10296.htm

CÍMSZÓ: Bachruch

SZEMÉLYNÉV: Bachruch Károly

SZÓCIKK: Bachruch Károly, királykúti, ötvös, szül. Budapesten 1850., megh. u. o. 1926. Atyja Albert, ugyancsak ötvös, a morvaországi Raudnitzból származott és előbb csak pipakupakokat gyártott selmeci gyárában készült pipáira, melyeket főleg Bécsbe szállított. 1826-ban Pestre költözött, hol a Miatyánk-utcában nyitott üzletet. Nemcsak ezüstműves munkákat, hanem ékszereket is készített. Az üzletet 1869. fia: B. vette át, kinek többi testvérei is ötvösök voltak és Párisban telepedtek le. B. Budapesten és Párisban tanult, azután bejárta Angliát, Franciaországot, Hollandiát és Belgiumot, míg végre Pesten atyja üzletét átvéve azt virágzó iparteleppé fejlesztette. Munkáival külföldi kiállításokon számos kitüntetést nyert (1900 Páris: aranyérem, 1904 St. Louis: Grand prix). Érdemei elismeréséül 1905.1. Ferenc József a magyar nemességet «királykúti» előnévvel adományozta neki. Az ipartelep a gyári munkákon kívül művészi becsű ötvösműveket is állított elő. Legismertebbek; Szt. István ezüstszobra (1895 a kalocsai székesegyház tulajdonában); a Budapesti Újságírók Egyesületének Jókai bilikoma (1898); a budai várpalota ezüstjei; a jubileumi történelmi pajzs a bécsi Schatzkammerben; I. Ferenc József király ezüstszobra a császári jubileum alkalmából.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 296. címszó a lexikon => 74. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10296.htm

CÍMSZÓ: Bachruch

SZEMÉLYNÉV: Bachruch Károly

SZÓCIKK: Bachruch Károly, királykúti, ötvös, szül. Budapesten 1850., megh. u. o. 1926. Atyja Albert, ugyancsak ötvös, a morvaországi Raudnitzból származott és előbb csak pipakupakokat gyártott selmeci gyárában készült pipáira, melyeket főleg Bécsbe szállított. 1826-ban Pestre költözött, hol a Miatyánk-utcában nyitott üzletet. Nemcsak ezüstműves munkákat, hanem ékszereket is készített. Az üzletet 1869. fia: B. vette át, kinek többi testvérei is ötvösök voltak és Párisban telepedtek le. B. Budapesten és Párisban tanult, azután bejárta Angliát, Franciaországot, Hollandiát és Belgiumot, míg végre Pesten atyja üzletét átvéve azt virágzó iparteleppé fejlesztette. Munkáival külföldi kiállításokon számos kitüntetést nyert 1900 Páris: aranyérem, 1904 St. Louis: Grand prix . Érdemei elismeréséül 1905.1. Ferenc József a magyar nemességet királykúti előnévvel adományozta neki. Az ipartelep a gyári munkákon kívül művészi becsű ötvösműveket is állított elő. Legismertebbek; Szt. István ezüstszobra 1895 a kalocsai székesegyház tulajdonában ; a Budapesti Újságírók Egyesületének Jókai bilikoma 1898 ; a budai várpalota ezüstjei; a jubileumi történelmi pajzs a bécsi Schatzkammerben; I. Ferenc József király ezüstszobra a császári jubileum alkalmából.

10296.ht

CÍMSZÓ Bachruc

SZEMÉLYNÉV Bachruc Károl

SZÓCIKK Bachruc Károly királykúti ötvös szül Budapeste 1850. megh u o 1926 Atyj Albert ugyancsa ötvös morvaország Raudnitzbó származot é előb csa pipakupakoka gyártot selmec gyárába készül pipáira melyeke főle Bécsb szállított 1826-ba Pestr költözött ho Miatyánk-utcába nyitot üzletet Nemcsa ezüstműve munkákat hane ékszereke i készített A üzlete 1869 fia B vett át kine több testvére i ötvösö volta é Párisba telepedte le B Budapeste é Párisba tanult azutá bejárt Angliát Franciaországot Hollandiá é Belgiumot mí végr Peste atyj üzleté átvév az virágz ipartelepp fejlesztette Munkáiva külföld kiállításoko számo kitüntetés nyer 190 Páris aranyérem 190 St Louis Gran pri Érdeme elismeréséü 1905.1 Feren Józse magya nemessége királykút előnévve adományozt neki A ipartele gyár munkáko kívü művész becs ötvösműveke i állítot elő Legismertebbek Szt Istvá ezüstszobr 189 kalocsa székesegyhá tulajdonába Budapest Újságíró Egyesületéne Jóka bilikom 189 buda várpalot ezüstjei jubileum történelm pajz bécs Schatzkammerben I Feren Józse királ ezüstszobr császár jubileu alkalmából

