10298.htm

CÍMSZÓ: Bácsalmás

SZÓCIKK: Bácsalmás, nagyk. Bácsbodrog vm.-ben 10,000 lak. A zsidók, bárha a nemzetiségek számszerű többségben vannak, magyar anyanyelvűek és 52 családban 186 lelket, 58 adófizetőt számlálnak. Ezek foglalkozás szerint így oszlanak meg: 1 nagykereskedő, 1 malomtulajdonos (hengermalom, 4 tisztviselővel, 25 munkással, 1 földbirtokos (Ilonamajor, Irénszállás 1000 kat. hold), 26 kereskedő, 1 nagyiparos, 2 iparos, 3 ügyvéd, 3 orvos, 1 mérnök, 2 köztisztviselő, 2 magántisztviselő, a többi egyéb foglalkozási ágakban. A hitközség alapítására vonatkozó okmányok 1850. a nagy tűzvész alkalmával elvesztek, de a megmaradt emlékek arra utalnak, hogy alapítása az 1750 és 60 között eső évekre tehető. A Chevra Kadisát 1773. alapították. Köztudomás szerint Beck Mendel (a madarasi Beck család őse), a morva származású Krábl Izsák, Reich B. Wolf, a Tataházáról odaszármazott Rosenberg Mandel és Roth Moyses alapították a hitközséget, amely ezután erőteljesen gyarapodott. Régi könyvekből és feljegyzésekből megállapítható, hogy 1854. már 120 tagja volt a hitközségnek, de azóta csak 66 lélekkel szaporodott meg. Ez a kedvezőtlen fejlődés azonban nem akasztotta meg hitéletének erőteljes kibontakozását és csak nagyobb áldozatkészségre ösztönözte tagjait, akik 1927-28-ra is 10,000 P-t szavaztak meg hitéleti, filantropikus és szociális célokra. Hitéleti célokra már régebben is erején fölül költött. Már 1846. létesítette elemi iskoláját, amelyben 1869 óta magyar nyelven folyik az oktatás. 1888-ban oszlopos, díszes templomot épített. Intézményeit egyre gyarapította és rituális fürdőt, modern gépekkel ellátott pászkasütődét és átutazó szegények elszállásolására menházat (Sinasz lajló) épített. Kulturális fejlődésének tetőfokát 1900. érte el a kis hitközség, mikor Grauaug Lipót elnöksége alatt szép emeletes épületet emelt az iskolának. A három tanerőre berendezett és régebben virágzó iskolának ma már csak 21 tanulója és 1 tanítója van. 1922-ben az iskola további fenntartása lehetetlenné vált, mert a kormány megvonta tőle az államsegélyt, jóllehet, hogy csaknem száz esztendő óta terjesztette a magyar kultúrát a túlnyomóan nemzetiségektől lakott községben. 1924-ben azonban a hitközség visszakérte iskoláját és azóta saját erejéből tartja fenn, minden államsegély nélkül. Fenntartja a Talmud-Tórát és héber tanfolyamot is, amelyet 1906. létesített az elemi iskola keretében. Szociális irányú törekvését erősen előmozdította Rein Áron budapesti lakos, aki 1916-ban 20,000 békebeli koronával szegények támogatására szolgáló «Jahrzeit»-alapítványt létesített, de a hadikölcsönbe fektetett alapítványi összeg ez idő szerint természetesen nem kamatozik és ezt a közsegélyre szoruló szegények sínylik meg. 1868-ban a hitközség két részre szakadt és külön szervezkedett. De ez a válságos állapot csak két hónapig tartott, mert a két hitközség tagjai kiegyeztek és újból egyesülve megalkották status quo ante jelleggel a ma is fennálló hitközséget, amelyhez mint anyakönyvi központhoz tartoznak: Bajmok, (Vajdaság), Madaras, Katymár, Tataháza, Mátételke, Kunbaja. Múltjának legszebb emlékéül őrzi a hitközség azt a históriai eseményt, mikor 1848. a szerb vajdaság arra szólította fel, hogy csatlakozzék hűséggel a vajdasághoz; a zsidók határozottan visszautasították a felszólítást, mert lelkesedtek a magyarságért és Kossuth Lajosért, aki átvonulása alkalmával a zsidó hitközség küldöttségét is fogadta. Ugyanilyen odaadással szolgálták a világháború alatt is a magyar hazát. Az 52 család 40 katonát küldött a háborúba. Hét elesett az olasz fronton és Oroszországban, 2 Bácsalmáson halt meg a háborúban szerzett sebesülések következtében. A hitközség vezetői: dr. Pápa Arnold megyei t. főorvos, elnök; Rein Izidur szőlőbirtokos, alelnök; Schlesinger József kereskedő, pénztáros; Krahl Miksa földbirtokos, templomgondnok; Ripp Bernát nagykereskedő, Chevra-elnök; dr. Dávid Arthur ügyvéd, iskolaszéki alelnök; Rózsa Ede, Berger Mór kereskedők, elöljárók; Gross Salamon igazg.-tanító,jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 298. címszó a lexikon => 74. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10298.htm

