10340.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Zoltán

SZÓCIKK: B. Zoltán építész, szül. Nagyváradon 1871. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, hol 1892. építészeti oklevelet nyert. Utána külföldi tanulmányutat tett. Majd hosszabb ideig Korb és Giergl építészek irodájában dolgozott s vezette ez irodában az 1896. évi kiállítási építkezések: munkálatait. 1895-ben egy színháztervével a Magy. Mérnök és Építészegylet ezüstérmét, 1896. annak Ybl-érmét nyerte el. 1897 óta Jámbor Lajos (l. o.) építésszel dolgozik társaságban, kivel együttesen több tervpályázaton vett részt: a szatmári vigadó pályázatán I. díjat (1897), a lipótvárosi zsinagóga, pályázatán 23 pályázó közül ÍL, a szűkebb pályázaton I. díjat nyertek. Legnagyobb sikerük azonban a párisi világkiállítás magyar történelmi pavillonjára (1998.) és később a palota berendezési terveire hirdetett pályázaton nyert I. díj volt. A palotát ők is építették meg, melynek külsején és belsején a legkiválóbb magyar műemlékek egész sorozatát mutatták be, de köztük a huszár-terem teljesen önálló alkotásuk volt. E munkájukkal országos hírnevet szereztek maguknak és a párisi világkiállítás zsűrije nagy Könyvtár sorozatot. Önállóan megjelent munkái: Benedek Péter földmíves festőművész (1923); (Czillich Anna élete és művészete (1923); Vaszary díjjal (grand prix) tüntette ki őket, B. pedig a francia becsületrend lovagkeresztjét kapta (1901). Számos pályadíjat nyertek még ezután: nagykanizsai főgimnázium és rendház I. díj (1903), a pesti Chevra Kadisa árkádos sírboltja II. díj (1903), a pesti Chevra Kadisa gyógyíthatatlan betegek intézete I. díj (1906), a budapesti Nemzeti Színház tervpályázatán II. díj (1913). Budapesten több bérpalotát (Bajza-utca 24. Lederer Artúr palotája) és középületet (Állami számvevőszék palotája), valamint vidéken (Hajdú vármegye debreceni székháza) számos épületet építettek. Építkezéseiken szigorú anyagszerűség, sok esetben modern, magyar stílus, magyar motívumokkal ékesített majolika díszítés érvényesül. Gyakran a palotaberendezés és bútortervezés is az ő munkájuk. Részt vettek talapzat-tervezetekkel szoborpályázatokon is: Erzsébet királyné (1902, 1903), Kossuth (1902), Vörösmarty (1902). B. kiadta Az ezredévi kiállítás architecturája c. díszművet (1897, egyidejűleg németül is, Bécs A. Sehroll et Co), továbbá A francia reneszánsz és Loire-völgy kastélyai c. munkát


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 340. címszó a lexikon => 80. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10340.htm

CÍMSZÓ: Bálint

SZEMÉLYNÉV: Bálint Zoltán

SZÓCIKK: B. Zoltán építész, szül. Nagyváradon 1871. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, hol 1892. építészeti oklevelet nyert. Utána külföldi tanulmányutat tett. Majd hosszabb ideig Korb és Giergl építészek irodájában dolgozott s vezette ez irodában az 1896. évi kiállítási építkezések: munkálatait. 1895-ben egy színháztervével a Magy. Mérnök és Építészegylet ezüstérmét, 1896. annak Ybl-érmét nyerte el. 1897 óta Jámbor Lajos l. o. építésszel dolgozik társaságban, kivel együttesen több tervpályázaton vett részt: a szatmári vigadó pályázatán I. díjat 1897 , a lipótvárosi zsinagóga, pályázatán 23 pályázó közül ÍL, a szűkebb pályázaton I. díjat nyertek. Legnagyobb sikerük azonban a párisi világkiállítás magyar történelmi pavillonjára 1998. és később a palota berendezési terveire hirdetett pályázaton nyert I. díj volt. A palotát ők is építették meg, melynek külsején és belsején a legkiválóbb magyar műemlékek egész sorozatát mutatták be, de köztük a huszár-terem teljesen önálló alkotásuk volt. E munkájukkal országos hírnevet szereztek maguknak és a párisi világkiállítás zsűrije nagy Könyvtár sorozatot. Önállóan megjelent munkái: Benedek Péter földmíves festőművész 1923 ; Czillich Anna élete és művészete 1923 ; Vaszary díjjal grand prix tüntette ki őket, B. pedig a francia becsületrend lovagkeresztjét kapta 1901 . Számos pályadíjat nyertek még ezután: nagykanizsai főgimnázium és rendház I. díj 1903 , a pesti Chevra Kadisa árkádos sírboltja II. díj 1903 , a pesti Chevra Kadisa gyógyíthatatlan betegek intézete I. díj 1906 , a budapesti Nemzeti Színház tervpályázatán II. díj 1913 . Budapesten több bérpalotát Bajza-utca 24. Lederer Artúr palotája és középületet Állami számvevőszék palotája , valamint vidéken Hajdú vármegye debreceni székháza számos épületet építettek. Építkezéseiken szigorú anyagszerűség, sok esetben modern, magyar stílus, magyar motívumokkal ékesített majolika díszítés érvényesül. Gyakran a palotaberendezés és bútortervezés is az ő munkájuk. Részt vettek talapzat-tervezetekkel szoborpályázatokon is: Erzsébet királyné 1902, 1903 , Kossuth 1902 , Vörösmarty 1902 . B. kiadta Az ezredévi kiállítás architecturája c. díszművet 1897, egyidejűleg németül is, Bécs A. Sehroll et Co , továbbá A francia reneszánsz és Loire-völgy kastélyai c. munkát

