10292.htm

CÍMSZÓ: Bacher

SZEMÉLYNÉV: Bacher Simon

SZÓCIKK: B. Simon, héber író és költő, szül. Liptószentmiklóson 1853 febr. 1., megh. Budapesten 1891 nov. 9. Sarja a híres Bachrach-családnak, melynek egyik őse r. Jair Chajim Bachrach, a Chavasz Jair szerzője. A nikolsburgi, kismartoni és bonyhádi jesivákban tanult, ahol a talmudtanulás mellett elsajátította a héber, német és francia nyelvet. Később kitűnően megtanult magyarul is. Hazatérvén szüleihez, kereskedői pályára lépett és amellett ellátta 1845-49. a hitközség jegyzőségét is. 1852-62. Szucsányban lakott, mint a turócmegyei sójövedék felügyelője, egyszersmind az ottani zsidó iskola igazgatója is volt. 1862 -64. megint szülőhelyén lakott. 1864-1867. a nyitramegyei Kosson haszonbérletben bírt birtokán gazdálkodott. Költői és írói hajlammal megáldott idealista létére ezen a pályán se boldogult anyagilag. Pestre költözött, ahol eleinte 1867-1874-ig könyvelő és 1874-91-ig a Pesti Izr. Hitközség pénztárosa volt. B. minden szabad idejét a héber költészetnek szentelte. Gazdag és változatos érzelmi világát visszatükröztető, klasszikus héber nyelven írta költeményeit és fordította a magyar remekírók: Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty, Eötvös, Arany hazafias verseit. A kongresszust megnyitása alkalmával héber ódával üdvözölte. Irodalmi működését már 1844-ben a Bikkure Haittim új folyamatában kezdte és folytatta 1891-ig bő termékenységgel a Kochbe Jicchak, a Hamaggid, a Haivri s más héber folyóiratokban. 1860-ban jelent meg első nagyobb műve: Philippson, Jojakim c. németnyelvű drámájának héber nyelvű fordítása; 1865-ben Lessing Nathan der Weise c. drámájának költői héber átültetése; 1868-ban Zemirosz Haarec (Hazafias dalok) c. alatt héberre fordított magyar költemények gyűjteménye. Halála után egyik fia, B. Vilmos (l. o.) kegyeletes emléket állított neki, 1894. kiadván összes műveit 3 kötetes gyűjteményes munkában Sáár Simon c. alatt. (Wien, 1894.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 292. címszó a lexikon => 73. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10292.htm

CÍMSZÓ: Bacher

SZEMÉLYNÉV: Bacher Simon

SZÓCIKK: B. Simon, héber író és költő, szül. Liptószentmiklóson 1853 febr. 1., megh. Budapesten 1891 nov. 9. Sarja a híres Bachrach-családnak, melynek egyik őse r. Jair Chajim Bachrach, a Chavasz Jair szerzője. A nikolsburgi, kismartoni és bonyhádi jesivákban tanult, ahol a talmudtanulás mellett elsajátította a héber, német és francia nyelvet. Később kitűnően megtanult magyarul is. Hazatérvén szüleihez, kereskedői pályára lépett és amellett ellátta 1845-49. a hitközség jegyzőségét is. 1852-62. Szucsányban lakott, mint a turócmegyei sójövedék felügyelője, egyszersmind az ottani zsidó iskola igazgatója is volt. 1862 -64. megint szülőhelyén lakott. 1864-1867. a nyitramegyei Kosson haszonbérletben bírt birtokán gazdálkodott. Költői és írói hajlammal megáldott idealista létére ezen a pályán se boldogult anyagilag. Pestre költözött, ahol eleinte 1867-1874-ig könyvelő és 1874-91-ig a Pesti Izr. Hitközség pénztárosa volt. B. minden szabad idejét a héber költészetnek szentelte. Gazdag és változatos érzelmi világát visszatükröztető, klasszikus héber nyelven írta költeményeit és fordította a magyar remekírók: Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty, Eötvös, Arany hazafias verseit. A kongresszust megnyitása alkalmával héber ódával üdvözölte. Irodalmi működését már 1844-ben a Bikkure Haittim új folyamatában kezdte és folytatta 1891-ig bő termékenységgel a Kochbe Jicchak, a Hamaggid, a Haivri s más héber folyóiratokban. 1860-ban jelent meg első nagyobb műve: Philippson, Jojakim c. németnyelvű drámájának héber nyelvű fordítása; 1865-ben Lessing Nathan der Weise c. drámájának költői héber átültetése; 1868-ban Zemirosz Haarec Hazafias dalok c. alatt héberre fordított magyar költemények gyűjteménye. Halála után egyik fia, B. Vilmos l. o. kegyeletes emléket állított neki, 1894. kiadván összes műveit 3 kötetes gyűjteményes munkában Sáár Simon c. alatt. Wien, 1894.

