10314.htm

CÍMSZÓ: Balassa

SZEMÉLYNÉV: Balassa József

SZÓCIKK: B. József, tanár, magyar nyelvész, szül. Baján 1864 febr. 11. A budapesti egyetemen tanult és miután középiskolai tanári és bölcsészetdoktori képesítést szerzett, 1886-tól a székesfehérvári ker. akadémia, 1892-től a debreceni reáliskola, 1896-tól a bpesti VIII. ker. áll. főgimnázium tanára volt, 1918. mint c. igazgató nyugalomba vonult. Számos kiváló nyelvészeti szakmunka szerzője. Tanulmányai a különböző nyelvészeti folyóiratokban jelentek meg. Szerkeszti a «Magyar Nyelvőr» folyóiratot, sok kitűnő iskolai tankönyvet írt s azonkívül Simonyi Zsigmonddal (l. o.) együtt egy kitűnő magyar-német és német-magyar szótárt. Szigorú lelkiismeretesség jellemzi filológiai munkásságát és tanulmányai világos, szabatos előadással tűnnek ki. A magyar nyelvfejlődes egyik legbuzgóbb munkása. Főbb tudományos művei: A fonetika elemei (1886); A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése (térképpel, 1891); A magyar nyelv (1899 és 1909); Magyar fonetika (1904); Kis magyar hangtan (1905); Kurze Darstellung des ungarischen Lautsystems (Phonetische Studien VI.); Ungarische Unterrichtsbriefe Original Methode Toussaint-Langenscheidt; Ungarischdeutsches und Deutschungarisches Wörterbuch (u. o. 1915). Ezenkívül írt egy angol nyelvtant és A szabad kőművesség története (1922) és a Helyes magyarság (1923) c. igen elterjedt munkát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 314. címszó a lexikon => 78. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10314.htm

CÍMSZÓ: Balassa

SZEMÉLYNÉV: Balassa József

SZÓCIKK: B. József, tanár, magyar nyelvész, szül. Baján 1864 febr. 11. A budapesti egyetemen tanult és miután középiskolai tanári és bölcsészetdoktori képesítést szerzett, 1886-tól a székesfehérvári ker. akadémia, 1892-től a debreceni reáliskola, 1896-tól a bpesti VIII. ker. áll. főgimnázium tanára volt, 1918. mint c. igazgató nyugalomba vonult. Számos kiváló nyelvészeti szakmunka szerzője. Tanulmányai a különböző nyelvészeti folyóiratokban jelentek meg. Szerkeszti a Magyar Nyelvőr folyóiratot, sok kitűnő iskolai tankönyvet írt s azonkívül Simonyi Zsigmonddal l. o. együtt egy kitűnő magyar-német és német-magyar szótárt. Szigorú lelkiismeretesség jellemzi filológiai munkásságát és tanulmányai világos, szabatos előadással tűnnek ki. A magyar nyelvfejlődes egyik legbuzgóbb munkása. Főbb tudományos művei: A fonetika elemei 1886 ; A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése térképpel, 1891 ; A magyar nyelv 1899 és 1909 ; Magyar fonetika 1904 ; Kis magyar hangtan 1905 ; Kurze Darstellung des ungarischen Lautsystems Phonetische Studien VI. ; Ungarische Unterrichtsbriefe Original Methode Toussaint-Langenscheidt; Ungarischdeutsches und Deutschungarisches Wörterbuch u. o. 1915 . Ezenkívül írt egy angol nyelvtant és A szabad kőművesség története 1922 és a Helyes magyarság 1923 c. igen elterjedt munkát.

10314.ht

CÍMSZÓ Balass

SZEMÉLYNÉV Balass Józse

SZÓCIKK B József tanár magya nyelvész szül Bajá 186 febr 11 budapest egyeteme tanul é miutá középiskola tanár é bölcsészetdoktor képesítés szerzett 1886-tó székesfehérvár ker akadémia 1892-tő debrecen reáliskola 1896-tó bpest VIII ker áll főgimnáziu tanár volt 1918 min c igazgat nyugalomb vonult Számo kivál nyelvészet szakmunk szerzője Tanulmánya különböz nyelvészet folyóiratokba jelente meg Szerkeszt Magya Nyelvő folyóiratot so kitűn iskola tankönyve ír azonkívü Simony Zsigmondda l o együt eg kitűn magyar-néme é német-magya szótárt Szigor lelkiismeretessé jellemz filológia munkásságá é tanulmánya világos szabato előadássa tűnne ki magya nyelvfejlőde egyi legbuzgób munkása Főb tudományo művei fonetik eleme 188 magya nyelvjáráso osztályozás é jellemzés térképpel 189 magya nyel 189 é 190 Magya fonetik 190 Ki magya hangta 190 Kurz Darstellun de ungarische Lautsystem Phonetisch Studie VI Ungarisch Unterrichtsbrief Origina Method Toussaint-Langenscheidt Ungarischdeutsche un Deutschungarische Wörterbuc u o 191 Ezenkívü ír eg ango nyelvtan é szaba kőművessé történet 192 é Helye magyarsá 192 c ige elterjed munkát

