10317.htm

CÍMSZÓ: Balassagyarmat

SZÓCIKK: Balassagyarmat, nagyk. Nógrád vm., 11.367 lakossal. A B.-i zsidó hitközség egyike a legrégibb magyarországi hitközségeknek és körülbelül 500 évvel ezelőtt alakult. A hitközség levéltárában több fontos dokumentum volt a hitközség múltjára vonatkozólag, ezek azonban a kommün idejében eltűntek és így nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok. A hitközség szellemi fejlesztése és a vallásosság kimélyítése érdekében sokat tett a nagyhírű Deutsch Áron Dávid (l. o.), aki hosszú ideig volt a hitközség rabbija. A hitközségnek három temploma van. A Besz-Hamidrast 1852., a nagytemplomot 1866. és az Ifjúsági Egyesület imaházát 1926. építették. Különböző intézményeket létesítettek, melyek mind működnek. Van Chevra Kadisa, elemi iskola, Talmud-Tóra, Nőegylet, Leányegylet, Ifjúsági Egyesület, Misénesz Dalim és más jótékony alakulatok. Az iskolában, amely 5 tanerővel működik és 143 tanítványa van, 1854. rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást. A tantestület tagjai: Adler Samu igazgató, Brandstein Irma, Rezső Adolf, Sámuel Antal és Boros Mór tanítók. A Talmud-Tóra tanítói: Klein Mózes, Kohn Hermann és Kohn József. Az előző rabbik jesivát is létesítettek, amely most Deutsch rabbi vezetése alatt áll és 23 növendéke van. A háború előtt több értékes alapítványt kezelt a hitközség, ezek azonban a korona leromlása folytán devalválódtak. A világháborúban 260-an harcoltak, akik közül 46 hősi halált halt. A hitközség orthodox alapon áll. Körülbelül 2500 lélek, 600 család és 399 adófizető taggal bír, akik foglalkozásuk szerint így oszlanak meg: 170 kereskedő, 59 más szabadpályán, 73 iparos, 86 munkás 19 magántisztviselő, 17 gazdálkodó, 14 ügyvéd, 12 orvos, 12 köztisztviselő, 6 tanító, 3 nagykereskedő, 3 vállalkozó, 3 mérnök, 40 magánzó és 52 egyéb. 18 munkanélküli és 27 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 43,525 P, amely összegből 8000 P-t filantropikus és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi területéhez tartoznak Dejtár és Nógrádpatak községek. Nagyobb kereskedelmi vállalatokat létesítettek: id. Schwartz Dávid (Közgazdasági bank r.-t.), Kondor Ármin és Klein Adolf (Kereskedelmi r.-t), Himmler Géza (Áruforgalmi r.-t.). A hitközség mai vezetősége: Deutsch Dávid főrabbi, id. Schwartz Dávid elnök, Tónus Emil és Weisz Miksa alelnökök, Federer Salamon és Ungár Salamon gondnokok, Bodor Samu pénztárnok, Klein Dávid gazda, Haas Lajos és Gansel Ernő elöljárók, Adler Samu jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 317. címszó a lexikon => 78. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10317.htm

