi év töltöt lelkiismeretes szám hitszónokla nyomtatásb megjelen Életrajz f ad Kayserli lát bevezetésse Reich-fé Bész- -b megjele E szónoklatköte Pest jele m 182 Homtletisc Erstlin címe

10288.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Józ

SZÓCI B Józs rab sz Óbu 178 me Budapes 1 fe hal ir h v v el szakít ad dív jid prédikálás né nye hitszónoklato tart templom mod formákb Emell élese tu vo gyermekk álland foglalkoz talmudtudományok megtanu euró nyelve prá egyete ott zs tudó vezet mell é tanu Miu vagyo elvesztet óbu hitköz tanü vezet l általá so foglalkoz népoktatáss Kés pe hitköz e né hitszónoká hí m állá harm é töltö lelkiismerete szá hitszónokl nyomtatás megjele Életraj a Kayserl lá bevezetéss Reich-f Bész - megjel szónoklatköt Pes jel 18 Homtletis Erstli cím

10288

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ ra s Ób 17 m Budape f ha i e szakí a dí ji prédikálá n ny hitszónoklat tar templo mo formák Emel éles t v gyermek állan foglalko talmudtudományo megtan eur nyelv pr egyet ot z tud veze mel tan Mi vagy elveszte ób hitkö tan veze által s foglalko népoktatás Ké p hitkö n hitszónok h áll har tölt lelkiismeret sz hitszónok nyomtatá megjel Életra Kayser l bevezetés Reich- Bés megje szónoklatkö Pe je 1 Homtleti Erstl cí

1028SZEMÉL J

SZÓ Jó r Ó 1 Budap h szak d j prédikál n hitszónokla ta templ m formá Eme éle gyerme álla foglalk talmudtudomány megta eu nyel p egye o tu vez me ta M vag elveszt ó hitk ta vez álta foglalk népoktatá K hitk hitszóno ál ha töl lelkiismere s hitszóno nyomtat megje Életr Kayse bevezeté Reich Bé megj szónoklatk P j Homtlet Erst c