10331.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Aladár

SZÓCIKK: Bálint, 1. Aladár, író, szül. Nagypeszeken 1881., megh. Budapesten 1925. Tanulmányainak befejezése után gyári tisztviselő volt, Miután az Ország-Világ c. folyóiratban 1903, megjelent első novellája feltűnést keltett, hírlapírói pályára lépett. 1907-ben a Népszava képzőművészeti rovatának vezetője, 1909. pedig a Nyugat irodalmi folyóirat művészeti kritikusa lett. Nagy tevékenységet fejtett ki, hogy a munkásosztályban felkeltse a képzőművészet iránt való szeretetet és előmozdítsa a művészeti alkotások megértését. Elbeszéléseiben a nagyváros nyomorának sötét képeit festette erős szociális érzéssel. Önálló munkái: Város (novellák); Így történt! (novellák); Képekről munkásoknak, Kernstok Károly (életrajzi monográfia).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 331. címszó a lexikon => 80. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10331.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Aladár

SZÓCIKK: Bálint, 1. Aladár, író, szül. Nagypeszeken 1881., megh. Budapesten 1925. Tanulmányainak befejezése után gyári tisztviselő volt, Miután az Ország-Világ c. folyóiratban 1903, megjelent első novellája feltűnést keltett, hírlapírói pályára lépett. 1907-ben a Népszava képzőművészeti rovatának vezetője, 1909. pedig a Nyugat irodalmi folyóirat művészeti kritikusa lett. Nagy tevékenységet fejtett ki, hogy a munkásosztályban felkeltse a képzőművészet iránt való szeretetet és előmozdítsa a művészeti alkotások megértését. Elbeszéléseiben a nagyváros nyomorának sötét képeit festette erős szociális érzéssel. Önálló munkái: Város novellák ; Így történt! novellák ; Képekről munkásoknak, Kernstok Károly életrajzi monográfia .

10331.ht

CÍMSZÓ Bálin

SZEMÉLYNÉV Bálin Aladá

SZÓCIKK Bálint 1 Aladár író szül Nagypeszeke 1881. megh Budapeste 1925 Tanulmányaina befejezés utá gyár tisztvisel volt Miutá a Ország-Vilá c folyóiratba 1903 megjelen els novelláj feltűnés keltett hírlapíró pályár lépett 1907-be Népszav képzőművészet rovatána vezetője 1909 pedi Nyuga irodalm folyóira művészet kritikus lett Nag tevékenysége fejtet ki hog munkásosztályba felkelts képzőművésze irán val szeretete é előmozdíts művészet alkotáso megértését Elbeszéléseibe nagyváro nyomorána söté képei festett erő szociáli érzéssel Önáll munkái Váro novellá Íg történt novellá Képekrő munkásoknak Kernsto Károl életrajz monográfi

10331.h

CÍMSZ Báli

SZEMÉLYNÉ Báli Alad

SZÓCIK Bálin Aladá ír szü Nagypeszek 1881 meg Budapest 192 Tanulmányain befejezé ut gyá tisztvise vol Miut Ország-Vil folyóiratb 190 megjele el novellá feltűné keltet hírlapír pályá lépet 1907-b Népsza képzőművésze rovatán vezetőj 190 ped Nyug irodal folyóir művésze kritiku let Na tevékenység fejte k ho munkásosztályb felkelt képzőművész irá va szeretet előmozdít művésze alkotás megértésé Elbeszéléseib nagyvár nyomorán söt képe festet er szociál érzésse Önál munká Vár novell Í történ novell Képekr munkásokna Kernst Káro életraj monográf

10331.

CÍMS Bál

SZEMÉLYN Bál Ala

SZÓCI Báli Alad í sz Nagypesze 188 me Budapes 19 Tanulmányai befejez u gy tisztvis vo Miu Ország-Vi folyóirat 19 megjel e novell feltűn kelte hírlapí pály lépe 1907- Népsz képzőművész rovatá vezető 19 pe Nyu iroda folyói művész kritik le N tevékenysé fejt h munkásosztály felkel képzőművés ir v szerete előmozdí művész alkotá megértés Elbeszélései nagyvá nyomorá sö kép feste e szociá érzéss Öná munk Vá novel törté novel Képek munkásokn Kerns Kár életra monográ

10331

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá Al

SZÓC Bál Ala s Nagypesz 18 m Budape 1 Tanulmánya befeje g tisztvi v Mi Ország-V folyóira 1 megje novel feltű kelt hírlap pál lép 1907 Néps képzőművés rovat vezet 1 p Ny irod folyó művés kriti l tevékenys fej munkásosztál felke képzőművé i szeret előmozd művés alkot megérté Elbeszélése nagyv nyomor s ké fest szoci érzés Ön mun V nove tört nove Képe munkások Kern Ká életr monogr

1033

CÍ B

SZEMÉL B A

SZÓ Bá Al Nagypes 1 Budap Tanulmány befej tisztv M Ország- folyóir megj nove felt kel hírla pá lé 190 Nép képzőművé rova veze N iro foly művé krit tevékeny fe munkásosztá felk képzőműv szere előmoz művé alko megért Elbeszélés nagy nyomo k fes szoc érzé Ö mu nov tör nov Kép munkáso Ker K élet monog