10306.htm

CÍMSZÓ: Bak

SZEMÉLYNÉV: Bak Izrael

SZÓCIKK: B. Izrael (Back), rabbi, előbbinek testvéröccse,.szül. Vágújhelyen 1840 jan. 6., megh. Budapesten. Másféléves volt, amikor szülei Szegedre költöztek. Itt és Makón járt iskolába s az utóbbi helyt a híres Ullmann Salamon főrabbi jesivájában, azután Pestre jött s kereskedőnek készült, de nemcsak héber tanulmányait folytatta, hanem a nemet és francia nyelvben és irodalomban is kiképezte magát. 1857-ben felvették a szegedi r. kat. tanítóképzőbe, majd Prágába ment, ahol rabbidiplomát szerzett. 1860-ban Löw Lipót főrabbi hitoktatónak alkalmazta Szegeden, később ilyen minőségben Győrben és Szabadkán, ismét, Szegeden, Pécsen, 1869. kezdve Pesten működött. Tőle ered a leányok konfirmálásának meghonosítása. B. egymaga látta el a hitoktatást számos középiskolában, a hadapród-iskolában, a fogházakban, a vakok intézetében és az orsz. nőképzőben. Magyar-héber nyelvtan (Maslul lesón ivri 1865 és 1875); Dasz Izrael. (Hittani könyv gimnáziumok és reáliskolák számára 1875.) Mindkét munka négy-négy kiadást ért el. Szintén pedagógiai munkája: Emlékül a jövő nemzedéknek (1888. Konfirmációs könyv az ifjúság számára.) Ezenkívül még több hittani tankönyvet írt leányok számára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 306. címszó a lexikon => 77. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10306.htm

CÍMSZÓ: Bak

SZEMÉLYNÉV: Bak Izrael

SZÓCIKK: B. Izrael Back , rabbi, előbbinek testvéröccse,.szül. Vágújhelyen 1840 jan. 6., megh. Budapesten. Másféléves volt, amikor szülei Szegedre költöztek. Itt és Makón járt iskolába s az utóbbi helyt a híres Ullmann Salamon főrabbi jesivájában, azután Pestre jött s kereskedőnek készült, de nemcsak héber tanulmányait folytatta, hanem a nemet és francia nyelvben és irodalomban is kiképezte magát. 1857-ben felvették a szegedi r. kat. tanítóképzőbe, majd Prágába ment, ahol rabbidiplomát szerzett. 1860-ban Löw Lipót főrabbi hitoktatónak alkalmazta Szegeden, később ilyen minőségben Győrben és Szabadkán, ismét, Szegeden, Pécsen, 1869. kezdve Pesten működött. Tőle ered a leányok konfirmálásának meghonosítása. B. egymaga látta el a hitoktatást számos középiskolában, a hadapród-iskolában, a fogházakban, a vakok intézetében és az orsz. nőképzőben. Magyar-héber nyelvtan Maslul lesón ivri 1865 és 1875 ; Dasz Izrael. Hittani könyv gimnáziumok és reáliskolák számára 1875. Mindkét munka négy-négy kiadást ért el. Szintén pedagógiai munkája: Emlékül a jövő nemzedéknek 1888. Konfirmációs könyv az ifjúság számára. Ezenkívül még több hittani tankönyvet írt leányok számára.

10306.ht

CÍMSZÓ Ba

SZEMÉLYNÉV Ba Izrae

SZÓCIKK B Izrae Bac rabbi előbbine testvéröccse,.szül Vágújhelye 184 jan 6. megh Budapesten Másféléve volt amiko szüle Szegedr költöztek It é Makó jár iskoláb a utóbb hely híre Ullman Salamo főrabb jesivájában azutá Pestr jöt kereskedőne készült d nemcsa hébe tanulmányai folytatta hane neme é franci nyelvbe é irodalomba i kiképezt magát 1857-be felvetté szeged r kat tanítóképzőbe maj Prágáb ment aho rabbidiplomá szerzett 1860-ba Lö Lipó főrabb hitoktatóna alkalmazt Szegeden későb ilye minőségbe Győrbe é Szabadkán ismét Szegeden Pécsen 1869 kezdv Peste működött Től ere leányo konfirmálásána meghonosítása B egymag látt e hitoktatás számo középiskolában hadapród-iskolában fogházakban vako intézetébe é a orsz nőképzőben Magyar-hébe nyelvta Maslu lesó ivr 186 é 187 Das Izrael Hittan köny gimnáziumo é reáliskolá számár 1875 Mindké munk négy-nég kiadás ér el Szinté pedagógia munkája Emlékü jöv nemzedékne 1888 Konfirmáció köny a ifjúsá számára Ezenkívü mé töb hittan tankönyve ír leányo számára

