10293.htm

CÍMSZÓ: Bacher

SZEMÉLYNÉV: Bacher Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, orientalista, szül. Liptószentmiklóson, 1850 jan. 12., megh. Budapesten 1913 dec. 25. B. Simon (l. o.) fia. Elemi tanulmányait Szucsányban és Liptószentmiklóson végezte, a középiskolát pedig Pozsonyban. 1870-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1876. fejezte be rabbinikus tanulmányait Breslauban, ahol rabbivá avatták. Az 1877-ben megnyitott Országos Rabbiképző Intézet tanárává hívták meg, előzőleg rövid ideig rabbi minőségben működött Szegeden, a boszniai okkupáció idején tábori lelkész is volt. A Rabbiképzőn 36 esztendőn keresztül működött, Bloch Mózes halála óta elnöki, majd igazgatói minőségben. Tanulmányi köre a zsidó és keleti tudományok nagyon sok ágára terjedt ki. Előadta a Rabbiképzőn a bibliai tudományok valamennyi ágát és a zsidók történetét. Szaktárgyai: az írás magyarázat, a héber nyelvtudomány, az aggáda, a vallásbölcselet, a keleti stúdiumok közül különösképpen az arabs és perzsa tanulmányok. Jelentős része volt az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Bibliájának kiadásában, Bánóczival (l. o.) együtt megindította a Magyar Zsidó Szemlét. Legnagyobb, közel 10 kötetre terjedő műve a hagyományos irodalom agádikus ágával foglalkozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 293. címszó a lexikon => 73. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10293.htm

CÍMSZÓ: Bacher

SZEMÉLYNÉV: Bacher Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, orientalista, szül. Liptószentmiklóson, 1850 jan. 12., megh. Budapesten 1913 dec. 25. B. Simon l. o. fia. Elemi tanulmányait Szucsányban és Liptószentmiklóson végezte, a középiskolát pedig Pozsonyban. 1870-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1876. fejezte be rabbinikus tanulmányait Breslauban, ahol rabbivá avatták. Az 1877-ben megnyitott Országos Rabbiképző Intézet tanárává hívták meg, előzőleg rövid ideig rabbi minőségben működött Szegeden, a boszniai okkupáció idején tábori lelkész is volt. A Rabbiképzőn 36 esztendőn keresztül működött, Bloch Mózes halála óta elnöki, majd igazgatói minőségben. Tanulmányi köre a zsidó és keleti tudományok nagyon sok ágára terjedt ki. Előadta a Rabbiképzőn a bibliai tudományok valamennyi ágát és a zsidók történetét. Szaktárgyai: az írás magyarázat, a héber nyelvtudomány, az aggáda, a vallásbölcselet, a keleti stúdiumok közül különösképpen az arabs és perzsa tanulmányok. Jelentős része volt az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Bibliájának kiadásában, Bánóczival l. o. együtt megindította a Magyar Zsidó Szemlét. Legnagyobb, közel 10 kötetre terjedő műve a hagyományos irodalom agádikus ágával foglalkozott.

10293.ht

CÍMSZÓ Bache

SZEMÉLYNÉV Bache Vilmo

SZÓCIKK B Vilmos orientalista szül Liptószentmiklóson 185 jan 12. megh Budapeste 191 dec 25 B Simo l o fia Elem tanulmányai Szucsányba é Liptószentmiklóso végezte középiskolá pedi Pozsonyban 1870-be avattá bölcsészdoktorrá 1876 fejezt b rabbiniku tanulmányai Breslauban aho rabbiv avatták A 1877-be megnyitot Országo Rabbiképz Intéze tanáráv hívtá meg előzőle rövi idei rabb minőségbe működöt Szegeden bosznia okkupáci idejé tábor lelkés i volt Rabbiképző 3 esztendő keresztü működött Bloc Móze halál ót elnöki maj igazgató minőségben Tanulmány kör zsid é kelet tudományo nagyo so ágár terjed ki Előadt Rabbiképző biblia tudományo valamenny ágá é zsidó történetét Szaktárgyai a írá magyarázat hébe nyelvtudomány a aggáda vallásbölcselet kelet stúdiumo közü különösképpe a arab é perzs tanulmányok Jelentő rész vol a Izraelit Magya Irodalm Társula Bibliájána kiadásában Bánócziva l o együt megindított Magya Zsid Szemlét Legnagyobb köze 1 kötetr terjed műv hagyományo irodalo agádiku ágáva foglalkozott