10292.ht

CÍMSZÓ Bache

SZEMÉLYNÉV Bache Simo

SZÓCIKK B Simon hébe ír é költő szül Liptószentmiklóso 185 febr 1. megh Budapeste 189 nov 9 Sarj híre Bachrach-családnak melyne egyi ős r Jai Chaji Bachrach Chavas Jai szerzője nikolsburgi kismarton é bonyhád jesivákba tanult aho talmudtanulá mellet elsajátított héber néme é franci nyelvet Későb kitűnőe megtanul magyaru is Hazatérvé szüleihez kereskedő pályár lépet é amellet ellátt 1845-49 hitközsé jegyzőségé is 1852-62 Szucsányba lakott min turócmegye sójövedé felügyelője egyszersmin a ottan zsid iskol igazgatój i volt 186 -64 megin szülőhelyé lakott 1864-1867 nyitramegye Kosso haszonbérletbe bír birtoká gazdálkodott Költő é író hajlamma megáldot idealist létér eze pályá s boldogul anyagilag Pestr költözött aho eleint 1867-1874-i könyvel é 1874-91-i Pest Izr Hitközsé pénztáros volt B minde szaba idejé hébe költészetne szentelte Gazda é változato érzelm világá visszatükröztető klassziku hébe nyelve írt költeményei é fordított magya remekírók Kölcsey Petőfi Vörösmarty Eötvös Aran hazafia verseit kongresszus megnyitás alkalmáva hébe ódáva üdvözölte Irodalm működésé má 1844-be Bikkur Haitti ú folyamatába kezdt é folytatt 1891-i b termékenységge Kochb Jicchak Hamaggid Haivr má hébe folyóiratokban 1860-ba jelen me els nagyob műve Philippson Jojaki c németnyelv drámájána hébe nyelv fordítása 1865-be Lessin Natha de Weis c drámájána költő hébe átültetése 1868-ba Zemiros Haare Hazafia dalo c alat héberr fordítot magya költeménye gyűjteménye Halál utá egyi fia B Vilmo l o kegyelete emléke állítot neki 1894 kiadvá össze művei kötete gyűjteménye munkába Sáá Simo c alatt Wien 1894

10292.h

CÍMSZ Bach

SZEMÉLYNÉ Bach Sim

SZÓCIK Simo héb í költ szü Liptószentmiklós 18 feb 1 meg Budapest 18 no Sar hír Bachrach-családna melyn egy ő Ja Chaj Bachrac Chava Ja szerzőj nikolsburg kismarto bonyhá jesivákb tanul ah talmudtanul melle elsajátítot hébe ném franc nyelve Késő kitűnő megtanu magyar i Hazatérv szüleihe keresked pályá lépe amelle ellát 1845-4 hitközs jegyzőség i 1852-6 Szucsányb lakot mi turócmegy sójöved felügyelőj egyszersmi otta zsi isko igazgató vol 18 -6 megi szülőhely lakot 1864-186 nyitramegy Koss haszonbérletb bí birtok gazdálkodot Költ ír hajlamm megáldo idealis lété ez pály boldogu anyagila Pest költözöt ah elein 1867-1874- könyve 1874-91- Pes Iz Hitközs pénztáro vol mind szab idej héb költészetn szentelt Gazd változat érzel világ visszatükröztet klasszik héb nyelv ír költeménye fordítot magy remekíró Kölcse Petőf Vörösmart Eötvö Ara hazafi versei kongresszu megnyitá alkalmáv héb ódáv üdvözölt Irodal működés m 1844-b Bikku Haitt folyamatáb kezd folytat 1891- termékenységg Koch Jiccha Hamaggi Haiv m héb folyóiratokba 1860-b jele m el nagyo műv Philippso Jojak németnyel drámáján héb nyel fordítás 1865-b Lessi Nath d Wei drámáján költ héb átültetés 1868-b Zemiro Haar Hazafi dal ala héber fordíto magy költemény gyűjtemény Halá ut egy fi Vilm kegyelet emlék állíto nek 189 kiadv össz műve kötet gyűjtemény munkáb Sá Sim alat Wie 189

10292.

