10326.htm

CÍMSZÓ: Balatonfüred

SZÓCIKK: Balatonfüred, nagyk. Zala vm. 1809 magyar lakossal. A zsidó hitközség alapításának ideje ismeretlen. A mai templomot az 1840-es években vette a hitközség az ottani református egyháztól. Több intézményt is létesítettek: Chevra Kadisát, Nőegyletet, rituális fürdőt és elemi iskolát. Utóbbi már nem működik. 1927-ben Goldstein Ezra jelenlegi rabbi jesivát létesített. a hitközség orthodox alapon áll. Lélekszáma 150, családszám 42, adófizetőtag 50. Foglalkozás szerint: 12 kereskedő, 10 iparos, 4 gazdálkodó, 1 orvos, 2 ügyvéd, 1 nagykereskedő, 1 vállalkozó, 1 magánzó és 6 egyéb. Évi költségvetése 10,000 pengő, amiből 1000 pengő filantropikus és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Felsőőrs, Alsóőrs, Lovas, Paloznak, Balatonkövesd, Balatonarács, Csopak, Aszófő, Tihany, Nagypécsely, Nemespécsely, Balatonszőlős, Vászoly, Örvényes, Balatonudvari, Akali, Alsódörgitse, Felsődörgitse, Kisdörgitse. A háborúban 4-en estek el a harctéren. A hitközség mai vezetősége: Goldstein Ezra rabbi, Ablatt Sándor elnök, Vezér Lajos alelnök, Lőwinger Miksa pénztárnok és Singer Zsigmond ellenőr.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 326. címszó a lexikon => 79. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10326.htm

CÍMSZÓ: Balatonfüred

SZÓCIKK: Balatonfüred, nagyk. Zala vm. 1809 magyar lakossal. A zsidó hitközség alapításának ideje ismeretlen. A mai templomot az 1840-es években vette a hitközség az ottani református egyháztól. Több intézményt is létesítettek: Chevra Kadisát, Nőegyletet, rituális fürdőt és elemi iskolát. Utóbbi már nem működik. 1927-ben Goldstein Ezra jelenlegi rabbi jesivát létesített. a hitközség orthodox alapon áll. Lélekszáma 150, családszám 42, adófizetőtag 50. Foglalkozás szerint: 12 kereskedő, 10 iparos, 4 gazdálkodó, 1 orvos, 2 ügyvéd, 1 nagykereskedő, 1 vállalkozó, 1 magánzó és 6 egyéb. Évi költségvetése 10,000 pengő, amiből 1000 pengő filantropikus és szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Felsőőrs, Alsóőrs, Lovas, Paloznak, Balatonkövesd, Balatonarács, Csopak, Aszófő, Tihany, Nagypécsely, Nemespécsely, Balatonszőlős, Vászoly, Örvényes, Balatonudvari, Akali, Alsódörgitse, Felsődörgitse, Kisdörgitse. A háborúban 4-en estek el a harctéren. A hitközség mai vezetősége: Goldstein Ezra rabbi, Ablatt Sándor elnök, Vezér Lajos alelnök, Lőwinger Miksa pénztárnok és Singer Zsigmond ellenőr.

10326.ht

CÍMSZÓ Balatonfüre

SZÓCIKK Balatonfüred nagyk Zal vm 180 magya lakossal zsid hitközsé alapításána idej ismeretlen ma templomo a 1840-e évekbe vett hitközsé a ottan reformátu egyháztól Töb intézmény i létesítettek Chevr Kadisát Nőegyletet rituáli fürdő é elem iskolát Utóbb má ne működik 1927-be Goldstei Ezr jelenleg rabb jesivá létesített hitközsé orthodo alapo áll Lélekszám 150 családszá 42 adófizetőta 50 Foglalkozá szerint 1 kereskedő 1 iparos gazdálkodó orvos ügyvéd nagykereskedő vállalkozó magánz é egyéb Év költségvetés 10,00 pengő amibő 100 peng filantropiku é szociáli céloka szolgál Anyakönyv területéhe tartoznak Felsőőrs Alsóőrs Lovas Paloznak Balatonkövesd Balatonarács Csopak Aszófő Tihany Nagypécsely Nemespécsely Balatonszőlős Vászoly Örvényes Balatonudvari Akali Alsódörgitse Felsődörgitse Kisdörgitse háborúba 4-e este e harctéren hitközsé ma vezetősége Goldstei Ezr rabbi Ablat Sándo elnök Vezé Lajo alelnök Lőwinge Miks pénztárno é Singe Zsigmon ellenőr

