10338.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Rezső

SZÓCIKK: B. Rezső festő, szül. Budapesten, 1885. Enteriőrök, csendéletek, intim tájképek, fejek impresszionista festője, ki az olajfestésről lassan a pasztellfestésre tért át. 1906-ban Nagybányán, később Párisban tanult. Először a Visszautasítottak Szalonjában állított ki, majd a Kéve budapesti és külföldi kiállításain, a Budapesti Műhelyben (1914), a Könyves Kálmán Szalonban, az Alkotás Művészházban és legutóbb a Nemzeti Szalon csoportkiállításán. Művészetkritikai tanulmányokat is írt a Ház c. folyóiratba és a Kéve Könyve időszaki köteteibe. Édesanyja arcképe (olajfestmény) a Szépművészeti Múzeumban van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 338. címszó a lexikon => 80. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10338.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Rezső

SZÓCIKK: B. Rezső festő, szül. Budapesten, 1885. Enteriőrök, csendéletek, intim tájképek, fejek impresszionista festője, ki az olajfestésről lassan a pasztellfestésre tért át. 1906-ban Nagybányán, később Párisban tanult. Először a Visszautasítottak Szalonjában állított ki, majd a Kéve budapesti és külföldi kiállításain, a Budapesti Műhelyben 1914 , a Könyves Kálmán Szalonban, az Alkotás Művészházban és legutóbb a Nemzeti Szalon csoportkiállításán. Művészetkritikai tanulmányokat is írt a Ház c. folyóiratba és a Kéve Könyve időszaki köteteibe. Édesanyja arcképe olajfestmény a Szépművészeti Múzeumban van.

10338.ht

CÍMSZÓ Bálin

SZEMÉLYNÉV Bálin Rezs

SZÓCIKK B Rezs festő szül Budapesten 1885 Enteriőrök csendéletek inti tájképek feje impresszionist festője k a olajfestésrő lassa pasztellfestésr tér át 1906-ba Nagybányán későb Párisba tanult Előszö Visszautasította Szalonjába állítot ki maj Kév budapest é külföld kiállításain Budapest Műhelybe 191 Könyve Kálmá Szalonban a Alkotá Művészházba é legutób Nemzet Szalo csoportkiállításán Művészetkritika tanulmányoka i ír Há c folyóiratb é Kév Könyv időszak köteteibe Édesanyj arckép olajfestmén Szépművészet Múzeumba van

10338.h

CÍMSZ Báli

SZEMÉLYNÉ Báli Rez

SZÓCIK Rez fest szü Budapeste 188 Enteriőrö csendélete int tájképe fej impresszionis festőj olajfestésr lass pasztellfestés té á 1906-b Nagybányá késő Párisb tanul Elősz Visszautasított Szalonjáb állíto k ma Ké budapes külföl kiállításai Budapes Műhelyb 19 Könyv Kálm Szalonba Alkot Művészházb legutó Nemze Szal csoportkiállításá Művészetkritik tanulmányok í H folyóirat Ké Köny idősza köteteib Édesany arcké olajfestmé Szépművésze Múzeumb va

10338.

CÍMS Bál

SZEMÉLYN Bál Re

SZÓCI Re fes sz Budapest 18 Enteriőr csendélet in tájkép fe impresszioni festő olajfestés las pasztellfesté t 1906- Nagybány kés Páris tanu Elős Visszautasítot Szalonjá állít m K budape külfö kiállítása Budape Műhely 1 Köny Kál Szalonb Alko Művészház legut Nemz Sza csoportkiállítás Művészetkriti tanulmányo folyóira K Kön idősz kötetei Édesan arck olajfestm Szépművész Múzeum v

10338

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá R

SZÓC R fe s Budapes 1 Enteriő csendéle i tájké f impresszion fest olajfesté la pasztellfest 1906 Nagybán ké Pári tan Elő Visszautasíto Szalonj állí budap külf kiállítás Budap Műhel Kön Ká Szalon Alk Művészhá legu Nem Sz csoportkiállítá Művészetkrit tanulmány folyóir Kö idős kötete Édesa arc olajfest Szépművés Múzeu

1033

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ f Budape Enteri csendél tájk impresszio fes olajfest l pasztellfes 190 Nagybá k Pár ta El Visszautasít Szalon áll buda kül kiállítá Buda Műhe Kö K Szalo Al Művészh leg Ne S csoportkiállít Művészetkri tanulmán folyói K idő kötet Édes ar olajfes Szépművé Múze