10340.ht

CÍMSZÓ Bálin

SZEMÉLYNÉV Bálin Zoltá

SZÓCIKK B Zoltá építész szül Nagyvárado 1871 Tanulmányai budapest műegyeteme végezte ho 1892 építészet oklevele nyert Után külföld tanulmányuta tett Maj hosszab idei Kor é Gierg építésze irodájába dolgozot vezett e irodába a 1896 év kiállítás építkezések munkálatait 1895-be eg színháztervéve Magy Mérnö é Építészegyle ezüstérmét 1896 anna Ybl-érmé nyert el 189 ót Jámbo Lajo l o építéssze dolgozi társaságban kive együttese töb tervpályázato vet részt szatmár vigad pályázatá I díja 189 lipótváros zsinagóga pályázatá 2 pályáz közü ÍL szűkeb pályázato I díja nyertek Legnagyob sikerü azonba páris világkiállítá magya történelm pavillonjár 1998 é későb palot berendezés terveir hirdetet pályázato nyer I dí volt palotá ő i építetté meg melyne külsejé é belsejé legkiválób magya műemléke egés sorozatá mutattá be d köztü huszár-tere teljese önáll alkotásu volt munkájukka országo hírneve szerezte magukna é páris világkiállítá zsűrij nag Könyvtá sorozatot Önállóa megjelen munkái Benede Péte földmíve festőművés 192 Czillic Ann élet é művészet 192 Vaszar díjja gran pri tüntett k őket B pedi franci becsületren lovagkeresztjé kapt 190 Számo pályadíja nyerte mé ezután nagykanizsa főgimnáziu é rendhá I dí 190 pest Chevr Kadis árkádo sírboltj II dí 190 pest Chevr Kadis gyógyíthatatla betege intézet I dí 190 budapest Nemzet Színhá tervpályázatá II dí 191 Budapeste töb bérpalotá Bajza-utc 24 Ledere Artú palotáj é középülete Állam számvevőszé palotáj valamin vidéke Hajd vármegy debrecen székház számo épülete építettek Építkezéseike szigor anyagszerűség so esetbe modern magya stílus magya motívumokka ékesítet majolik díszíté érvényesül Gyakra palotaberendezé é bútortervezé i a munkájuk Rész vette talapzat-tervezetekke szoborpályázatoko is Erzsébe királyn 1902 190 Kossut 190 Vörösmart 190 B kiadt A ezredév kiállítá architecturáj c díszműve 1897 egyidejűle németü is Béc A Sehrol e C tovább franci reneszáns é Loire-völg kastélya c munká