10326.h

CÍMSZ Balatonfür

SZÓCIK Balatonfüre nagy Za v 18 magy lakossa zsi hitközs alapításán ide ismeretle m templom 1840- évekb vet hitközs otta reformát egyháztó Tö intézmén létesítette Chev Kadisá Nőegylete rituál fürd ele iskolá Utób m n működi 1927-b Goldste Ez jelenle rab jesiv létesítet hitközs orthod alap ál Lélekszá 15 családsz 4 adófizetőt 5 Foglalkoz szerin keresked iparo gazdálkod orvo ügyvé nagykeresked vállalkoz magán egyé É költségveté 10,0 peng amib 10 pen filantropik szociál célok szolgá Anyaköny területéh tartozna Felsőőr Alsóőr Lova Palozna Balatonköves Balatonarác Csopa Aszóf Tihan Nagypécsel Nemespécsel Balatonszőlő Vászol Örvénye Balatonudvar Akal Alsódörgits Felsődörgits Kisdörgits háborúb 4- est harctére hitközs m vezetőség Goldste Ez rabb Abla Sánd elnö Vez Laj alelnö Lőwing Mik pénztárn Sing Zsigmo ellenő

10326.

CÍMS Balatonfü

SZÓCI Balatonfür nag Z 1 mag lakoss zs hitköz alapításá id ismeretl templo 1840 évek ve hitköz ott reformá egyházt T intézmé létesített Che Kadis Nőegylet rituá für el iskol Utó működ 1927- Goldst E jelenl ra jesi létesíte hitköz ortho ala á Léleksz 1 családs adófizető Foglalko szeri kereske ipar gazdálko orv ügyv nagykereske vállalko magá egy költségvet 10, pen ami 1 pe filantropi szociá célo szolg Anyakön területé tartozn Felsőő Alsóő Lov Palozn Balatonköve Balatonará Csop Aszó Tiha Nagypécse Nemespécse Balatonszől Vászo Örvény Balatonudva Aka Alsódörgit Felsődörgit Kisdörgit háború 4 es harctér hitköz vezetősé Goldst E rab Abl Sán eln Ve La aleln Lőwin Mi pénztár Sin Zsigm ellen

10326

CÍM Balatonf

SZÓC Balatonfü na ma lakos z hitkö alapítás i ismeret templ 184 éve v hitkö ot reform egyház intézm létesítet Ch Kadi Nőegyle ritu fü e isko Ut műkö 1927 Golds jelen r jes létesít hitkö orth al Léleks család adófizet Foglalk szer keresk ipa gazdálk or ügy nagykeresk vállalk mag eg költségve 10 pe am p filantrop szoci cél szol Anyakö terület tartoz Felső Alsó Lo Paloz Balatonköv Balatonar Cso Asz Tih Nagypécs Nemespécs Balatonsző Vász Örvén Balatonudv Ak Alsódörgi Felsődörgi Kisdörgi hábor e harcté hitkö vezetős Golds ra Ab Sá el V L alel Lőwi M pénztá Si Zsig elle

1032

CÍ Balaton

SZÓ Balatonf n m lako hitk alapítá ismere temp 18 év hitk o refor egyhá intéz létesíte C Kad Nőegyl rit f isk U műk 192 Gold jele je létesí hitk ort a Lélek csalá adófize Foglal sze keres ip gazdál o üg nagykeres vállal ma e költségv 1 p a filantro szoc cé szo Anyak terüle tarto Fels Als L Palo Balatonkö Balatona Cs As Ti Nagypéc Nemespéc Balatonsz Vás Örvé Balatonud A Alsódörg Felsődörg Kisdörg hábo harct hitk vezető Gold r A S e ale Lőw pénzt S Zsi ell