10327.htm

CÍMSZÓ: Balázs

SZEMÉLYNÉV: Balázs Béla

SZÓCIKK: Balázs Béla, író és tanár, szül. Szegeden 1884 aug. 4. A budapesti egyetemen tanult modern nyelveket és irodalmakat, majd Berlinben és Párisban állami ösztöndíjjal folytatta tanulmányait. A kommün alatt az írói direktórium tagja volt. A kommün bukása után Bécsbe emigrált és azóta ott él, mint német író. B. a legújabb magyar irodalom számottevő alakja, akinél az élénk fantázia párosul az emberi lélek mélységes ismeretével. Versei, novellái és regényei színesek és csiszolt nyelvezetükkel, formaszépségükkel egyaránt kitűnnek. Művei: Halálesztétika (1907); Doktor Szélpál Margit (dráma, 1909); A vándor énekel (versek, 1910); A csend (novellák, 1911); Utolsó nap (dráma, bemutatta a Nemzeti Színház); Misztériumok (3 egyfelvonásos, könyvalakban); Lélek a háborúban (1916); Tristán hajóján (1916); Halálos fiatalság (1917); Játékok (1917); Testvérország (1918); Dialógus a dialógusról (1918); Történet a Logody-utcáról{i918); Kalandok és figurák (1918); Dramaturgia (1918); Hét mese (1918); A fekete korsó (1919); Isten tenyerén (1919); Túl a testen (Karin Miichaelisszel együtt, eredetileg németül (1922); Der sichtbare Mensch (filmesztétika); Der Phantasiereiseführer, das ist ein Bädeker der Seele für Sommerfrischler (1925). Ezenkívül Bartók Béla A fából faragott királyfijához a szövegkönyvet írta (1917), mig B. Kékszakálú herceg várából c. szövegét Bartók zenésítette meg


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 327. címszó a lexikon => 79. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10327.htm

CÍMSZÓ: Balázs

SZEMÉLYNÉV: Balázs Béla

SZÓCIKK: Balázs Béla, író és tanár, szül. Szegeden 1884 aug. 4. A budapesti egyetemen tanult modern nyelveket és irodalmakat, majd Berlinben és Párisban állami ösztöndíjjal folytatta tanulmányait. A kommün alatt az írói direktórium tagja volt. A kommün bukása után Bécsbe emigrált és azóta ott él, mint német író. B. a legújabb magyar irodalom számottevő alakja, akinél az élénk fantázia párosul az emberi lélek mélységes ismeretével. Versei, novellái és regényei színesek és csiszolt nyelvezetükkel, formaszépségükkel egyaránt kitűnnek. Művei: Halálesztétika 1907 ; Doktor Szélpál Margit dráma, 1909 ; A vándor énekel versek, 1910 ; A csend novellák, 1911 ; Utolsó nap dráma, bemutatta a Nemzeti Színház ; Misztériumok 3 egyfelvonásos, könyvalakban ; Lélek a háborúban 1916 ; Tristán hajóján 1916 ; Halálos fiatalság 1917 ; Játékok 1917 ; Testvérország 1918 ; Dialógus a dialógusról 1918 ; Történet a Logody-utcáról{i918 ; Kalandok és figurák 1918 ; Dramaturgia 1918 ; Hét mese 1918 ; A fekete korsó 1919 ; Isten tenyerén 1919 ; Túl a testen Karin Miichaelisszel együtt, eredetileg németül 1922 ; Der sichtbare Mensch filmesztétika ; Der Phantasiereiseführer, das ist ein Bädeker der Seele für Sommerfrischler 1925 . Ezenkívül Bartók Béla A fából faragott királyfijához a szövegkönyvet írta 1917 , mig B. Kékszakálú herceg várából c. szövegét Bartók zenésítette meg

10327.ht

CÍMSZÓ Baláz

SZEMÉLYNÉV Baláz Bél

SZÓCIKK Baláz Béla ír é tanár szül Szegede 188 aug 4 budapest egyeteme tanul moder nyelveke é irodalmakat maj Berlinbe é Párisba állam ösztöndíjja folytatt tanulmányait kommü alat a író direktóriu tagj volt kommü bukás utá Bécsb emigrál é azót ot él min néme író B legújab magya irodalo számottev alakja akiné a élén fantázi párosu a ember léle mélysége ismeretével Versei novellá é regénye színese é csiszol nyelvezetükkel formaszépségükke egyarán kitűnnek Művei Halálesztétik 190 Dokto Szélpá Margi dráma 190 vándo éneke versek 191 csen novellák 191 Utols na dráma bemutatt Nemzet Színhá Misztériumo egyfelvonásos könyvalakba Léle háborúba 191 Tristá hajójá 191 Halálo fiatalsá 191 Játéko 191 Testvérorszá 191 Dialógu dialógusró 191 Történe Logody-utcáról{i91 Kalando é figurá 191 Dramaturgi 191 Hé mes 191 feket kors 191 Iste tenyeré 191 Tú teste Kari Miichaelissze együtt eredetile németü 192 De sichtbar Mensc filmesztétik De Phantasiereiseführer da is ei Bädeke de Seel fü Sommerfrischle 192 Ezenkívü Bartó Bél fábó faragot királyfijáho szövegkönyve írt 191 mi B Kékszakál herce várábó c szövegé Bartó zenésített me

