10304.htm

CÍMSZÓ: Bak

SZEMÉLYNÉV: Bak Hirs

SZÓCIKK: B. Hirs, az első szegedi rabbi, szül. Szemnicen 1747., megh. Szegeden 1842-ben. 1796 óta volt szegedi rabbi, elődje R. Jechiel nem kizárólag rabbi-teendőket végzett. B. kitűnő hebraista volt, amiről számos sírfelirat tanúskodik, emellett a reformságtól teljesen távol állt és a szombat megszentségtelenítése miatt híveit úgy a hatóságoknál, mint a csanádi püspöknél feljelentette, minthogy azonban ezt a szombati hetivásár okozta, nem tudott eredményt elérni. Alatta kezdték építeni az új (a mai régi) zsinagógát. Fiai közül József Eliézer (1800-1884 okt. 5.) dájján és szellemes hitszónok, elismert talmud-tudós volt, s mint ilyen működött 1842-től haláláig. (L.: Löw és Kulinyi, A szegedi zsidók. 1885.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 304. címszó a lexikon => 77. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10304.htm

CÍMSZÓ: Bak

SZEMÉLYNÉV: Bak Hirs

SZÓCIKK: B. Hirs, az első szegedi rabbi, szül. Szemnicen 1747., megh. Szegeden 1842-ben. 1796 óta volt szegedi rabbi, elődje R. Jechiel nem kizárólag rabbi-teendőket végzett. B. kitűnő hebraista volt, amiről számos sírfelirat tanúskodik, emellett a reformságtól teljesen távol állt és a szombat megszentségtelenítése miatt híveit úgy a hatóságoknál, mint a csanádi püspöknél feljelentette, minthogy azonban ezt a szombati hetivásár okozta, nem tudott eredményt elérni. Alatta kezdték építeni az új a mai régi zsinagógát. Fiai közül József Eliézer 1800-1884 okt. 5. dájján és szellemes hitszónok, elismert talmud-tudós volt, s mint ilyen működött 1842-től haláláig. L.: Löw és Kulinyi, A szegedi zsidók. 1885.

10304.ht

CÍMSZÓ Ba

SZEMÉLYNÉV Ba Hir

SZÓCIKK B Hirs a els szeged rabbi szül Szemnice 1747. megh Szegede 1842-ben 179 ót vol szeged rabbi elődj R Jechie ne kizáróla rabbi-teendőke végzett B kitűn hebraist volt amirő számo sírfelira tanúskodik emellet reformságtó teljese távo áll é szomba megszentségtelenítés miat hívei úg hatóságoknál min csanád püspökné feljelentette minthog azonba ez szombat hetivásá okozta ne tudot eredmény elérni Alatt kezdté építen a ú ma rég zsinagógát Fia közü Józse Eliéze 1800-188 okt 5 dájjá é szelleme hitszónok elismer talmud-tudó volt min ilye működöt 1842-tő haláláig L. Lö é Kulinyi szeged zsidók 1885

10304.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B Hi

SZÓCIK Hir el szege rabb szü Szemnic 1747 meg Szeged 1842-be 17 ó vo szege rabb előd Jechi n kizáról rabbi-teendők végzet kitű hebrais vol amir szám sírfelir tanúskodi emelle reformságt teljes táv ál szomb megszentségteleníté mia híve ú hatóságokná mi csaná püspökn feljelentett mintho azonb e szomba hetivás okozt n tudo eredmén elérn Alat kezdt építe m ré zsinagógá Fi köz Józs Eliéz 1800-18 ok dájj szellem hitszóno elisme talmud-tud vol mi ily működö 1842-t halálái L L Kuliny szege zsidó 188

10304.

CÍMS

SZEMÉLYN H

SZÓCI Hi e szeg rab sz Szemni 174 me Szege 1842-b 1 v szeg rab elő Jech kizáró rabbi-teendő végze kit hebrai vo ami szá sírfeli tanúskod emell reformság telje tá á szom megszentségtelenít mi hív hatóságokn m csan püspök feljelentet minth azon szomb hetivá okoz tud eredmé elér Ala kezd épít r zsinagóg F kö Józ Elié 1800-1 o dáj szelle hitszón elism talmud-tu vo m il működ 1842- halálá Kulin szeg zsid 18

10304

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC H sze ra s Szemn 17 m Szeg 1842- sze ra el Jec kizár rabbi-teend végz ki hebra v am sz sírfel tanúsko emel reformsá telj t szo megszentségtelení m hí hatóságok csa püspö feljelente mint azo szom hetiv oko tu eredm elé Al kez épí zsinagó k Jó Eli 1800- dá szell hitszó elis talmud-t v i műkö 1842 halál Kuli sze zsi 1

1030SZEMÉL

SZÓ sz r Szem 1 Sze 1842 sz r e Je kizá rabbi-teen vég k hebr a s sírfe tanúsk eme reforms tel sz megszentségtelen h hatóságo cs püsp feljelent min az szo heti ok t ered el A ke ép zsinag J El 1800 d szel hitsz eli talmud- műk 184 halá Kul sz zs