CÍMSZÓ: Bácsalmás

SZÓCIKK: Bácsalmás, nagyk. Bácsbodrog vm.-ben 10,000 lak. A zsidók, bárha a nemzetiségek számszerű többségben vannak, magyar anyanyelvűek és 52 családban 186 lelket, 58 adófizetőt számlálnak. Ezek foglalkozás szerint így oszlanak meg: 1 nagykereskedő, 1 malomtulajdonos hengermalom, 4 tisztviselővel, 25 munkással, 1 földbirtokos Ilonamajor, Irénszállás 1000 kat. hold , 26 kereskedő, 1 nagyiparos, 2 iparos, 3 ügyvéd, 3 orvos, 1 mérnök, 2 köztisztviselő, 2 magántisztviselő, a többi egyéb foglalkozási ágakban. A hitközség alapítására vonatkozó okmányok 1850. a nagy tűzvész alkalmával elvesztek, de a megmaradt emlékek arra utalnak, hogy alapítása az 1750 és 60 között eső évekre tehető. A Chevra Kadisát 1773. alapították. Köztudomás szerint Beck Mendel a madarasi Beck család őse , a morva származású Krábl Izsák, Reich B. Wolf, a Tataházáról odaszármazott Rosenberg Mandel és Roth Moyses alapították a hitközséget, amely ezután erőteljesen gyarapodott. Régi könyvekből és feljegyzésekből megállapítható, hogy 1854. már 120 tagja volt a hitközségnek, de azóta csak 66 lélekkel szaporodott meg. Ez a kedvezőtlen fejlődés azonban nem akasztotta meg hitéletének erőteljes kibontakozását és csak nagyobb áldozatkészségre ösztönözte tagjait, akik 1927-28-ra is 10,000 P-t szavaztak meg hitéleti, filantropikus és szociális célokra. Hitéleti célokra már régebben is erején fölül költött. Már 1846. létesítette elemi iskoláját, amelyben 1869 óta magyar nyelven folyik az oktatás. 1888-ban oszlopos, díszes templomot épített. Intézményeit egyre gyarapította és rituális fürdőt, modern gépekkel ellátott pászkasütődét és átutazó szegények elszállásolására menházat Sinasz lajló épített. Kulturális fejlődésének tetőfokát 1900. érte el a kis hitközség, mikor Grauaug Lipót elnöksége alatt szép emeletes épületet emelt az iskolának. A három tanerőre berendezett és régebben virágzó iskolának ma már csak 21 tanulója és 1 tanítója van. 1922-ben az iskola további fenntartása lehetetlenné vált, mert a kormány megvonta tőle az államsegélyt, jóllehet, hogy csaknem száz esztendő óta terjesztette a magyar kultúrát a túlnyomóan nemzetiségektől lakott községben. 1924-ben azonban a hitközség visszakérte iskoláját és azóta saját erejéből tartja fenn, minden államsegély nélkül. Fenntartja a Talmud-Tórát és héber tanfolyamot is, amelyet 1906. létesített az elemi iskola keretében. Szociális irányú törekvését erősen előmozdította Rein Áron budapesti lakos, aki 1916-ban 20,000 békebeli koronával szegények támogatására szolgáló Jahrzeit -alapítványt létesített, de a hadikölcsönbe fektetett alapítványi összeg ez idő szerint természetesen nem kamatozik és ezt a közsegélyre szoruló szegények sínylik meg. 1868-ban a hitközség két részre szakadt és külön szervezkedett. De ez a válságos állapot csak két hónapig tartott, mert a két hitközség tagjai kiegyeztek és újból egyesülve megalkották status quo ante jelleggel a ma is fennálló hitközséget, amelyhez mint anyakönyvi központhoz tartoznak: Bajmok, Vajdaság , Madaras, Katymár, Tataháza, Mátételke, Kunbaja. Múltjának legszebb emlékéül őrzi a hitközség azt a históriai eseményt, mikor 1848. a szerb vajdaság arra szólította fel, hogy csatlakozzék hűséggel a vajdasághoz; a zsidók határozottan visszautasították a felszólítást, mert lelkesedtek a magyarságért és Kossuth Lajosért, aki átvonulása alkalmával a zsidó hitközség küldöttségét is fogadta. Ugyanilyen odaadással szolgálták a világháború alatt is a magyar hazát. Az 52 család 40 katonát küldött a háborúba. Hét elesett az olasz fronton és Oroszországban, 2 Bácsalmáson halt meg a háborúban szerzett sebesülések következtében. A hitközség vezetői: dr. Pápa Arnold megyei t. főorvos, elnök; Rein Izidur szőlőbirtokos, alelnök; Schlesinger József kereskedő, pénztáros; Krahl Miksa földbirtokos, templomgondnok; Ripp Bernát nagykereskedő, Chevra-elnök; dr. Dávid Arthur ügyvéd, iskolaszéki alelnök; Rózsa Ede, Berger Mór kereskedők, elöljárók; Gross Salamon igazg.-tanító,jegyző.

