10290.htm

CÍMSZÓ: Bacher

SZEMÉLYNÉV: Bacher Emil

SZÓCIKK: Bacher, 1. Emil, közgazdász, B. Simon (l. o.) fia, B. Vilmos (l. o.) testvére, szül. Liptószentmiklóson 1854., megh. Budapesten 1926 okt. 15. Tanulmányait Budapesten végezte, majd hosszabb ideig külföldön képezte magát. Mint egyszerű tisztviselő kezdte pályafutását a Viktória malomtrustnél, amelynek később elnöke lett. Ezt az óriásivá fejlesztett vállalatot az egész világon ismertté tette, egyszersmind belekapcsolódott általa a hazai és külföldi pénzpiacba. A háború következményeivel járó pénzügyi összeomlás után jelentékeny része volt a szanálási műveletekben, de a világpiaccal nem tudta a versenyt tartani és midőn a malom részvényeinek árfolyama lezuhant. B.-nek kellett a felelősséget viselnie. Élete végén a Molinum Rt.-gá alakult malom talpraállításán fáradozott rendkívüli energiával, de munkája közben szervezete felmondta a szolgálatot. B. a Pesti Izr. Hitközség legjótékonyabb és áldozatkészebb hívei közé tartozott, aki évenként hatalmas összegeket adott a hitközség intézményeinek fenntartására. Irodalmilag is működött «A világ gabonapiacáról» a Pester Lloydba írta nagyértékű észrevételeit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 290. címszó a lexikon => 73. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10290.htm

CÍMSZÓ: Bacher

SZEMÉLYNÉV: Bacher Emil

SZÓCIKK: Bacher, 1. Emil, közgazdász, B. Simon l. o. fia, B. Vilmos l. o. testvére, szül. Liptószentmiklóson 1854., megh. Budapesten 1926 okt. 15. Tanulmányait Budapesten végezte, majd hosszabb ideig külföldön képezte magát. Mint egyszerű tisztviselő kezdte pályafutását a Viktória malomtrustnél, amelynek később elnöke lett. Ezt az óriásivá fejlesztett vállalatot az egész világon ismertté tette, egyszersmind belekapcsolódott általa a hazai és külföldi pénzpiacba. A háború következményeivel járó pénzügyi összeomlás után jelentékeny része volt a szanálási műveletekben, de a világpiaccal nem tudta a versenyt tartani és midőn a malom részvényeinek árfolyama lezuhant. B.-nek kellett a felelősséget viselnie. Élete végén a Molinum Rt.-gá alakult malom talpraállításán fáradozott rendkívüli energiával, de munkája közben szervezete felmondta a szolgálatot. B. a Pesti Izr. Hitközség legjótékonyabb és áldozatkészebb hívei közé tartozott, aki évenként hatalmas összegeket adott a hitközség intézményeinek fenntartására. Irodalmilag is működött A világ gabonapiacáról a Pester Lloydba írta nagyértékű észrevételeit.

10290.ht

CÍMSZÓ Bache

SZEMÉLYNÉV Bache Emi

SZÓCIKK Bacher 1 Emil közgazdász B Simo l o fia B Vilmo l o testvére szül Liptószentmiklóso 1854. megh Budapeste 192 okt 15 Tanulmányai Budapeste végezte maj hosszab idei külföldö képezt magát Min egyszer tisztvisel kezdt pályafutásá Viktóri malomtrustnél amelyne későb elnök lett Ez a óriásiv fejlesztet vállalato a egés világo ismertt tette egyszersmin belekapcsolódot által haza é külföld pénzpiacba hábor következményeive jár pénzügy összeomlá utá jelentéken rész vol szanálás műveletekben d világpiacca ne tudt verseny tartan é midő malo részvényeine árfolyam lezuhant B.-ne kellet felelőssége viselnie Élet végé Molinu Rt.-g alakul malo talpraállításá fáradozot rendkívül energiával d munkáj közbe szervezet felmondt szolgálatot B Pest Izr Hitközsé legjótékonyab é áldozatkészeb híve köz tartozott ak évenkén hatalma összegeke adot hitközsé intézményeine fenntartására Irodalmila i működöt vilá gabonapiacáró Peste Lloydb írt nagyérték észrevételeit

10290.h

CÍMSZ Bach

SZEMÉLYNÉ Bach Em

SZÓCIK Bache Emi közgazdás Sim fi Vilm testvér szü Liptószentmiklós 1854 meg Budapest 19 ok 1 Tanulmánya Budapest végezt ma hossza ide külföld képez magá Mi egysze tisztvise kezd pályafutás Viktór malomtrustné amelyn késő elnö let E óriási fejleszte vállalat egé világ ismert tett egyszersmi belekapcsolódo álta haz külföl pénzpiacb hábo következményeiv já pénzüg összeoml ut jelentéke rés vo szanálá műveletekbe világpiacc n tud versen tarta mid mal részvényein árfolya lezuhan B.-n kelle felelősség viselni Éle vég Molin Rt.- alaku mal talpraállítás fáradozo rendkívü energiáva munká közb szerveze felmond szolgálato Pes Iz Hitközs legjótékonya áldozatkésze hív kö tartozot a évenké hatalm összegek ado hitközs intézményein fenntartásár Irodalmil működö vil gabonapiacár Pest Lloyd ír nagyérté észrevételei

10290.

CÍMS Bac

SZEMÉLYN Bac E

SZÓCI Bach Em közgazdá Si f Vil testvé sz Liptószentmikló 185 me Budapes 1 o Tanulmány Budapes végez m hossz id külföl képe mag M egysz tisztvis kez pályafutá Viktó malomtrustn amely kés eln le óriás fejleszt vállala eg vilá ismer tet egyszersm belekapcsolód ált ha külfö pénzpiac háb következményei j pénzü összeom u jelenték ré v szanál műveletekb világpiac tu verse tart mi ma részvényei árfoly lezuha B.- kell felelőssé viseln Él vé Moli Rt. alak ma talpraállítá fáradoz rendkív energiáv munk köz szervez felmon szolgálat Pe I Hitköz legjótékony áldozatkész hí k tartozo évenk hatal összege ad hitköz intézményei fenntartásá Irodalmi működ vi gabonapiacá Pes Lloy í nagyért észrevétele

10290

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba

SZÓC Bac E közgazd S Vi testv s Liptószentmikl 18 m Budape Tanulmán Budape vége hoss i külfö kép ma egys tisztvi ke pályafut Vikt malomtrust amel ké el l óriá fejlesz vállal e vil isme te egyszers belekapcsoló ál h külf pénzpia há következménye pénz összeo jelenté r szaná műveletek világpia t vers tar m m részvénye árfol lezuh B. kel felelőss visel É v Mol Rt ala m talpraállít fárado rendkí energiá mun kö szerve felmo szolgála P Hitkö legjótékon áldozatkés h tartoz éven hata összeg a hitkö intézménye fenntartás Irodalm műkö v gabonapiac Pe Llo nagyér észrevétel

1029

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ Ba közgaz V test Liptószentmik 1 Budap Tanulmá Budap vég hos külf ké m egy tisztv k pályafu Vik malomtrus ame k e óri fejles válla vi ism t egyszer belekapcsol á kül pénzpi h következmény pén össze jelent szan művelete világpi ver ta részvény árfo lezu B ke felelős vise Mo R al talpraállí fárad rendk energi mu k szerv felm szolgál Hitk legjótéko áldozatké tarto éve hat össze hitk intézmény fenntartá Irodal műk gabonapia P Ll nagyé észrevéte