CÍMSZÓ: Balassagyarmat

SZÓCIKK: Balassagyarmat, nagyk. Nógrád vm., 11.367 lakossal. A B.-i zsidó hitközség egyike a legrégibb magyarországi hitközségeknek és körülbelül 500 évvel ezelőtt alakult. A hitközség levéltárában több fontos dokumentum volt a hitközség múltjára vonatkozólag, ezek azonban a kommün idejében eltűntek és így nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok. A hitközség szellemi fejlesztése és a vallásosság kimélyítése érdekében sokat tett a nagyhírű Deutsch Áron Dávid l. o. , aki hosszú ideig volt a hitközség rabbija. A hitközségnek három temploma van. A Besz-Hamidrast 1852., a nagytemplomot 1866. és az Ifjúsági Egyesület imaházát 1926. építették. Különböző intézményeket létesítettek, melyek mind működnek. Van Chevra Kadisa, elemi iskola, Talmud-Tóra, Nőegylet, Leányegylet, Ifjúsági Egyesület, Misénesz Dalim és más jótékony alakulatok. Az iskolában, amely 5 tanerővel működik és 143 tanítványa van, 1854. rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást. A tantestület tagjai: Adler Samu igazgató, Brandstein Irma, Rezső Adolf, Sámuel Antal és Boros Mór tanítók. A Talmud-Tóra tanítói: Klein Mózes, Kohn Hermann és Kohn József. Az előző rabbik jesivát is létesítettek, amely most Deutsch rabbi vezetése alatt áll és 23 növendéke van. A háború előtt több értékes alapítványt kezelt a hitközség, ezek azonban a korona leromlása folytán devalválódtak. A világháborúban 260-an harcoltak, akik közül 46 hősi halált halt. A hitközség orthodox alapon áll. Körülbelül 2500 lélek, 600 család és 399 adófizető taggal bír, akik foglalkozásuk szerint így oszlanak meg: 170 kereskedő, 59 más szabadpályán, 73 iparos, 86 munkás 19 magántisztviselő, 17 gazdálkodó, 14 ügyvéd, 12 orvos, 12 köztisztviselő, 6 tanító, 3 nagykereskedő, 3 vállalkozó, 3 mérnök, 40 magánzó és 52 egyéb. 18 munkanélküli és 27 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 43,525 P, amely összegből 8000 P-t filantropikus és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi területéhez tartoznak Dejtár és Nógrádpatak községek. Nagyobb kereskedelmi vállalatokat létesítettek: id. Schwartz Dávid Közgazdasági bank r.-t. , Kondor Ármin és Klein Adolf Kereskedelmi r.-t , Himmler Géza Áruforgalmi r.-t. . A hitközség mai vezetősége: Deutsch Dávid főrabbi, id. Schwartz Dávid elnök, Tónus Emil és Weisz Miksa alelnökök, Federer Salamon és Ungár Salamon gondnokok, Bodor Samu pénztárnok, Klein Dávid gazda, Haas Lajos és Gansel Ernő elöljárók, Adler Samu jegyző.

10317.ht

CÍMSZÓ Balassagyarma

SZÓCIKK Balassagyarmat nagyk Nógrá vm. 11.36 lakossal B.- zsid hitközsé egyik legrégib magyarország hitközségekne é körülbelü 50 évve ezelőt alakult hitközsé levéltárába töb fonto dokumentu vol hitközsé múltjár vonatkozólag eze azonba kommü idejébe eltűnte é íg ne állna rendelkezésünkr ponto adatok hitközsé szellem fejlesztés é vallásossá kimélyítés érdekébe soka tet nagyhír Deutsc Áro Dávi l o ak hossz idei vol hitközsé rabbija hitközségne háro templom van Besz-Hamidras 1852. nagytemplomo 1866 é a Ifjúság Egyesüle imaházá 1926 építették Különböz intézményeke létesítettek melye min működnek Va Chevr Kadisa elem iskola Talmud-Tóra Nőegylet Leányegylet Ifjúság Egyesület Misénes Dali é má jótékon alakulatok A iskolában amel tanerőve működi é 14 tanítvány van 1854 rendszeresítetté magya nyelv oktatást tantestüle tagjai Adle Sam igazgató Brandstei Irma Rezs Adolf Sámue Anta é Boro Mó tanítók Talmud-Tór tanítói Klei Mózes Koh Herman é Koh József A előz rabbi jesivá i létesítettek amel mos Deutsc rabb vezetés alat ál é 2 növendék van hábor előt töb értéke alapítvány kezel hitközség eze azonba koron leromlás folytá devalválódtak világháborúba 260-a harcoltak aki közü 4 hős halál halt hitközsé orthodo alapo áll Körülbelü 250 lélek 60 csalá é 39 adófizet tagga bír aki foglalkozásu szerin íg oszlana meg 17 kereskedő 5 má szabadpályán 7 iparos 8 munká 1 magántisztviselő 1 gazdálkodó 1 ügyvéd 1 orvos 1 köztisztviselő tanító nagykereskedő vállalkozó mérnök 4 magánz é 5 egyéb 1 munkanélkül é 2 közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 43,52 P amel összegbő 800 P- filantropiku é szociáli célokr fordítanak Anyakönyv területéhe tartozna Dejtá é Nógrádpata községek Nagyob kereskedelm vállalatoka létesítettek id Schwart Dávi Közgazdaság ban r.-t Kondo Ármi é Klei Adol Kereskedelm r.- Himmle Géz Áruforgalm r.-t hitközsé ma vezetősége Deutsc Dávi főrabbi id Schwart Dávi elnök Tónu Emi é Weis Miks alelnökök Federe Salamo é Ungá Salamo gondnokok Bodo Sam pénztárnok Klei Dávi gazda Haa Lajo é Ganse Ern elöljárók Adle Sam jegyző