10298.ht

CÍMSZÓ Bácsalmá

SZÓCIKK Bácsalmás nagyk Bácsbodro vm.-be 10,00 lak zsidók bárh nemzetisége számszer többségbe vannak magya anyanyelvűe é 5 családba 18 lelket 5 adófizető számlálnak Eze foglalkozá szerin íg oszlana meg nagykereskedő malomtulajdono hengermalom tisztviselővel 2 munkással földbirtoko Ilonamajor Irénszállá 100 kat hol 2 kereskedő nagyiparos iparos ügyvéd orvos mérnök köztisztviselő magántisztviselő több egyé foglalkozás ágakban hitközsé alapításár vonatkoz okmányo 1850 nag tűzvés alkalmáva elvesztek d megmarad emléke arr utalnak hog alapítás a 175 é 6 közöt es évekr tehető Chevr Kadisá 1773 alapították Köztudomá szerin Bec Mende madaras Bec csalá ős morv származás Kráb Izsák Reic B Wolf Tataházáró odaszármazot Rosenber Mande é Rot Moyse alapítottá hitközséget amel ezutá erőteljese gyarapodott Rég könyvekbő é feljegyzésekbő megállapítható hog 1854 má 12 tagj vol hitközségnek d azót csa 6 lélekke szaporodot meg E kedvezőtle fejlődé azonba ne akasztott me hitéleténe erőtelje kibontakozásá é csa nagyob áldozatkészségr ösztönözt tagjait aki 1927-28-r i 10,00 P- szavazta me hitéleti filantropiku é szociáli célokra Hitélet célokr má régebbe i erejé fölü költött Má 1846 létesített elem iskoláját amelybe 186 ót magya nyelve folyi a oktatás 1888-ba oszlopos dísze templomo épített Intézményei egyr gyarapított é rituáli fürdőt moder gépekke ellátot pászkasütődé é átutaz szegénye elszállásolásár menháza Sinas lajl épített Kulturáli fejlődéséne tetőfoká 1900 ért e ki hitközség miko Grauau Lipó elnökség alat szé emelete épülete emel a iskolának háro tanerőr berendezet é régebbe virágz iskolána m má csa 2 tanulój é tanítój van 1922-be a iskol tovább fenntartás lehetetlenn vált mer kormán megvont től a államsegélyt jóllehet hog csakne szá esztend ót terjesztett magya kultúrá túlnyomóa nemzetiségektő lakot községben 1924-be azonba hitközsé visszakért iskolájá é azót sajá erejébő tartj fenn minde államsegél nélkül Fenntartj Talmud-Tórá é hébe tanfolyamo is amelye 1906 létesítet a elem iskol keretében Szociáli irány törekvésé erőse előmozdított Rei Áro budapest lakos ak 1916-ba 20,00 békebel koronáva szegénye támogatásár szolgál Jahrzei -alapítvány létesített d hadikölcsönb fektetet alapítvány össze e id szerin természetese ne kamatozi é ez közsegélyr szorul szegénye sínyli meg 1868-ba hitközsé ké részr szakad é külö szervezkedett D e válságo állapo csa ké hónapi tartott mer ké hitközsé tagja kiegyezte é újbó egyesülv megalkottá statu qu ant jellegge m i fennáll hitközséget amelyhe min anyakönyv központho tartoznak Bajmok Vajdasá Madaras Katymár Tataháza Mátételke Kunbaja Múltjána legszeb emlékéü őrz hitközsé az história eseményt miko 1848 szer vajdasá arr szólított fel hog csatlakozzé hűségge vajdasághoz zsidó határozotta visszautasítottá felszólítást mer lelkesedte magyarságér é Kossut Lajosért ak átvonulás alkalmáva zsid hitközsé küldöttségé i fogadta Ugyanilye odaadássa szolgáltá világhábor alat i magya hazát A 5 csalá 4 katoná küldöt háborúba Hé eleset a olas fronto é Oroszországban Bácsalmáso hal me háborúba szerzet sebesülése következtében hitközsé vezetői dr Páp Arnol megye t főorvos elnök Rei Izidu szőlőbirtokos alelnök Schlesinge Józse kereskedő pénztáros Krah Miks földbirtokos templomgondnok Rip Berná nagykereskedő Chevra-elnök dr Dávi Arthu ügyvéd iskolaszék alelnök Rózs Ede Berge Mó kereskedők elöljárók Gros Salamo igazg.-tanító,jegyző

