10334.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Imre

SZÓCIKK: B. Imre*, közgazdasági író, szül. Budapesten 1873. Eleinte hírlapíró volt és a Budapesti Hírlap közgazdasági rovatát vezette. A közgazdasági szakirodalom terén jelentékeny munkásságot fejtett ki. 1896-ban a Magyar Gazdaszövetség megbízásából szerkesztette a szövetség hivatalos közlönyét. Amikor 1900. a kereskedelmi minisztérium kereskedelmi attaséi állásokat szervezett, Konstantinápolyba őt nevezték ki. Budapestre visszatérve a Magy. Kir. Kereskedelmi Múzeum aligazgatója, 1911. pedig a kereskedelemügyi minisztérium osztályfőnöke lett. Főbb önálló művei: Megjegyzések a biztosítási törvénytervezetre (1895); Aukciók és vásárok (1895); Vám- és kereskedelmi szövetségünk Ausztriával (1896); Valuta, bimetallizmus (1896); Kereskedelmi szerződéseink megújítása (1898); Gazdasági politikánk múltja és jövője (1898); Zálogleveleinkről (1899); Kivitelünk Törökországba (1905); Keleti képek (1908); Kiviteli áruk csomagolása (1910).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 334. címszó a lexikon => 80. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10334.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Imre

SZÓCIKK: B. Imre*, közgazdasági író, szül. Budapesten 1873. Eleinte hírlapíró volt és a Budapesti Hírlap közgazdasági rovatát vezette. A közgazdasági szakirodalom terén jelentékeny munkásságot fejtett ki. 1896-ban a Magyar Gazdaszövetség megbízásából szerkesztette a szövetség hivatalos közlönyét. Amikor 1900. a kereskedelmi minisztérium kereskedelmi attaséi állásokat szervezett, Konstantinápolyba őt nevezték ki. Budapestre visszatérve a Magy. Kir. Kereskedelmi Múzeum aligazgatója, 1911. pedig a kereskedelemügyi minisztérium osztályfőnöke lett. Főbb önálló művei: Megjegyzések a biztosítási törvénytervezetre 1895 ; Aukciók és vásárok 1895 ; Vám- és kereskedelmi szövetségünk Ausztriával 1896 ; Valuta, bimetallizmus 1896 ; Kereskedelmi szerződéseink megújítása 1898 ; Gazdasági politikánk múltja és jövője 1898 ; Zálogleveleinkről 1899 ; Kivitelünk Törökországba 1905 ; Keleti képek 1908 ; Kiviteli áruk csomagolása 1910 .

10334.ht

CÍMSZÓ Bálin

SZEMÉLYNÉV Bálin Imr

SZÓCIKK B Imre* közgazdaság író szül Budapeste 1873 Eleint hírlapír vol é Budapest Hírla közgazdaság rovatá vezette közgazdaság szakirodalo teré jelentéken munkásságo fejtet ki 1896-ba Magya Gazdaszövetsé megbízásábó szerkesztett szövetsé hivatalo közlönyét Amiko 1900 kereskedelm minisztériu kereskedelm attasé állásoka szervezett Konstantinápolyb ő nevezté ki Budapestr visszatérv Magy Kir Kereskedelm Múzeu aligazgatója 1911 pedi kereskedelemügy minisztériu osztályfőnök lett Főb önáll művei Megjegyzése biztosítás törvénytervezetr 189 Aukció é vásáro 189 Vám é kereskedelm szövetségün Ausztriáva 189 Valuta bimetallizmu 189 Kereskedelm szerződésein megújítás 189 Gazdaság politikán múltj é jövőj 189 Zálogleveleinkrő 189 Kivitelün Törökországb 190 Kelet képe 190 Kivitel áru csomagolás 191

10334.h

CÍMSZ Báli

SZEMÉLYNÉ Báli Im

SZÓCIK Imre közgazdasá ír szü Budapest 187 Elein hírlapí vo Budapes Hírl közgazdasá rovat vezett közgazdasá szakirodal ter jelentéke munkásság fejte k 1896-b Magy Gazdaszövets megbízásáb szerkesztet szövets hivatal közlönyé Amik 190 kereskedel minisztéri kereskedel attas állások szervezet Konstantinápoly nevezt k Budapest visszatér Mag Ki Kereskedel Múze aligazgatój 191 ped kereskedelemüg minisztéri osztályfőnö let Fő önál műve Megjegyzés biztosítá törvénytervezet 18 Aukci vásár 18 Vá kereskedel szövetségü Ausztriáv 18 Valut bimetallizm 18 Kereskedel szerződései megújítá 18 Gazdasá politiká múlt jövő 18 Zálogleveleinkr 18 Kivitelü Törökország 19 Kele kép 19 Kivite ár csomagolá 19

10334.

CÍMS Bál

SZEMÉLYN Bál I

SZÓCI Imr közgazdas í sz Budapes 18 Elei hírlap v Budape Hír közgazdas rova vezet közgazdas szakiroda te jelenték munkássá fejt 1896- Mag Gazdaszövet megbízásá szerkeszte szövet hivata közlöny Ami 19 kereskede minisztér kereskede atta álláso szerveze Konstantinápol nevez Budapes visszaté Ma K Kereskede Múz aligazgató 19 pe kereskedelemü minisztér osztályfőn le F öná műv Megjegyzé biztosít törvényterveze 1 Aukc vásá 1 V kereskede szövetség Ausztriá 1 Valu bimetalliz 1 Kereskede szerződése megújít 1 Gazdas politik múl jöv 1 Zálogleveleink 1 Kivitel Törökorszá 1 Kel ké 1 Kivit á csomagol 1

10334

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá

SZÓC Im közgazda s Budape 1 Ele hírla Budap Hí közgazda rov veze közgazda szakirod t jelenté munkáss fej 1896 Ma Gazdaszöve megbízás szerkeszt szöve hivat közlön Am 1 keresked miniszté keresked att állás szervez Konstantinápo neve Budape visszat M Keresked Mú aligazgat 1 p kereskedelem miniszté osztályfő l ön mű Megjegyz biztosí törvénytervez Auk vás keresked szövetsé Ausztri Val bimetalli Keresked szerződés megújí Gazda politi mú jö Záloglevelein Kivite Törökorsz Ke k Kivi csomago

1033

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ I közgazd Budap El hírl Buda H közgazd ro vez közgazd szakiro jelent munkás fe 189 M Gazdaszöv megbízá szerkesz szöv hiva közlö A kereske miniszt kereske at állá szerve Konstantináp nev Budap vissza Kereske M aligazga kereskedele miniszt osztályf ö m Megjegy biztos törvényterve Au vá kereske szövets Ausztr Va bimetall Kereske szerződé megúj Gazd polit m j Záloglevelei Kivit Törökors K Kiv csomag