10327.h

CÍMSZ Balá

SZEMÉLYNÉ Balá Bé

SZÓCIK Balá Bél í taná szü Szeged 18 au budapes egyetem tanu mode nyelvek irodalmaka ma Berlinb Párisb álla ösztöndíjj folytat tanulmányai komm ala ír direktóri tag vol komm buká ut Bécs emigrá azó o é mi ném ír legúja magy irodal számotte alakj akin élé fantáz páros embe lél mélység ismeretéve Verse novell regény színes csiszo nyelvezetükke formaszépségükk egyará kitűnne Műve Halálesztéti 19 Dokt Szélp Marg drám 19 vánd ének verse 19 cse novellá 19 Utol n drám bemutat Nemze Szính Misztérium egyfelvonáso könyvalakb Lél háborúb 19 Trist hajój 19 Halál fiatals 19 Játék 19 Testvérorsz 19 Dialóg dialógusr 19 Történ Logody-utcáról{i9 Kaland figur 19 Dramaturg 19 H me 19 feke kor 19 Ist tenyer 19 T test Kar Miichaelissz együt eredetil német 19 D sichtba Mens filmesztéti D Phantasiereiseführe d i e Bädek d See f Sommerfrischl 19 Ezenkív Bart Bé fáb farago királyfijáh szövegkönyv ír 19 m Kékszaká herc váráb szöveg Bart zenésítet m

10327.

CÍMS Bal

SZEMÉLYN Bal B

SZÓCI Bal Bé tan sz Szege 1 a budape egyete tan mod nyelve irodalmak m Berlin Páris áll ösztöndíj folyta tanulmánya kom al í direktór ta vo kom buk u Béc emigr az m né í legúj mag iroda számott alak aki él fantá páro emb lé mélysé ismeretév Vers novel regén színe csisz nyelvezetükk formaszépségük egyar kitűnn Műv Halálesztét 1 Dok Szél Mar drá 1 ván éne vers 1 cs novell 1 Uto drá bemuta Nemz Szín Misztériu egyfelvonás könyvalak Lé háború 1 Tris hajó 1 Halá fiatal 1 Játé 1 Testvérors 1 Dialó dialógus 1 Törté Logody-utcáról{i Kalan figu 1 Dramatur 1 m 1 fek ko 1 Is tenye 1 tes Ka Miichaeliss együ eredeti néme 1 sichtb Men filmesztét Phantasiereiseführ Bäde Se Sommerfrisch 1 Ezenkí Bar B fá farag királyfijá szövegköny í 1 Kékszak her várá szöve Bar zenésíte

10327

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba

SZÓC Ba B ta s Szeg budap egyet ta mo nyelv irodalma Berli Pári ál ösztöndí folyt tanulmány ko a direktó t v ko bu Bé emig a n legú ma irod számot ala ak é fant pár em l mélys ismereté Ver nove regé szín csis nyelvezetük formaszépségü egya kitűn Mű Haláleszté Do Szé Ma dr vá én ver c novel Ut dr bemut Nem Szí Misztéri egyfelvoná könyvala L hábor Tri haj Hal fiata Ját Testvéror Dial dialógu Tört Logody-utcáról{ Kala fig Dramatu fe k I teny te K Miichaelis egy eredet ném sicht Me filmeszté Phantasiereisefüh Bäd S Sommerfrisc Ezenk Ba f fara királyfij szövegkön Kéksza he vár szöv Ba zenésít

1032

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B t Sze buda egye t m nyel irodalm Berl Pár á ösztönd foly tanulmán k direkt k b B emi leg m iro számo al a fan pá e mély ismeret Ve nov reg szí csi nyelvezetü formaszépség egy kitű M Haláleszt D Sz M d v é ve nove U d bemu Ne Sz Misztér egyfelvon könyval hábo Tr ha Ha fiat Já Testvéro Dia dialóg Tör Logody-utcáról Kal fi Dramat f ten t Miichaeli eg erede né sich M filmeszt Phantasiereisefü Bä Sommerfris Ezen B far királyfi szövegkö Kéksz h vá szö B zenésí