10305.htm

CÍMSZÓ: Bak

SZEMÉLYNÉV: Bak Ignác Vilmos

SZÓCIKK: B. (Back) Ignác Vilmos, teológus és publicista, szül. Vágújhelyen. 1823 dec. 24., megh. Budapesten a XIX. sz. végén. Pozsonyban és Prágában tanulta úgy a bibliai, mint a világi tudományokat. Miután filozófiai doktorátust tett, két évig működött mint rabbi Csehországban, majd Makón, Szegeden és Nagyváradon. A szabadságharc idején Pesten volt hírlapíró, a Bach-korszakban Gyulán, Bécsben. 1873-ban. Pozsonyban töltött be rabbiállást, de már 1874. kezdve állandóan Pesten élt, mint szerkesztő és antiquárius. A szabadságharc alatti dolgozatai a Pester Zeitung-ban és az Ungar-ban jelentek meg. Horn Edével (l. o.) együtt szerkesztette «Die Theisz» c. politikai lapot 1849., de ennek csupán négy száma jelent meg. 1874-ben Der Beobachter für jüdische Zustände c. lapot Pozsonyban szerkesztette Dr. Josephus álnéven, 1874 óta pedig Budapesten szerkesztette Der Ungarische Israelit c. hetilapját. Az ifjúság részére is szerkesztett egy hetilapot Die Taube címen 1876-77.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 305. címszó a lexikon => 77. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10305.htm

CÍMSZÓ: Bak

SZEMÉLYNÉV: Bak Ignác Vilmos

SZÓCIKK: B. Back Ignác Vilmos, teológus és publicista, szül. Vágújhelyen. 1823 dec. 24., megh. Budapesten a XIX. sz. végén. Pozsonyban és Prágában tanulta úgy a bibliai, mint a világi tudományokat. Miután filozófiai doktorátust tett, két évig működött mint rabbi Csehországban, majd Makón, Szegeden és Nagyváradon. A szabadságharc idején Pesten volt hírlapíró, a Bach-korszakban Gyulán, Bécsben. 1873-ban. Pozsonyban töltött be rabbiállást, de már 1874. kezdve állandóan Pesten élt, mint szerkesztő és antiquárius. A szabadságharc alatti dolgozatai a Pester Zeitung-ban és az Ungar-ban jelentek meg. Horn Edével l. o. együtt szerkesztette Die Theisz c. politikai lapot 1849., de ennek csupán négy száma jelent meg. 1874-ben Der Beobachter für jüdische Zustände c. lapot Pozsonyban szerkesztette Dr. Josephus álnéven, 1874 óta pedig Budapesten szerkesztette Der Ungarische Israelit c. hetilapját. Az ifjúság részére is szerkesztett egy hetilapot Die Taube címen 1876-77.

10305.ht

CÍMSZÓ Ba

SZEMÉLYNÉV Ba Igná Vilmo

SZÓCIKK B Bac Igná Vilmos teológu é publicista szül Vágújhelyen 182 dec 24. megh Budapeste XIX sz végén Pozsonyba é Prágába tanult úg bibliai min világ tudományokat Miutá filozófia doktorátus tett ké évi működöt min rabb Csehországban maj Makón Szegede é Nagyváradon szabadsághar idejé Peste vol hírlapíró Bach-korszakba Gyulán Bécsben 1873-ban Pozsonyba töltöt b rabbiállást d má 1874 kezdv állandóa Peste élt min szerkeszt é antiquárius szabadsághar alatt dolgozata Peste Zeitung-ba é a Ungar-ba jelente meg Hor Edéve l o együt szerkesztett Di Theis c politika lapo 1849. d enne csupá nég szám jelen meg 1874-be De Beobachte fü jüdisch Zuständ c lapo Pozsonyba szerkesztett Dr Josephu álnéven 187 ót pedi Budapeste szerkesztett De Ungarisch Israeli c hetilapját A ifjúsá részér i szerkesztet eg hetilapo Di Taub címe 1876-77

10305.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B Ign Vilm

SZÓCIK Ba Ign Vilmo teológ publicist szü Vágújhelye 18 de 24 meg Budapest XI s végé Pozsonyb Prágáb tanul ú biblia mi vilá tudományoka Miut filozófi doktorátu tet k év működö mi rab Csehországba ma Makó Szeged Nagyvárado szabadságha idej Pest vo hírlapír Bach-korszakb Gyulá Bécsbe 1873-ba Pozsonyb töltö rabbiállás m 187 kezd állandó Pest él mi szerkesz antiquáriu szabadságha alat dolgozat Pest Zeitung-b Ungar-b jelent me Ho Edév együ szerkesztet D Thei politik lap 1849 enn csup né szá jele me 1874-b D Beobacht f jüdisc Zustän lap Pozsonyb szerkesztet D Joseph álnéve 18 ó ped Budapest szerkesztet D Ungarisc Israel hetilapjá ifjús részé szerkeszte e hetilap D Tau cím 1876-7

10305.

CÍMS

SZEMÉLYN Ig Vil

SZÓCI B Ig Vilm teoló publicis sz Vágújhely 1 d 2 me Budapes X vég Pozsony Prágá tanu bibli m vil tudományok Miu filozóf doktorát te é működ m ra Csehországb m Mak Szege Nagyvárad szabadságh ide Pes v hírlapí Bach-korszak Gyul Bécsb 1873-b Pozsony tölt rabbiállá 18 kez álland Pes é m szerkes antiquári szabadságh ala dolgoza Pes Zeitung- Ungar- jelen m H Edé egy szerkeszte The politi la 184 en csu n sz jel m 1874- Beobach jüdis Zustä la Pozsony szerkeszte Josep álnév 1 pe Budapes szerkeszte Ungaris Israe hetilapj ifjú rész szerkeszt hetila Ta cí 1876-

10305

CÍM

SZEMÉLY I Vi

SZÓC I Vil teol publici s Vágújhel m Budape vé Pozson Prág tan bibl vi tudományo Mi filozó doktorá t műkö r Csehország Ma Szeg Nagyvára szabadság id Pe hírlap Bach-korsza Gyu Bécs 1873- Pozson töl rabbiáll 1 ke állan Pe szerke antiquár szabadság al dolgoz Pe Zeitung Ungar jele Ed eg szerkeszt Th polit l 18 e cs s je 1874 Beobac jüdi Zust l Pozson szerkeszt Jose álné p Budape szerkeszt Ungari Isra hetilap ifj rés szerkesz hetil T c 1876

1030SZEMÉL V

SZÓ Vi teo public Vágújhe Budap v Pozso Prá ta bib v tudomány M filoz doktor műk Csehorszá M Sze Nagyvár szabadsá i P hírla Bach-korsz Gy Béc 1873 Pozso tö rabbiál k álla P szerk antiquá szabadsá a dolgo P Zeitun Unga jel E e szerkesz T poli 1 c j 187 Beoba jüd Zus Pozso szerkesz Jos áln Budap szerkesz Ungar Isr hetila if ré szerkes heti 187