10298.h

CÍMSZ Bácsalm

SZÓCIK Bácsalmá nagy Bácsbodr vm.-b 10,0 la zsidó bár nemzetiség számsze többségb vanna magy anyanyelvű családb 1 lelke adófizet számlálna Ez foglalkoz szeri í oszlan me nagykeresked malomtulajdon hengermalo tisztviselőve munkássa földbirtok Ilonamajo Irénszáll 10 ka ho keresked nagyiparo iparo ügyvé orvo mérnö köztisztvisel magántisztvisel töb egy foglalkozá ágakba hitközs alapításá vonatko okmány 185 na tűzvé alkalmáv elveszte megmara emlék ar utalna ho alapítá 17 közö e évek tehet Chev Kadis 177 alapítottá Köztudom szeri Be Mend madara Be csal ő mor származá Krá Izsá Rei Wol Tataházár odaszármazo Rosenbe Mand Ro Moys alapított hitközsége ame ezut erőteljes gyarapodot Ré könyvekb feljegyzésekb megállapíthat ho 185 m 1 tag vo hitközségne azó cs lélekk szaporodo me kedvezőtl fejlőd azonb n akasztot m hitéletén erőtelj kibontakozás cs nagyo áldozatkészség ösztönöz tagjai ak 1927-28- 10,0 P szavazt m hitélet filantropik szociál célokr Hitéle célok m régebb erej föl költöt M 184 létesítet ele iskolájá amelyb 18 ó magy nyelv foly oktatá 1888-b oszlopo dísz templom építet Intézménye egy gyarapítot rituál fürdő mode gépekk elláto pászkasütőd átuta szegény elszállásolásá menház Sina laj építet Kulturál fejlődésén tetőfok 190 ér k hitközsé mik Graua Lip elnöksé ala sz emelet épület eme iskolána hár tanerő berendeze régebb virág iskolán m cs tanuló tanító va 1922-b isko továb fenntartá lehetetlen vál me kormá megvon tő államsegély jóllehe ho csakn sz eszten ó terjesztet magy kultúr túlnyomó nemzetiségekt lako községbe 1924-b azonb hitközs visszakér iskoláj azó saj erejéb tart fen mind államsegé nélkü Fenntart Talmud-Tór héb tanfolyam i amely 190 létesíte ele isko keretébe Szociál irán törekvés erős előmozdítot Re Ár budapes lako a 1916-b 20,0 békebe koronáv szegény támogatásá szolgá Jahrze -alapítván létesítet hadikölcsön fektete alapítván össz i szeri természetes n kamatoz e közsegély szoru szegény sínyl me 1868-b hitközs k rész szaka kül szervezkedet válság állap cs k hónap tartot me k hitközs tagj kiegyezt újb egyesül megalkott stat q an jellegg fennál hitközsége amelyh mi anyaköny központh tartozna Bajmo Vajdas Madara Katymá Tataház Mátételk Kunbaj Múltján legsze emléké őr hitközs a históri esemény mik 184 sze vajdas ar szólítot fe ho csatlakozz hűségg vajdaságho zsid határozott visszautasított felszólítás me lelkesedt magyarságé Kossu Lajosér a átvonulá alkalmáv zsi hitközs küldöttség fogadt Ugyanily odaadáss szolgált világhábo ala magy hazá csal katon küldö háborúb H elese ola front Oroszországba Bácsalmás ha m háborúb szerze sebesülés következtébe hitközs vezető d Pá Arno megy főorvo elnö Re Izid szőlőbirtoko alelnö Schlesing Józs keresked pénztáro Kra Mik földbirtoko templomgondno Ri Bern nagykeresked Chevra-elnö d Dáv Arth ügyvé iskolaszé alelnö Róz Ed Berg M kereskedő elöljáró Gro Salam igazg.-tanító,jegyz

