10308.htm

CÍMSZÓ: Bakonyi

SZEMÉLYNÉV: Bakonyi Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, publicista, közgazdasági író, szül. Dunaföldváron 1862. Eredetileg orvosnak készült és Budapesten az orvosi egyetemet látogatta, de már orvosnövendék korában közgazdasági tanulmányokkal kezdett foglalkozni, heti és napilapokban idevágó cikkeket tett közzé. Ő volt az első Magyarországon, aki behatóan ismertette Henry George amerikai író Haladás és Szegénység c. korszakos munkáját, és a földtulajdon államosítására vonatkozó nagyszabású elméletét. 1885-ben a Magyar Föld c. közgazdasági napilapnak, majd a Magyar Újság c. napilapnak segédszerkesztője lett. A múlt század kilencvenes éveinek végén a Magyar Nemzet munkatársa, majd 1903 óta Az Újság c. napilapnak vezércikkírója és közgazdasági rovatvezetője volt. Számos politikai, társadalmi és gazdasági cikket írt. Néhány esztendeig szerkesztette a Dél c. szabadkőműves folyóiratot. Nagy érdemeket szerzett az újságírói jóléti intézmények fejlesztése körül. Filozófiai és szatirikus költeményeket tett közzé.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 308. címszó a lexikon => 77. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10308.htm

CÍMSZÓ: Bakonyi

SZEMÉLYNÉV: Bakonyi Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, publicista, közgazdasági író, szül. Dunaföldváron 1862. Eredetileg orvosnak készült és Budapesten az orvosi egyetemet látogatta, de már orvosnövendék korában közgazdasági tanulmányokkal kezdett foglalkozni, heti és napilapokban idevágó cikkeket tett közzé. Ő volt az első Magyarországon, aki behatóan ismertette Henry George amerikai író Haladás és Szegénység c. korszakos munkáját, és a földtulajdon államosítására vonatkozó nagyszabású elméletét. 1885-ben a Magyar Föld c. közgazdasági napilapnak, majd a Magyar Újság c. napilapnak segédszerkesztője lett. A múlt század kilencvenes éveinek végén a Magyar Nemzet munkatársa, majd 1903 óta Az Újság c. napilapnak vezércikkírója és közgazdasági rovatvezetője volt. Számos politikai, társadalmi és gazdasági cikket írt. Néhány esztendeig szerkesztette a Dél c. szabadkőműves folyóiratot. Nagy érdemeket szerzett az újságírói jóléti intézmények fejlesztése körül. Filozófiai és szatirikus költeményeket tett közzé.

10308.ht

CÍMSZÓ Bakony

SZEMÉLYNÉV Bakony Miks

SZÓCIKK B Miksa publicista közgazdaság író szül Dunaföldváro 1862 Eredetile orvosna készül é Budapeste a orvos egyeteme látogatta d má orvosnövendé korába közgazdaság tanulmányokka kezdet foglalkozni het é napilapokba idevág cikkeke tet közzé vol a els Magyarországon ak behatóa ismertett Henr Georg amerika ír Haladá é Szegénysé c korszako munkáját é földtulajdo államosításár vonatkoz nagyszabás elméletét 1885-be Magya Föl c közgazdaság napilapnak maj Magya Újsá c napilapna segédszerkesztőj lett múl száza kilencvene éveine végé Magya Nemze munkatársa maj 190 ót A Újsá c napilapna vezércikkírój é közgazdaság rovatvezetőj volt Számo politikai társadalm é gazdaság cikke írt Néhán esztendei szerkesztett Dé c szabadkőműve folyóiratot Nag érdemeke szerzet a újságíró jólét intézménye fejlesztés körül Filozófia é szatiriku költeményeke tet közzé

10308.h

CÍMSZ Bakon

SZEMÉLYNÉ Bakon Mik

SZÓCIK Miks publicist közgazdasá ír szü Dunaföldvár 186 Eredetil orvosn készü Budapest orvo egyetem látogatt m orvosnövend koráb közgazdasá tanulmányokk kezde foglalkozn he napilapokb idevá cikkek te közz vo el Magyarországo a beható ismertet Hen Geor amerik í Halad Szegénys korszak munkájá földtulajd államosításá vonatko nagyszabá elméleté 1885-b Magy Fö közgazdasá napilapna ma Magy Újs napilapn segédszerkesztő let mú száz kilencven évein vég Magy Nemz munkatárs ma 19 ó Újs napilapn vezércikkíró közgazdasá rovatvezető vol Szám politika társadal gazdasá cikk ír Néhá esztende szerkesztet D szabadkőműv folyóirato Na érdemek szerze újságír jólé intézmény fejleszté körü Filozófi szatirik költemények te közz

10308.

CÍMS Bako

SZEMÉLYN Bako Mi

SZÓCI Mik publicis közgazdas í sz Dunaföldvá 18 Eredeti orvos kész Budapes orv egyete látogat orvosnöven korá közgazdas tanulmányok kezd foglalkoz h napilapok idev cikke t köz v e Magyarország behat ismerte He Geo ameri Hala Szegény korsza munkáj földtulaj államosítás vonatk nagyszab elmélet 1885- Mag F közgazdas napilapn m Mag Új napilap segédszerkeszt le m szá kilencve évei vé Mag Nem munkatár m 1 Új napilap vezércikkír közgazdas rovatvezet vo Szá politik társada gazdas cik í Néh esztend szerkeszte szabadkőmű folyóirat N érdeme szerz újságí jól intézmén fejleszt kör Filozóf szatiri költeménye t köz

10308

CÍM Bak

SZEMÉLY Bak M

SZÓC Mi publici közgazda s Dunaföldv 1 Eredet orvo kés Budape or egyet látoga orvosnöve kor közgazda tanulmányo kez foglalko napilapo ide cikk kö Magyarorszá beha ismert H Ge amer Hal Szegén korsz munká földtula államosítá vonat nagysza elméle 1885 Ma közgazda napilap Ma Ú napila segédszerkesz l sz kilencv éve v Ma Ne munkatá Ú napila vezércikkí közgazda rovatveze v Sz politi társad gazda ci Né eszten szerkeszt szabadkőm folyóira érdem szer újság jó intézmé fejlesz kö Filozó szatir költemény kö

1030

CÍ Ba

SZEMÉL Ba

SZÓ M public közgazd Dunaföld Erede orv ké Budap o egye látog orvosnöv ko közgazd tanulmány ke foglalk napilap id cik k Magyarorsz beh ismer G ame Ha Szegé kors munk földtul államosít vona nagysz elmél 188 M közgazd napila M napil segédszerkes s kilenc év M N munkat napil vezércikk közgazd rovatvez S polit társa gazd c N eszte szerkesz szabadkő folyóir érde sze újsá j intézm fejles k Filoz szati költemén k