10303.htm

CÍMSZÓ: Bak

SZEMÉLYNÉV: Bak Henrik

SZÓCIKK: Bak, 1. Henrik, belgyógyász, a San-franciscoi egyetem tanára. Szül. Szegeden 1846. megh. Atalantán (Egyesült Államok) 1915. Híres rabbicsaládból származott. Tanulmányait a bécsi tudományegyetemen végezte, ahol Hyrtl, Skoda és Billroth professzorok mellett dolgozott. Würzburgban, Berlinben, Párisban folytatott orvosi praxist, majd 1873. Amerikába ment és Chicagóban telepedett le. Itt csakhamar olyan hírnévre tett szert, hogy két év múlva meghívást kapott a San-franciscoi egyetem belgyógyászati tanszékére. Előadásaira özönlöttek a hallgatók, s mint orvost is Amerika minden részéből felkeresték a betegek. Tíz évig tartózkodott San-Franciscóban, mialatt háza találkozóhelye volt a művészet és tudomány kiválóságainak. A San-franciscoi klíma aláásta a túlhajtott munkától amúgy is meggyöngült egészségét s ezért délvidékre, Georgia állam fővárosába, Atlantába költözött. Itt sokáig működött még s tudományos munkálkodása mellett élénk publicisztikai tevékenységet is fejtett ki. Nagyobb angol nyelvű munkát írt az akkor virágzásának tetőpontján levő bécsi egyetemről. E könyve nagyon népszerű volt amerikai orvosi körökben és több kiadást ért el


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 303. címszó a lexikon => 76. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10303.htm

CÍMSZÓ: Bak

SZEMÉLYNÉV: Bak Henrik

SZÓCIKK: Bak, 1. Henrik, belgyógyász, a San-franciscoi egyetem tanára. Szül. Szegeden 1846. megh. Atalantán Egyesült Államok 1915. Híres rabbicsaládból származott. Tanulmányait a bécsi tudományegyetemen végezte, ahol Hyrtl, Skoda és Billroth professzorok mellett dolgozott. Würzburgban, Berlinben, Párisban folytatott orvosi praxist, majd 1873. Amerikába ment és Chicagóban telepedett le. Itt csakhamar olyan hírnévre tett szert, hogy két év múlva meghívást kapott a San-franciscoi egyetem belgyógyászati tanszékére. Előadásaira özönlöttek a hallgatók, s mint orvost is Amerika minden részéből felkeresték a betegek. Tíz évig tartózkodott San-Franciscóban, mialatt háza találkozóhelye volt a művészet és tudomány kiválóságainak. A San-franciscoi klíma aláásta a túlhajtott munkától amúgy is meggyöngült egészségét s ezért délvidékre, Georgia állam fővárosába, Atlantába költözött. Itt sokáig működött még s tudományos munkálkodása mellett élénk publicisztikai tevékenységet is fejtett ki. Nagyobb angol nyelvű munkát írt az akkor virágzásának tetőpontján levő bécsi egyetemről. E könyve nagyon népszerű volt amerikai orvosi körökben és több kiadást ért el

10303.ht

CÍMSZÓ Ba

SZEMÉLYNÉV Ba Henri

SZÓCIKK Bak 1 Henrik belgyógyász San-francisco egyete tanára Szül Szegede 1846 megh Atalantá Egyesül Államo 1915 Híre rabbicsaládbó származott Tanulmányai bécs tudományegyeteme végezte aho Hyrtl Skod é Billrot professzoro mellet dolgozott Würzburgban Berlinben Párisba folytatot orvos praxist maj 1873 Amerikáb men é Chicagóba telepedet le It csakhama olya hírnévr tet szert hog ké é múlv meghívás kapot San-francisco egyete belgyógyászat tanszékére Előadásair özönlötte hallgatók min orvos i Amerik minde részébő felkeresté betegek Tí évi tartózkodot San-Franciscóban mialat ház találkozóhely vol művésze é tudomán kiválóságainak San-francisco klím aláást túlhajtot munkátó amúg i meggyöngül egészségé ezér délvidékre Georgi álla fővárosába Atlantáb költözött It sokái működöt mé tudományo munkálkodás mellet élén publicisztika tevékenysége i fejtet ki Nagyob ango nyelv munká ír a akko virágzásána tetőpontjá lev bécs egyetemről könyv nagyo népszer vol amerika orvos körökbe é töb kiadás ér e