10306.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B Izra

SZÓCIK Izra Ba rabb előbbin testvéröccse,.szü Vágújhely 18 ja 6 meg Budapeste Másfélév vol amik szül Szeged költözte I Mak já iskolá utób hel hír Ullma Salam főrab jesivájába azut Pest jö kereskedőn készül nemcs héb tanulmánya folytatt han nem franc nyelvb irodalomb kiképez magá 1857-b felvett szege ka tanítóképzőb ma Prágá men ah rabbidiplom szerzet 1860-b L Lip főrab hitoktatón alkalmaz Szegede késő ily minőségb Győrb Szabadká ismé Szegede Pécse 186 kezd Pest működöt Tő er leány konfirmálásán meghonosítás egyma lát hitoktatá szám középiskolába hadapród-iskolába fogházakba vak intézetéb ors nőképzőbe Magyar-héb nyelvt Masl les iv 18 18 Da Izrae Hitta kön gimnázium reáliskol számá 187 Mindk mun négy-né kiadá é e Szint pedagógi munkáj Emlék jö nemzedékn 188 Konfirmáci kön ifjús számár Ezenkív m tö hitta tankönyv í leány számár

10306.

CÍMS

SZEMÉLYN Izr

SZÓCI Izr B rab előbbi testvéröccse,.sz Vágújhel 1 j me Budapest Másfélé vo ami szü Szege költözt Ma j iskol utó he hí Ullm Sala főra jesivájáb azu Pes j kereskedő készü nemc hé tanulmány folytat ha ne fran nyelv irodalom kiképe mag 1857- felvet szeg k tanítóképző m Prág me a rabbidiplo szerze 1860- Li főra hitoktató alkalma Szeged kés il minőség Győr Szabadk ism Szeged Pécs 18 kez Pes működö T e leán konfirmálásá meghonosítá egym lá hitoktat szá középiskoláb hadapród-iskoláb fogházakb va intézeté or nőképzőb Magyar-hé nyelv Mas le i 1 1 D Izra Hitt kö gimnáziu reálisko szám 18 Mind mu négy-n kiad Szin pedagóg munká Emlé j nemzedék 18 Konfirmác kö ifjú számá Ezenkí t hitt tanköny leán számá

10306

CÍM

SZEMÉLY Iz

SZÓC Iz ra előbb testvéröccse,.s Vágújhe m Budapes Másfél v am sz Szeg költöz M isko ut h h Ull Sal főr jesivájá az Pe keresked kész nem h tanulmán folyta h n fra nyel irodalo kikép ma 1857 felve sze tanítóképz Prá m rabbidipl szerz 1860 L főr hitoktat alkalm Szege ké i minősé Győ Szabad is Szege Péc 1 ke Pe működ leá konfirmálás meghonosít egy l hitokta sz középiskolá hadapród-iskolá fogházak v intézet o nőképző Magyar-h nyel Ma l Izr Hit k gimnázi reálisk szá 1 Min m négy- kia Szi pedagó munk Eml nemzedé 1 Konfirmá k ifj szám Ezenk hit tankön leá szám

1030SZEMÉL I

SZÓ I r előb testvéröccse,. Vágújh Budape Másfé a s Sze költö isk u Ul Sa fő jesiváj a P kereske kés ne tanulmá folyt fr nye irodal kiké m 185 felv sz tanítókép Pr rabbidip szer 186 fő hitokta alkal Szeg k minős Gy Szaba i Szeg Pé k P műkö le konfirmálá meghonosí eg hitokt s középiskol hadapród-iskol fogháza intéze nőképz Magyar- nye M Iz Hi gimnáz reális sz Mi négy ki Sz pedag mun Em nemzed Konfirm if szá Ezen hi tankö le szá