10293.h

CÍMSZ Bach

SZEMÉLYNÉ Bach Vilm

SZÓCIK Vilmo orientalist szü Liptószentmiklóso 18 ja 12 meg Budapest 19 de 2 Sim fi Ele tanulmánya Szucsányb Liptószentmiklós végezt középiskol ped Pozsonyba 1870-b avatt bölcsészdoktorr 187 fejez rabbinik tanulmánya Breslauba ah rabbi avattá 1877-b megnyito Ország Rabbikép Intéz tanárá hívt me előzől röv ide rab minőségb működö Szegede boszni okkupác idej tábo lelké vol Rabbiképz esztend kereszt működöt Blo Móz halá ó elnök ma igazgat minőségbe Tanulmán kö zsi kele tudomány nagy s ágá terje k Előad Rabbiképz bibli tudomány valamenn ág zsid történeté Szaktárgya ír magyaráza héb nyelvtudomán aggád vallásbölcsele kele stúdium köz különösképp ara perz tanulmányo Jelent rés vo Izraeli Magy Irodal Társul Bibliáján kiadásába Bánócziv együ megindítot Magy Zsi Szemlé Legnagyob köz kötet terje mű hagyomány irodal agádik ágáv foglalkozot

10293.

CÍMS Bac

SZEMÉLYN Bac Vil

SZÓCI Vilm orientalis sz Liptószentmiklós 1 j 1 me Budapes 1 d Si f El tanulmány Szucsány Liptószentmikló végez középisko pe Pozsonyb 1870- avat bölcsészdoktor 18 feje rabbini tanulmány Breslaub a rabb avatt 1877- megnyit Orszá Rabbiké Inté tanár hív m előző rö id ra minőség működ Szeged boszn okkupá ide táb lelk vo Rabbikép eszten keresz működö Bl Mó hal elnö m igazga minőségb Tanulmá k zs kel tudomán nag ág terj Előa Rabbikép bibl tudomán valamen á zsi történet Szaktárgy í magyaráz hé nyelvtudomá aggá vallásbölcsel kel stúdiu kö különöskép ar per tanulmány Jelen ré v Izrael Mag Iroda Társu Bibliájá kiadásáb Bánóczi egy megindíto Mag Zs Szeml Legnagyo kö köte terj m hagyomán iroda agádi ágá foglalkozo

10293

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba Vi

SZÓC Vil orientali s Liptószentmikló m Budape S E tanulmán Szucsán Liptószentmikl vége középisk p Pozsony 1870 ava bölcsészdokto 1 fej rabbin tanulmán Breslau rab avat 1877 megnyi Orsz Rabbik Int taná hí előz r i r minősé műkö Szege bosz okkup id tá lel v Rabbiké eszte keres működ B M ha eln igazg minőség Tanulm z ke tudomá na á ter Elő Rabbiké bib tudomá valame zs történe Szaktárg magyará h nyelvtudom agg vallásbölcse ke stúdi k különöské a pe tanulmán Jele r Izrae Ma Irod Társ Bibliáj kiadásá Bánócz eg megindít Ma Z Szem Legnagy k köt ter hagyomá irod agád ág foglalkoz

1029

CÍ B

SZEMÉL B V

SZÓ Vi oriental Liptószentmikl Budap tanulmá Szucsá Liptószentmik vég középis Pozson 187 av bölcsészdokt fe rabbi tanulmá Bresla ra ava 187 megny Ors Rabbi In tan h elő minős műk Szeg bos okku i t le Rabbik eszt kere műkö h el igaz minősé Tanul k tudom n te El Rabbik bi tudom valam z történ Szaktár magyar nyelvtudo ag vallásbölcs k stúd különösk p tanulmá Jel Izra M Iro Tár Bibliá kiadás Bánóc e megindí M Sze Legnag kö te hagyom iro agá á foglalko