10295.htm

CÍMSZÓ: Bachrich

SZEMÉLYNÉV: Bachrich Zsigmond

SZÓCIKK: Bachrich Zsigmond, hegedűművész, szül. Zsámbokréten 1841 jan. 23. megh. 1913 júl. 16. Bécsben. A bécsi konzervatórium növendéke volt. 1851-57-ig Böhm tanította. Rövid ideig Bécsben működött, mint színházi karmester, majd 1866. Párisba költözött. Nehéz sorsa volt, dirigált, újságot írt, majd gyógyszerészinas lett. 1869-ben visszatért Bécsbe, ahol a Hellmesberger-féle vonósnégyes brácsása lett. Tizenkét évig működött ebben a kvartettban. Ezután 1899-ig a bécsi Zeneakadémia tanára, a filharmonikusok szólóbrácsása, a Hofoper zenekarának hangversenymestere és a Rosé vonósnégyes tagja volt. Komponált és kamarazeneműveket, dalokat írt. Két vígoperája a Murredin (1883) és a Heim von Sleier (1884) nagy sikert aratott. Der Fuchs-mayor című operettje népszerű volt a maga idejében. Sakuntala balletjét is bemutatták. Hátra hagyott művei közt találták ezt a kéziratot: Aus verklungenen Zeiten, Erinnerunq eines alten Musikers. (Megjelent Bécsben 1914.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 295. címszó a lexikon => 74. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10295.htm

CÍMSZÓ: Bachrich

SZEMÉLYNÉV: Bachrich Zsigmond

SZÓCIKK: Bachrich Zsigmond, hegedűművész, szül. Zsámbokréten 1841 jan. 23. megh. 1913 júl. 16. Bécsben. A bécsi konzervatórium növendéke volt. 1851-57-ig Böhm tanította. Rövid ideig Bécsben működött, mint színházi karmester, majd 1866. Párisba költözött. Nehéz sorsa volt, dirigált, újságot írt, majd gyógyszerészinas lett. 1869-ben visszatért Bécsbe, ahol a Hellmesberger-féle vonósnégyes brácsása lett. Tizenkét évig működött ebben a kvartettban. Ezután 1899-ig a bécsi Zeneakadémia tanára, a filharmonikusok szólóbrácsása, a Hofoper zenekarának hangversenymestere és a Rosé vonósnégyes tagja volt. Komponált és kamarazeneműveket, dalokat írt. Két vígoperája a Murredin 1883 és a Heim von Sleier 1884 nagy sikert aratott. Der Fuchs-mayor című operettje népszerű volt a maga idejében. Sakuntala balletjét is bemutatták. Hátra hagyott művei közt találták ezt a kéziratot: Aus verklungenen Zeiten, Erinnerunq eines alten Musikers. Megjelent Bécsben 1914.

10295.ht

CÍMSZÓ Bachric

SZEMÉLYNÉV Bachric Zsigmon

SZÓCIKK Bachric Zsigmond hegedűművész szül Zsámbokréte 184 jan 23 megh 191 júl 16 Bécsben bécs konzervatóriu növendék volt 1851-57-i Böh tanította Rövi idei Bécsbe működött min színház karmester maj 1866 Párisb költözött Nehé sors volt dirigált újságo írt maj gyógyszerészina lett 1869-be visszatér Bécsbe aho Hellmesberger-fél vonósnégye brácsás lett Tizenké évi működöt ebbe kvartettban Ezutá 1899-i bécs Zeneakadémi tanára filharmonikuso szólóbrácsása Hofope zenekarána hangversenymester é Ros vonósnégye tagj volt Komponál é kamarazeneműveket daloka írt Ké vígoperáj Murredi 188 é Hei vo Sleie 188 nag siker aratott De Fuchs-mayo cím operettj népszer vol mag idejében Sakuntal balletjé i bemutatták Hátr hagyot műve köz találtá ez kéziratot Au verklungene Zeiten Erinnerun eine alte Musikers Megjelen Bécsbe 1914

10295.h

CÍMSZ Bachri

SZEMÉLYNÉ Bachri Zsigmo

SZÓCIK Bachri Zsigmon hegedűművés szü Zsámbokrét 18 ja 2 meg 19 jú 1 Bécsbe béc konzervatóri növendé vol 1851-57- Bö tanított Röv ide Bécsb működöt mi színhá karmeste ma 186 Páris költözöt Neh sor vol dirigál újság ír ma gyógyszerészin let 1869-b visszaté Bécsb ah Hellmesberger-fé vonósnégy brácsá let Tizenk év működö ebb kvartettba Ezut 1899- béc Zeneakadém tanár filharmonikus szólóbrácsás Hofop zenekarán hangversenymeste Ro vonósnégy tag vol Komponá kamarazeneműveke dalok ír K vígoperá Murred 18 He v Slei 18 na sike aratot D Fuchs-may cí operett népsze vo ma idejébe Sakunta balletj bemutattá Hát hagyo műv kö talált e kézirato A verklungen Zeite Erinneru ein alt Musiker Megjele Bécsb 191

10295.

CÍMS Bachr

SZEMÉLYN Bachr Zsigm

SZÓCI Bachr Zsigmo hegedűművé sz Zsámbokré 1 j me 1 j Bécsb bé konzervatór növend vo 1851-57 B tanítot Rö id Bécs működö m szính karmest m 18 Pári költözö Ne so vo dirigá újsá í m gyógyszerészi le 1869- visszat Bécs a Hellmesberger-f vonósnég brács le Tizen é működ eb kvartettb Ezu 1899 bé Zeneakadé taná filharmoniku szólóbrácsá Hofo zenekará hangversenymest R vonósnég ta vo Kompon kamarazeneművek dalo í vígoper Murre 1 H Sle 1 n sik arato Fuchs-ma c operet népsz v m idejéb Sakunt ballet bemutatt Há hagy mű k talál kézirat verklunge Zeit Erinner ei al Musike Megjel Bécs 19

10295

CÍM Bach

SZEMÉLY Bach Zsig

SZÓC Bach Zsigm hegedűműv s Zsámbokr m Bécs b konzervató növen v 1851-5 taníto R i Béc működ szín karmes 1 Pár költöz N s v dirig újs gyógyszerész l 1869 vissza Béc Hellmesberger- vonósné brác l Tize műkö e kvartett Ez 189 b Zeneakad tan filharmonik szólóbrács Hof zenekar hangversenymes vonósné t v Kompo kamarazeneműve dal vígope Murr Sl si arat Fuchs-m opere néps idejé Sakun balle bemutat H hag m talá kézira verklung Zei Erinne e a Musik Megje Béc 1

1029

CÍ Bac

SZEMÉL Bac Zsi

SZÓ Bac Zsig hegedűmű Zsámbok Béc konzervat növe 1851- tanít Bé műkö szí karme Pá költö diri új gyógyszerés 186 vissz Bé Hellmesberger vonósn brá Tiz műk kvartet E 18 Zeneaka ta filharmoni szólóbrác Ho zeneka hangversenyme vonósn Komp kamarazeneműv da vígop Mur S s ara Fuchs- oper nép idej Saku ball bemuta ha tal kézir verklun Ze Erinn Musi Megj Bé