10298.

CÍMS Bácsal

SZÓCI Bácsalm nag Bácsbod vm.- 10, l zsid bá nemzetisé számsz többség vann mag anyanyelv család lelk adófize számláln E foglalko szer oszla m nagykereske malomtulajdo hengermal tisztviselőv munkáss földbirto Ilonamaj Irénszál 1 k h kereske nagyipar ipar ügyv orv mérn köztisztvise magántisztvise tö eg foglalkoz ágakb hitköz alapítás vonatk okmán 18 n tűzv alkalmá elveszt megmar emlé a utaln h alapít 1 köz éve tehe Che Kadi 17 alapított Köztudo szer B Men madar B csa mo származ Kr Izs Re Wo Tataházá odaszármaz Rosenb Man R Moy alapítot hitközség am ezu erőtelje gyarapodo R könyvek feljegyzések megállapítha h 18 ta v hitközségn az c lélek szaporod m kedvezőt fejlő azon akaszto hitéleté erőtel kibontakozá c nagy áldozatkészsé ösztönö tagja a 1927-28 10, szavaz hitéle filantropi szociá célok Hitél célo régeb ere fö költö 18 létesíte el iskoláj amely 1 mag nyel fol oktat 1888- oszlop dís templo építe Intézmény eg gyarapíto rituá fürd mod gépek ellát pászkasütő átut szegén elszállásolás menhá Sin la építe Kulturá fejlődésé tetőfo 19 é hitközs mi Grau Li elnöks al s emele épüle em iskolán há taner berendez régeb virá iskolá c tanul tanít v 1922- isk tová fenntart lehetetle vá m korm megvo t államsegél jólleh h csak s eszte terjeszte mag kultú túlnyom nemzetiségek lak községb 1924- azon hitköz visszaké iskolá az sa erejé tar fe min államseg nélk Fenntar Talmud-Tó hé tanfolya amel 19 létesít el isk keretéb Szociá irá törekvé erő előmozdíto R Á budape lak 1916- 20, békeb koroná szegén támogatás szolg Jahrz -alapítvá létesíte hadikölcsö fektet alapítvá öss szer természete kamato közsegél szor szegén síny m 1868- hitköz rés szak kü szervezkede válsá álla c hóna tarto m hitköz tag kiegyez új egyesü megalkot sta a jelleg fenná hitközség amely m anyakön központ tartozn Bajm Vajda Madar Katym Tatahá Mátétel Kunba Múltjá legsz emlék ő hitköz histór esemén mi 18 sz vajda a szólíto f h csatlakoz hűség vajdaságh zsi határozot visszautasítot felszólítá m lelkesed magyarság Koss Lajosé átvonul alkalmá zs hitköz küldöttsé fogad Ugyanil odaadás szolgál világháb al mag haz csa kato küld háború eles ol fron Oroszországb Bácsalmá h háború szerz sebesülé következtéb hitköz vezet P Arn meg főorv eln R Izi szőlőbirtok aleln Schlesin Józ kereske pénztár Kr Mi földbirtok templomgondn R Ber nagykereske Chevra-eln Dá Art ügyv iskolasz aleln Ró E Ber keresked elöljár Gr Sala igazg.-tanító,jegy

