10309.htm

CÍMSZÓ: Bakonyi

SZEMÉLYNÉV: Bakonyi Samu

SZÓCIKK: B. Samu, politikus és ügyvéd, szül. Debrecenben 1862 júl. 29., megh. Budapesten 1922 ápr. 22. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvéd lett, Debrecenben telepedett le, ahol kiváló hírnévre tett szert és a városi közéletben is élénk tevékenységet fejtett ki. Részt vett a debreceni Csokonai-kör megalapításában és annak főtitkára lett. 1901-től kezdve Debrecen városa országgyűlési képviselőnek választotta függetlenségi programmal. B. pártjának kettészakadása után a Justh-frakcióhoz csatlakozott. Mint képviselő a parlament legjelentékenyebb tagjainak egyike és a függetlenségi párt parlamenti vezérszónoka volt. Főképpen honvédelmi kérdésekben szólalt fel s általában olyan alkalmakkor, amikor a nemzeti önállóság érdekében küzdhetett. A koalícióban a hadügyi előadó szerepét töltötte be és tagja volt a delegációnak. Mint az országos Reformklub elnöke lelkes agitációt fejtett ki az általános választójog érdekében. A zsidó hitéletben kifejtett működését a bátor kezdeményezés jellemzi és mindig azok között volt, akik fáradhatatlanul a zsidók egyetemes érdekeiért harcoltak


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 309. címszó a lexikon => 77. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10309.htm

CÍMSZÓ: Bakonyi

SZEMÉLYNÉV: Bakonyi Samu

SZÓCIKK: B. Samu, politikus és ügyvéd, szül. Debrecenben 1862 júl. 29., megh. Budapesten 1922 ápr. 22. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvéd lett, Debrecenben telepedett le, ahol kiváló hírnévre tett szert és a városi közéletben is élénk tevékenységet fejtett ki. Részt vett a debreceni Csokonai-kör megalapításában és annak főtitkára lett. 1901-től kezdve Debrecen városa országgyűlési képviselőnek választotta függetlenségi programmal. B. pártjának kettészakadása után a Justh-frakcióhoz csatlakozott. Mint képviselő a parlament legjelentékenyebb tagjainak egyike és a függetlenségi párt parlamenti vezérszónoka volt. Főképpen honvédelmi kérdésekben szólalt fel s általában olyan alkalmakkor, amikor a nemzeti önállóság érdekében küzdhetett. A koalícióban a hadügyi előadó szerepét töltötte be és tagja volt a delegációnak. Mint az országos Reformklub elnöke lelkes agitációt fejtett ki az általános választójog érdekében. A zsidó hitéletben kifejtett működését a bátor kezdeményezés jellemzi és mindig azok között volt, akik fáradhatatlanul a zsidók egyetemes érdekeiért harcoltak

10309.ht

CÍMSZÓ Bakony

SZEMÉLYNÉV Bakony Sam

SZÓCIKK B Samu politiku é ügyvéd szül Debrecenbe 186 júl 29. megh Budapeste 192 ápr 22 budapest egyeteme tanul miutá ügyvé lett Debrecenbe telepedet le aho kivál hírnévr tet szer é város közéletbe i élén tevékenysége fejtet ki Rész vet debrecen Csokonai-kö megalapításába é anna főtitkár lett 1901-tő kezdv Debrece város országgyűlés képviselőne választott függetlenség programmal B pártjána kettészakadás utá Justh-frakcióho csatlakozott Min képvisel parlamen legjelentékenyeb tagjaina egyik é függetlenség pár parlament vezérszónok volt Főképpe honvédelm kérdésekbe szólal fe általába olya alkalmakkor amiko nemzet önállósá érdekébe küzdhetett koalícióba hadügy előad szerepé töltött b é tagj vol delegációnak Min a országo Reformklu elnök lelke agitáció fejtet k a általáno választójo érdekében zsid hitéletbe kifejtet működésé báto kezdeményezé jellemz é mindi azo közöt volt aki fáradhatatlanu zsidó egyeteme érdekeiér harcolta

10309.h

CÍMSZ Bakon

SZEMÉLYNÉ Bakon Sa

SZÓCIK Sam politik ügyvé szü Debrecenb 18 jú 29 meg Budapest 19 áp 2 budapes egyetem tanu miut ügyv let Debrecenb telepede l ah kivá hírnév te sze váro közéletb élé tevékenység fejte k Rés ve debrece Csokonai-k megalapításáb ann főtitká let 1901-t kezd Debrec váro országgyűlé képviselőn választot függetlensé programma pártján kettészakadá ut Justh-frakcióh csatlakozot Mi képvise parlame legjelentékenye tagjain egyi függetlensé pá parlamen vezérszóno vol Főképp honvédel kérdésekb szóla f általáb oly alkalmakko amik nemze önállós érdekéb küzdhetet koalíciób hadüg előa szerep töltöt tag vo delegációna Mi ország Reformkl elnö lelk agitáci fejte általán választój érdekébe zsi hitéletb kifejte működés bát kezdeményez jellem mind az közö vol ak fáradhatatlan zsid egyetem érdekeié harcolt

10309.

CÍMS Bako

SZEMÉLYN Bako S

SZÓCI Sa politi ügyv sz Debrecen 1 j 2 me Budapes 1 á budape egyete tan miu ügy le Debrecen teleped a kiv hírné t sz vár közélet él tevékenysé fejt Ré v debrec Csokonai- megalapításá an főtitk le 1901- kez Debre vár országgyűl képviselő választo függetlens programm pártjá kettészakad u Justh-frakció csatlakozo M képvis parlam legjelentékeny tagjai egy függetlens p parlame vezérszón vo Főkép honvéde kérdések szól általá ol alkalmakk ami nemz önálló érdeké küzdhete koalíció hadü elő szere töltö ta v delegáción M orszá Reformk eln lel agitác fejt általá választó érdekéb zs hitélet kifejt működé bá kezdeménye jelle min a köz vo a fáradhatatla zsi egyete érdekei harcol

10309

CÍM Bak

SZEMÉLY Bak

SZÓC S polit ügy s Debrece m Budape budap egyet ta mi üg l Debrece telepe ki hírn s vá közéle é tevékenys fej R debre Csokonai megalapítás a főtit l 1901 ke Debr vá országgyű képvisel választ független program pártj kettészaka Justh-frakci csatlakoz képvi parla legjelentéken tagja eg független parlam vezérszó v Főké honvéd kérdése szó által o alkalmak am nem önáll érdek küzdhet koalíci had el szer tölt t delegáció orsz Reform el le agitá fej által választ érdeké z hitéle kifej működ b kezdemény jell mi kö v fáradhatatl zs egyet érdeke harco

1030

CÍ Ba

SZEMÉL Ba

SZÓ poli üg Debrec Budap buda egye t m ü Debrec telep k hír v közél tevékeny fe debr Csokona megalapítá főti 190 k Deb v országgy képvise válasz függetle progra párt kettészak Justh-frakc csatlako képv parl legjelentéke tagj e függetle parla vezérsz Fők honvé kérdés sz álta alkalma a ne önál érde küzdhe koalíc ha e sze töl delegáci ors Refor e l agit fe álta válasz érdek hitél kife műkö kezdemén jel m k fáradhatat z egye érdek harc