10303.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B Henr

SZÓCIK Ba Henri belgyógyás San-francisc egyet tanár Szü Szeged 184 meg Atalant Egyesü Állam 191 Hír rabbicsaládb származot Tanulmánya béc tudományegyetem végezt ah Hyrt Sko Billro professzor melle dolgozot Würzburgba Berlinbe Párisb folytato orvo praxis ma 187 Ameriká me Chicagób telepede l I csakham oly hírnév te szer ho k múl meghívá kapo San-francisc egyet belgyógyásza tanszékér Előadásai özönlött hallgató mi orvo Ameri mind részéb felkerest betege T év tartózkodo San-Franciscóba miala há találkozóhel vo művész tudomá kiválóságaina San-francisc klí aláás túlhajto munkát amú meggyöngü egészség ezé délvidékr Georg áll fővárosáb Atlantá költözöt I soká működö m tudomány munkálkodá melle élé publicisztik tevékenység fejte k Nagyo ang nyel munk í akk virágzásán tetőpontj le béc egyetemrő köny nagy népsze vo amerik orvo körökb tö kiadá é

10303.

CÍMS

SZEMÉLYN Hen

SZÓCI B Henr belgyógyá San-francis egye taná Sz Szege 18 me Atalan Egyes Álla 19 Hí rabbicsalád származo Tanulmány bé tudományegyete végez a Hyr Sk Billr professzo mell dolgozo Würzburgb Berlinb Páris folytat orv praxi m 18 Amerik m Chicagó teleped csakha ol hírné t sze h mú meghív kap San-francis egye belgyógyász tanszéké Előadása özönlöt hallgat m orv Amer min részé felkeres beteg é tartózkod San-Franciscób mial h találkozóhe v művés tudom kiválóságain San-francis kl aláá túlhajt munká am meggyöng egészsé ez délvidék Geor ál fővárosá Atlant költözö sok működ tudomán munkálkod mell él publiciszti tevékenysé fejt Nagy an nye mun ak virágzásá tetőpont l bé egyetemr kön nag népsz v ameri orv körök t kiad

10303

CÍM

SZEMÉLY He

SZÓC Hen belgyógy San-franci egy tan S Szeg 1 m Atala Egye Áll 1 H rabbicsalá származ Tanulmán b tudományegyet vége Hy S Bill professz mel dolgoz Würzburg Berlin Pári folyta or prax 1 Ameri Chicag telepe csakh o hírn sz m meghí ka San-franci egy belgyógyás tanszék Előadás özönlö hallga or Ame mi rész felkere bete tartózko San-Franciscó mia találkozóh művé tudo kiválóságai San-franci k alá túlhaj munk a meggyön egészs e délvidé Geo á főváros Atlan költöz so műkö tudomá munkálko mel é publiciszt tevékenys fej Nag a ny mu a virágzás tetőpon b egyetem kö na néps amer or körö kia

1030SZEMÉL H

SZÓ He belgyóg San-franc eg ta Sze Atal Egy Ál rabbicsal szárma Tanulmá tudományegye vég H Bil profess me dolgo Würzbur Berli Pár folyt o pra Amer Chica telep csak hír s megh k San-franc eg belgyógyá tanszé Előadá özönl hallg o Am m rés felker bet tartózk San-Francisc mi találkozó műv tud kiválósága San-franc al túlha mun meggyö egész délvid Ge főváro Atla költö s műk tudom munkálk me publicisz tevékeny fe Na n m virágzá tetőpo egyete k n nép ame o kör ki