10298

CÍM Bácsa

SZÓC Bácsal na Bácsbo vm. 10 zsi b nemzetis száms többsé van ma anyanyel csalá lel adófiz számlál foglalk sze oszl nagykeresk malomtulajd hengerma tisztviselő munkás földbirt Ilonama Irénszá keresk nagyipa ipa ügy or mér köztisztvis magántisztvis t e foglalko ágak hitkö alapítá vonat okmá 1 tűz alkalm elvesz megma eml utal alapí kö év teh Ch Kad 1 alapítot Köztud sze Me mada cs m szárma K Iz R W Tataház odaszárma Rosen Ma Mo alapíto hitközsé a ez erőtelj gyarapod könyve feljegyzése megállapíth 1 t hitközség a léle szaporo kedvező fejl azo akaszt hitélet erőte kibontakoz nag áldozatkészs ösztön tagj 1927-2 10 szava hitél filantrop szoci célo Hité cél rége er f költ 1 létesít e iskolá amel ma nye fo okta 1888 oszlo dí templ épít Intézmén e gyarapít ritu für mo gépe ellá pászkasüt átu szegé elszállásolá menh Si l épít Kultur fejlődés tetőf 1 hitköz m Gra L elnök a emel épül e iskolá h tane berende rége vir iskol tanu taní 1922 is tov fenntar lehetetl v kor megv államsegé jólle csa eszt terjeszt ma kult túlnyo nemzetisége la község 1924 azo hitkö visszak iskol a s erej ta f mi államse nél Fennta Talmud-T h tanfoly ame 1 létesí e is kereté Szoci ir törekv er előmozdít budap la 1916 20 béke koron szegé támogatá szol Jahr -alapítv létesít hadikölcs fekte alapítv ös sze természet kamat közsegé szo szegé sín 1868 hitkö ré sza k szervezked váls áll hón tart hitkö ta kiegye ú egyes megalko st jelle fenn hitközsé amel anyakö közpon tartoz Baj Vajd Mada Katy Tatah Mátéte Kunb Múltj legs emlé hitkö histó esemé m 1 s vajd szólít csatlako hűsé vajdaság zs határozo visszautasíto felszólít lelkese magyarsá Kos Lajos átvonu alkalm z hitkö küldötts foga Ugyani odaadá szolgá világhá a ma ha cs kat kül hábor ele o fro Oroszország Bácsalm hábor szer sebesül következté hitkö veze Ar me főor el Iz szőlőbirto alel Schlesi Jó keresk pénztá K M földbirto templomgond Be nagykeresk Chevra-el D Ar ügy iskolas alel R Be kereske elöljá G Sal igazg.-tanító,jeg

1029

CÍ Bács

SZÓ Bácsa n Bácsb vm 1 zs nemzeti szám többs va m anyanye csal le adófi számlá foglal sz osz nagykeres malomtulaj hengerm tisztvisel munká földbir Ilonam Irénsz keres nagyip ip üg o mé köztisztvi magántisztvi foglalk ága hitk alapít vona okm tű alkal elves megm em uta alap k é te C Ka alapíto Köztu sz M mad c szárm I Tatahá odaszárm Rose M M alapít hitközs e erőtel gyarapo könyv feljegyzés megállapít hitközsé lél szapor kedvez fej az akasz hitéle erőt kibontako na áldozatkész ösztö tag 1927- 1 szav hité filantro szoc cél Hit cé rég e köl létesí iskol ame m ny f okt 188 oszl d temp épí Intézmé gyarapí rit fü m gép ell pászkasü át szeg elszállásol men S épí Kultu fejlődé tető hitkö Gr elnö eme épü iskol tan berend rég vi isko tan tan 192 i to fennta lehetet ko meg államseg jóll cs esz terjesz m kul túlny nemzetiség l közsé 192 az hitk vissza isko ere t m állams né Fennt Talmud- tanfol am létes i keret Szoc i törek e előmozdí buda l 191 2 bék koro szeg támogat szo Jah -alapít létesí hadikölc fekt alapít ö sz természe kama közseg sz szeg sí 186 hitk r sz szervezke vál ál hó tar hitk t kiegy egye megalk s jell fen hitközs ame anyak közpo tarto Ba Vaj Mad Kat Tata Mátét Kun Múlt leg eml hitk hist esem vaj szólí csatlak hűs vajdasá z határoz visszautasít felszólí lelkes magyars Ko Lajo átvon alkal hitk küldött fog Ugyan odaad szolg világh m h c ka kü hábo el fr Oroszorszá Bácsal hábo sze sebesü következt hitk vez A m főo e I szőlőbirt ale Schles J keres pénzt földbirt templomgon B nagykeres Chevra-e A üg iskola ale B keresk elölj Sa igazg.-tanító,je