CÍMS Bac

SZEMÉLYN Bac Si

SZÓCI Sim hé köl sz Liptószentmikló 1 fe me Budapes 1 n Sa hí Bachrach-családn mely eg J Cha Bachra Chav J szerző nikolsbur kismart bonyh jesivák tanu a talmudtanu mell elsajátíto héb né fran nyelv Kés kitűn megtan magya Hazatér szüleih kereske pály lép amell ellá 1845- hitköz jegyzősé 1852- Szucsány lako m turócmeg sójöve felügyelő egyszersm ott zs isk igazgat vo 1 - meg szülőhel lako 1864-18 nyitrameg Kos haszonbérlet b birto gazdálkodo Köl í hajlam megáld ideali lét e pál boldog anyagil Pes költözö a elei 1867-1874 könyv 1874-91 Pe I Hitköz pénztár vo min sza ide hé költészet szentel Gaz változa érze vilá visszatükrözte klasszi hé nyel í költemény fordíto mag remekír Kölcs Pető Vörösmar Eötv Ar hazaf verse kongressz megnyit alkalmá hé ódá üdvözöl Iroda működé 1844- Bikk Hait folyamatá kez folyta 1891 termékenység Koc Jicch Hamagg Hai hé folyóiratokb 1860- jel e nagy mű Philipps Joja németnye drámájá hé nye fordítá 1865- Less Nat We drámájá köl hé átülteté 1868- Zemir Haa Hazaf da al hébe fordít mag költemén gyűjtemén Hal u eg f Vil kegyele emlé állít ne 18 kiad öss műv köte gyűjtemén munká S Si ala Wi 18

10292

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba S

SZÓC Si h kö s Liptószentmikl f m Budape S h Bachrach-család mel e Ch Bachr Cha szerz nikolsbu kismar bony jesivá tan talmudtan mel elsajátít hé n fra nyel Ké kitű megta magy Hazaté szülei keresk pál lé amel ell 1845 hitkö jegyzős 1852 Szucsán lak turócme sójöv felügyel egyszers ot z is igazga v me szülőhe lak 1864-1 nyitrame Ko haszonbérle birt gazdálkod Kö hajla megál ideal lé pá boldo anyagi Pe költöz ele 1867-187 köny 1874-9 P Hitkö pénztá v mi sz id h költésze szente Ga változ érz vil visszatükrözt klassz h nye költemén fordít ma remekí Kölc Pet Vörösma Eöt A haza vers kongress megnyi alkalm h ód üdvözö Irod működ 1844 Bik Hai folyamat ke folyt 189 termékenysé Ko Jicc Hamag Ha h folyóiratok 1860 je nag m Philipp Joj németny drámáj h ny fordít 1865 Les Na W drámáj kö h átültet 1868 Zemi Ha Haza d a héb fordí ma költemé gyűjtemé Ha e Vi kegyel eml állí n 1 kia ös mű köt gyűjtemé munk S al W 1

1029

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ S k Liptószentmik Budap Bachrach-csalá me C Bach Ch szer nikolsb kisma bon jesiv ta talmudta me elsajátí h fr nye K kit megt mag Hazat szüle keres pá l ame el 184 hitk jegyző 185 Szucsá la turócm sójö felügye egyszer o i igazg m szülőh la 1864- nyitram K haszonbérl bir gazdálko K hajl megá idea l p bold anyag P költö el 1867-18 kön 1874- Hitk pénzt m s i költész szent G válto ér vi visszatükröz klass ny költemé fordí m remek Köl Pe Vörösm Eö haz ver kongres megny alkal ó üdvöz Iro műkö 184 Bi Ha folyama k foly 18 termékenys K Jic Hama H folyóirato 186 j na Philip Jo németn drámá n fordí 186 Le N drámá k átülte 186 Zem H Haz hé ford m költem gyűjtem H V kegye em áll ki ö m kö gyűjtem mun a