10314.h

CÍMSZ Balas

SZEMÉLYNÉ Balas Józs

SZÓCIK Józse taná magy nyelvés szü Baj 18 feb 1 budapes egyetem tanu miut középiskol taná bölcsészetdokto képesíté szerzet 1886-t székesfehérvá ke akadémi 1892-t debrece reáliskol 1896-t bpes VII ke ál főgimnázi taná vol 191 mi igazga nyugalom vonul Szám kivá nyelvésze szakmun szerzőj Tanulmány különbö nyelvésze folyóiratokb jelent me Szerkesz Magy Nyelv folyóirato s kitű iskol tankönyv í azonkív Simon Zsigmondd együ e kitű magyar-ném német-magy szótár Szigo lelkiismeretess jellem filológi munkásság tanulmány világo szabat előadáss tűnn k magy nyelvfejlőd egy legbuzgó munkás Fő tudomány műve foneti elem 18 magy nyelvjárás osztályozá jellemzé térképpe 18 magy nye 18 19 Magy foneti 19 K magy hangt 19 Kur Darstellu d ungarisch Lautsyste Phonetisc Studi V Ungarisc Unterrichtsbrie Origin Metho Toussaint-Langenscheid Ungarischdeutsch u Deutschungarisch Wörterbu 19 Ezenkív í e ang nyelvta szab kőművess történe 19 Hely magyars 19 ig elterje munká

10314.

CÍMS Bala

SZEMÉLYN Bala Józ

SZÓCI Józs tan mag nyelvé sz Ba 1 fe budape egyete tan miu középisko tan bölcsészetdokt képesít szerze 1886- székesfehérv k akadém 1892- debrec reálisko 1896- bpe VI k á főgimnáz tan vo 19 m igazg nyugalo vonu Szá kiv nyelvész szakmu szerző Tanulmán különb nyelvész folyóiratok jelen m Szerkes Mag Nyel folyóirat kit isko tanköny azonkí Simo Zsigmond egy kit magyar-né német-mag szótá Szig lelkiismeretes jelle filológ munkássá tanulmán világ szaba előadás tűn mag nyelvfejlő eg legbuzg munká F tudomán műv fonet ele 1 mag nyelvjárá osztályoz jellemz térképp 1 mag ny 1 1 Mag fonet 1 mag hang 1 Ku Darstell ungarisc Lautsyst Phonetis Stud Ungaris Unterrichtsbri Origi Meth Toussaint-Langenschei Ungarischdeutsc Deutschungarisc Wörterb 1 Ezenkí an nyelvt sza kőműves történ 1 Hel magyar 1 i elterj munk

10314

CÍM Bal

SZEMÉLY Bal Jó

SZÓC Józ ta ma nyelv s B f budap egyet ta mi középisk ta bölcsészetdok képesí szerz 1886 székesfehér akadé 1892 debre reálisk 1896 bp V főgimná ta v 1 igaz nyugal von Sz ki nyelvés szakm szerz Tanulmá külön nyelvés folyóirato jele Szerke Ma Nye folyóira ki isk tankön azonk Sim Zsigmon eg ki magyar-n német-ma szót Szi lelkiismerete jell filoló munkáss tanulmá vilá szab előadá tű ma nyelvfejl e legbuz munk tudomá mű fone el ma nyelvjár osztályo jellem térkép ma n Ma fone ma han K Darstel ungaris Lautsys Phoneti Stu Ungari Unterrichtsbr Orig Met Toussaint-Langensche Ungarischdeuts Deutschungaris Wörter Ezenk a nyelv sz kőműve törté He magya elter mun

1031

CÍ Ba

SZEMÉL Ba J

SZÓ Jó t m nyel buda egye t m középis t bölcsészetdo képes szer 188 székesfehé akad 189 debr reális 189 b főgimn t iga nyuga vo S k nyelvé szak szer Tanulm külö nyelvé folyóirat jel Szerk M Ny folyóir k is tankö azon Si Zsigmo e k magyar- német-m szó Sz lelkiismeret jel filol munkás tanulm vil sza előad t m nyelvfej legbu mun tudom m fon e m nyelvjá osztály jelle térké m M fon m ha Darste ungari Lautsy Phonet St Ungar Unterrichtsb Ori Me Toussaint-Langensch Ungarischdeut Deutschungari Wörte Ezen nyel s kőműv tört H magy elte mu