10317.h

CÍMSZ Balassagyarm

SZÓCIK Balassagyarma nagy Nógr vm 11.3 lakossa B. zsi hitközs egyi legrégi magyarorszá hitközségekn körülbel 5 évv ezelő alakul hitközs levéltáráb tö font dokument vo hitközs múltjá vonatkozóla ez azonb komm idejéb eltűnt í n álln rendelkezésünk pont adato hitközs szelle fejleszté vallásoss kimélyíté érdekéb sok te nagyhí Deuts Ár Dáv a hoss ide vo hitközs rabbij hitközségn hár templo va Besz-Hamidra 1852 nagytemplom 186 Ifjúsá Egyesül imaház 192 építetté Különbö intézmények létesítette mely mi működne V Chev Kadis ele iskol Talmud-Tór Nőegyle Leányegyle Ifjúsá Egyesüle Miséne Dal m jótéko alakulato iskolába ame tanerőv működ 1 tanítván va 185 rendszeresített magy nyel oktatás tantestül tagja Adl Sa igazgat Brandste Irm Rez Adol Sámu Ant Bor M tanító Talmud-Tó tanító Kle Móze Ko Herma Ko Józse elő rabb jesiv létesítette ame mo Deuts rab vezeté ala á növendé va hábo elő tö érték alapítván keze hitközsé ez azonb koro leromlá folyt devalválódta világháborúb 260- harcolta ak köz hő halá hal hitközs orthod alap ál Körülbel 25 léle 6 csal 3 adófize tagg bí ak foglalkozás szeri í oszlan me 1 keresked m szabadpályá iparo munk magántisztvisel gazdálkod ügyvé orvo köztisztvisel tanít nagykeresked vállalkoz mérnö magán egyé munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 43,5 ame összegb 80 P filantropik szociál célok fordítana Anyaköny területéh tartozn Dejt Nógrádpat községe Nagyo kereskedel vállalatok létesítette i Schwar Dáv Közgazdasá ba r.- Kond Árm Kle Ado Kereskedel r. Himml Gé Áruforgal r.- hitközs m vezetőség Deuts Dáv főrabb i Schwar Dáv elnö Tón Em Wei Mik alelnökö Feder Salam Ung Salam gondnoko Bod Sa pénztárno Kle Dáv gazd Ha Laj Gans Er elöljáró Adl Sa jegyz

10317.

