10301.htm

CÍMSZÓ: Baer Iszachar ben Petachja

SZÓCIKK: Baer Iszachar ben Petachja, kabbalista tudós a XVII. században, Magyarországban élt Körmöcbányán és valószínűen ott is született. Művei arra vallanak. hogy sokat utazott a Keleten, főképp Safedben tartózkodhatott, ahol a leghíresebb kabbalista tudósok iskolái voltak. Következő hébernyelvű művei maradtak fenn: «Pirhé Jah» (Prága 1609), amely tudományos bevezetés a kabalába Cordovero «Pardesz Rimonim» c. műve alapján; «Jes Zóchór» (1610, u. o.), mely a Zóhárban található összes rituális törvényeket tartalmazza; «Mekár Chochmó» (u. o. 1610), mely a Zohár nehezebb szavait és kifejezéseit tartalmazza és magyarázza (1610,, u. o.); végül a «Jode Binah», mely a Zohárról szól, de amely nem található fel. (V. ö.: Stein «Magyar Rabbik» ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 301. címszó a lexikon => 75. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10301.htm

CÍMSZÓ: Baer Iszachar ben Petachja

SZÓCIKK: Baer Iszachar ben Petachja, kabbalista tudós a XVII. században, Magyarországban élt Körmöcbányán és valószínűen ott is született. Művei arra vallanak. hogy sokat utazott a Keleten, főképp Safedben tartózkodhatott, ahol a leghíresebb kabbalista tudósok iskolái voltak. Következő hébernyelvű művei maradtak fenn: Pirhé Jah Prága 1609 , amely tudományos bevezetés a kabalába Cordovero Pardesz Rimonim c. műve alapján; Jes Zóchór 1610, u. o. , mely a Zóhárban található összes rituális törvényeket tartalmazza; Mekár Chochmó u. o. 1610 , mely a Zohár nehezebb szavait és kifejezéseit tartalmazza és magyarázza 1610,, u. o. ; végül a Jode Binah , mely a Zohárról szól, de amely nem található fel. V. ö.: Stein Magyar Rabbik .

10301.ht

CÍMSZÓ Bae Iszacha be Petachj

SZÓCIKK Bae Iszacha be Petachja kabbalist tudó XVII században Magyarországba él Körmöcbányá é valószínűe ot i született Műve arr vallanak hog soka utazot Keleten főkép Safedbe tartózkodhatott aho leghíreseb kabbalist tudóso iskolá voltak Következ hébernyelv műve maradta fenn Pirh Ja Prág 160 amel tudományo bevezeté kabaláb Cordover Pardes Rimoni c műv alapján Je Zóchó 1610 u o mel Zóhárba találhat össze rituáli törvényeke tartalmazza Meká Chochm u o 161 mel Zohá nehezeb szavai é kifejezései tartalmazz é magyarázz 1610, u o végü Jod Bina mel Zohárró szól d amel ne találhat fel V ö. Stei Magya Rabbi

10301.h

CÍMSZ Ba Iszach b Petach

SZÓCIK Ba Iszach b Petachj kabbalis tud XVI századba Magyarországb é Körmöcbány valószínű o születet Műv ar vallana ho sok utazo Kelete főké Safedb tartózkodhatot ah leghírese kabbalis tudós iskol volta Követke hébernyel műv maradt fen Pir J Prá 16 ame tudomány bevezet kabalá Cordove Parde Rimon mű alapjá J Zóch 161 me Zóhárb találha össz rituál törvények tartalmazz Mek Choch 16 me Zoh neheze szava kifejezése tartalmaz magyaráz 1610 vég Jo Bin me Zohárr szó ame n találha fe ö Ste Magy Rabb

10301.

CÍMS B Iszac Petac

SZÓCI B Iszac Petach kabbali tu XV századb Magyarország Körmöcbán valószín születe Mű a vallan h so utaz Kelet fők Safed tartózkodhato a leghíres kabbali tudó isko volt Követk hébernye mű marad fe Pi Pr 1 am tudomán beveze kabal Cordov Pard Rimo m alapj Zóc 16 m Zóhár találh öss rituá törvénye tartalmaz Me Choc 1 m Zo nehez szav kifejezés tartalma magyará 161 vé J Bi m Zohár sz am találh f St Mag Rab

10301

CÍM Isza Peta

SZÓC Isza Petac kabbal t X század Magyarorszá Körmöcbá valószí szület M valla s uta Kele fő Safe tartózkodhat leghíre kabbal tud isk vol Követ héberny m mara f P P a tudomá bevez kaba Cordo Par Rim alap Zó 1 Zóhá talál ös ritu törvény tartalma M Cho Z nehe sza kifejezé tartalm magyar 16 v B Zohá s a talál S Ma Ra

1030

CÍ Isz Pet

SZÓ Isz Peta kabba száza Magyarorsz Körmöcb valósz szüle vall ut Kel f Saf tartózkodha leghír kabba tu is vo Köve hébern mar tudom beve kab Cord Pa Ri ala Z Zóh talá ö rit törvén tartalm Ch neh sz kifejez tartal magya 1 Zoh talá M R