10296.h

CÍMSZ Bachru

SZEMÉLYNÉ Bachru Káro

SZÓCIK Bachru Károl királykút ötvö szü Budapest 1850 meg 192 Aty Alber ugyancs ötvö morvaorszá Raudnitzb származo elő cs pipakupakok gyárto selme gyáráb készü pipáir melyek fől Bécs szállítot 1826-b Pest költözöt h Miatyánk-utcáb nyito üzlete Nemcs ezüstműv munkáka han ékszerek készítet üzlet 186 fi vet á kin töb testvér ötvös volt Párisb telepedt l Budapest Párisb tanul azut bejár Angliá Franciaországo Hollandi Belgiumo m vég Pest aty üzlet átvé a virág ipartelep fejlesztett Munkáiv külföl kiállítások szám kitünteté nye 19 Pári aranyére 19 S Loui Gra pr Érdem elismerésé 1905. Fere Józs magy nemesség királykú előnévv adományoz nek ipartel gyá munkák kív művés bec ötvösművek állíto el Legismertebbe Sz Istv ezüstszob 18 kalocs székesegyh tulajdonáb Budapes Újságír Egyesületén Jók biliko 18 bud várpalo ezüstje jubileu történel paj béc Schatzkammerbe Fere Józs kirá ezüstszob császá jubile alkalmábó

10296.

CÍMS Bachr

SZEMÉLYN Bachr Kár

SZÓCI Bachr Káro királykú ötv sz Budapes 185 me 19 At Albe ugyanc ötv morvaorsz Raudnitz származ el c pipakupako gyárt selm gyárá kész pipái melye fő Béc szállíto 1826- Pes költözö Miatyánk-utcá nyit üzlet Nemc ezüstmű munkák ha ékszere készíte üzle 18 f ve ki tö testvé ötvö vol Páris teleped Budapes Páris tanu azu bejá Angli Franciaország Holland Belgium vé Pes at üzle átv virá ipartele fejlesztet Munkái külfö kiállításo szá kitüntet ny 1 Pár aranyér 1 Lou Gr p Érde elismerés 1905 Fer Józ mag nemessé királyk előnév adományo ne iparte gy munká kí művé be ötvösműve állít e Legismertebb S Ist ezüstszo 1 kaloc székesegy tulajdoná Budape Újságí Egyesületé Jó bilik 1 bu várpal ezüstj jubile történe pa bé Schatzkammerb Fer Józ kir ezüstszo csász jubil alkalmáb

10296

CÍM Bach

SZEMÉLY Bach Ká

SZÓC Bach Kár királyk öt s Budape 18 m 1 A Alb ugyan öt morvaors Raudnit szárma e pipakupak gyár sel gyár kés pipá mely f Bé szállít 1826 Pe költöz Miatyánk-utc nyi üzle Nem ezüstm munká h ékszer készít üzl 1 v k t testv ötv vo Pári telepe Budape Pári tan az bej Angl Franciaorszá Hollan Belgiu v Pe a üzl át vir ipartel fejleszte Munká külf kiállítás sz kitünte n Pá aranyé Lo G Érd elismeré 190 Fe Jó ma nemess király előné adomány n ipart g munk k műv b ötvösműv állí Legismerteb Is ezüstsz kalo székeseg tulajdon Budap Újság Egyesület J bili b várpa ezüst jubil történ p b Schatzkammer Fe Jó ki ezüstsz csás jubi alkalmá

1029

CÍ Bac

SZEMÉL Bac K

SZÓ Bac Ká király ö Budap 1 Al ugya ö morvaor Raudni szárm pipakupa gyá se gyá ké pip mel B szállí 182 P költö Miatyánk-ut ny üzl Ne ezüst munk éksze készí üz test öt v Pár telep Budap Pár ta a be Ang Franciaorsz Holla Belgi P üz á vi iparte fejleszt Munk kül kiállítá s kitünt P arany L Ér elismer 19 F J m nemes királ előn adomán ipar mun mű ötvösmű áll Legismerte I ezüsts kal székese tulajdo Buda Újsá Egyesüle bil várp ezüs jubi törté Schatzkamme F J k ezüsts csá jub alkalm