CÍMS Balassagyar

SZÓCI Balassagyarm nag Nóg v 11. lakoss B zs hitköz egy legrég magyarorsz hitközségek körülbe év ezel alaku hitköz levéltárá t fon dokumen v hitköz múltj vonatkozól e azon kom idejé eltűn áll rendelkezésün pon adat hitköz szell fejleszt vallásos kimélyít érdeké so t nagyh Deut Á Dá hos id v hitköz rabbi hitközség há templ v Besz-Hamidr 185 nagytemplo 18 Ifjús Egyesü imahá 19 épített Különb intézménye létesített mel m működn Che Kadi el isko Talmud-Tó Nőegyl Leányegyl Ifjús Egyesül Misén Da jóték alakulat iskoláb am tanerő műkö tanítvá v 18 rendszeresítet mag nye oktatá tantestü tagj Ad S igazga Brandst Ir Re Ado Sám An Bo tanít Talmud-T tanít Kl Móz K Herm K Józs el rab jesi létesített am m Deut ra vezet al növend v háb el t érté alapítvá kez hitközs e azon kor leroml foly devalválódt világháború 260 harcolt a kö h hal ha hitköz ortho ala á Körülbe 2 lél csa adófiz tag b a foglalkozá szer oszla m kereske szabadpály ipar mun magántisztvise gazdálko ügyv orv köztisztvise taní nagykereske vállalko mérn magá egy munkanélk közadakozás hitköz költségvet 43, am összeg 8 filantropi szociá célo fordítan Anyakön területé tartoz Dej Nógrádpa község Nagy kereskede vállalato létesített Schwa Dá Közgazdas b r. Kon Ár Kl Ad Kereskede r Himm G Áruforga r. hitköz vezetősé Deut Dá főrab Schwa Dá eln Tó E We Mi alelnök Fede Sala Un Sala gondnok Bo S pénztárn Kl Dá gaz H La Gan E elöljár Ad S jegy

10317

CÍM Balassagya

SZÓC Balassagyar na Nó 11 lakos z hitkö eg legré magyarors hitközsége körülb é eze alak hitkö levéltár fo dokume hitkö múlt vonatkozó azo ko idej eltű ál rendelkezésü po ada hitkö szel fejlesz valláso kimélyí érdek s nagy Deu D ho i hitkö rabb hitközsé h temp Besz-Hamid 18 nagytempl 1 Ifjú Egyes imah 1 építet Külön intézmény létesítet me működ Ch Kad e isk Talmud-T Nőegy Leányegy Ifjú Egyesü Misé D jóté alakula iskolá a taner műk tanítv 1 rendszeresíte ma ny oktat tantest tag A igazg Brands I R Ad Sá A B taní Talmud- taní K Mó Her Józ e ra jes létesítet a Deu r veze a növen há e ért alapítv ke hitköz azo ko lerom fol devalválód világhábor 26 harcol k ha h hitkö orth al Körülb lé cs adófi ta foglalkoz sze oszl keresk szabadpál ipa mu magántisztvis gazdálk ügy or köztisztvis tan nagykeresk vállalk mér mag eg munkanél közadakozá hitkö költségve 43 a össze filantrop szoci cél fordíta Anyakö terület tarto De Nógrádp közsé Nag keresked vállalat létesítet Schw D Közgazda r Ko Á K A Keresked Him Áruforg r hitkö vezetős Deu D főra Schw D el T W M alelnö Fed Sal U Sal gondno B pénztár K D ga L Ga elöljá A jeg

1031

CÍ Balassagy

SZÓ Balassagya n N 1 lako hitk e legr magyaror hitközség körül ez ala hitk levéltá f dokum hitk múl vonatkoz az k ide elt á rendelkezés p ad hitk sze fejles vallás kimély érde nag De h hitk rab hitközs tem Besz-Hami 1 nagytemp Ifj Egye ima építe Külö intézmén létesíte m műkö C Ka is Talmud- Nőeg Leányeg Ifj Egyes Mis jót alakul iskol tane mű tanít rendszeresít m n okta tantes ta igaz Brand A S tan Talmud tan M He Jó r je létesíte De vez növe h ér alapít k hitkö az k lero fo devalváló világhábo 2 harco h hitk ort a Körül l c adóf t foglalko sz osz keres szabadpá ip m magántisztvi gazdál üg o köztisztvi ta nagykeres vállal mé ma e munkané közadakoz hitk költségv 4 össz filantro szoc cé fordít Anyak terüle tart D Nógrád közs Na kereske vállala létesíte Sch Közgazd K Kereske Hi Árufor hitk vezető De főr Sch e aleln Fe Sa Sa gondn pénztá g G elölj je