10340.h

CÍMSZ Báli

SZEMÉLYNÉ Báli Zolt

SZÓCIK Zolt építés szü Nagyvárad 187 Tanulmánya budapes műegyetem végezt h 189 építésze oklevel nyer Utá külföl tanulmányut tet Ma hossza ide Ko Gier építész irodájáb dolgozo vezet irodáb 189 é kiállítá építkezése munkálatai 1895-b e színháztervév Mag Mérn Építészegyl ezüstérmé 189 ann Ybl-érm nyer e 18 ó Jámb Laj építéssz dolgoz társaságba kiv együttes tö tervpályázat ve rész szatmá viga pályázat díj 18 lipótváro zsinagóg pályázat pályá köz Í szűke pályázat díj nyerte Legnagyo siker azonb pári világkiállít magy történel pavillonjá 199 késő palo berendezé tervei hirdete pályázat nye d vol palot épített me melyn külsej belsej legkiváló magy műemlék egé sorozat mutatt b közt huszár-ter teljes önál alkotás vol munkájukk ország hírnev szerezt magukn pári világkiállít zsűri na Könyvt sorozato Önálló megjele munká Bened Pét földmív festőművé 19 Czilli An éle művésze 19 Vasza díjj gra pr tüntet őke ped franc becsületre lovagkeresztj kap 19 Szám pályadíj nyert m ezutá nagykanizs főgimnázi rendh d 19 pes Chev Kadi árkád sírbolt I d 19 pes Chev Kadi gyógyíthatatl beteg intéze d 19 budapes Nemze Szính tervpályázat I d 19 Budapest tö bérpalot Bajza-ut 2 Leder Art palotá középület Álla számvevősz palotá valami vidék Haj vármeg debrece székhá szám épület építette Építkezéseik szigo anyagszerűsé s esetb moder magy stílu magy motívumokk ékesíte majoli díszít érvényesü Gyakr palotaberendez bútortervez munkáju Rés vett talapzat-tervezetekk szoborpályázatok i Erzséb király 190 19 Kossu 19 Vörösmar 19 kiad ezredé kiállít architecturá díszműv 189 egyidejűl német i Bé Sehro továb franc reneszán Loire-völ kastély munk

10340.

CÍMS Bál

SZEMÉLYN Bál Zol

SZÓCI Zol építé sz Nagyvára 18 Tanulmány budape műegyete végez 18 építész okleve nye Ut külfö tanulmányu te M hossz id K Gie építés irodájá dolgoz veze irodá 18 kiállít építkezés munkálata 1895- színháztervé Ma Mér Építészegy ezüstérm 18 an Ybl-ér nye 1 Jám La építéss dolgo társaságb ki együtte t tervpályáza v rés szatm vig pályáza dí 1 lipótvár zsinagó pályáza pály kö szűk pályáza dí nyert Legnagy sike azon pár világkiállí mag történe pavillonj 19 kés pal berendez terve hirdet pályáza ny vo palo építet m mely külse belse legkivál mag műemlé eg soroza mutat köz huszár-te telje öná alkotá vo munkájuk orszá hírne szerez maguk pár világkiállí zsűr n Könyv sorozat Önáll megjel munk Bene Pé földmí festőműv 1 Czill A él művész 1 Vasz díj gr p tünte ők pe fran becsületr lovagkereszt ka 1 Szá pályadí nyer ezut nagykaniz főgimnáz rend 1 pe Che Kad árká sírbol 1 pe Che Kad gyógyíthatat bete intéz 1 budape Nemz Szín tervpályáza 1 Budapes t bérpalo Bajza-u Lede Ar palot középüle Áll számvevős palot valam vidé Ha várme debrec székh szá épüle épített Építkezései szig anyagszerűs eset mode mag stíl mag motívumok ékesít majol díszí érvényes Gyak palotaberende bútorterve munkáj Ré vet talapzat-tervezetek szoborpályázato Erzsé királ 19 1 Koss 1 Vörösma 1 kia ezred kiállí architectur díszmű 18 egyidejű néme B Sehr tová fran reneszá Loire-vö kastél mun

10340

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá Zo

SZÓC Zo épít s Nagyvár 1 Tanulmán budap műegyet vége 1 építés oklev ny U külf tanulmány t hoss i Gi építé irodáj dolgo vez irod 1 kiállí építkezé munkálat 1895 színházterv M Mé Építészeg ezüstér 1 a Ybl-é ny Já L építés dolg társaság k együtt tervpályáz ré szat vi pályáz d lipótvá zsinag pályáz pál k szű pályáz d nyer Legnag sik azo pá világkiáll ma történ pavillon 1 ké pa berende terv hirde pályáz n v pal építe mel küls bels legkivá ma műeml e soroz muta kö huszár-t telj ön alkot v munkáju orsz hírn szere magu pá világkiáll zsű Köny soroza Önál megje mun Ben P földm festőmű Czil é művés Vas dí g tünt ő p fra becsület lovagkeresz k Sz pályad nye ezu nagykani főgimná ren p Ch Ka árk sírbo p Ch Ka gyógyíthata bet inté budap Nem Szí tervpályáz Budape bérpal Bajza- Led A palo középül Ál számvevő palo vala vid H várm debre szék sz épül építet Építkezése szi anyagszerű ese mod ma stí ma motívumo ékesí majo dísz érvénye Gya palotaberend bútorterv munká R ve talapzat-tervezete szoborpályázat Erzs kirá 1 Kos Vörösm ki ezre kiáll architectu díszm 1 egyidej ném Seh tov fra renesz Loire-v kasté mu

1034

CÍ B

SZEMÉL B Z

SZÓ Z épí Nagyvá Tanulmá buda műegye vég építé okle n kül tanulmán hos G épít irodá dolg ve iro kiáll építkez munkála 189 színházter M Építésze ezüsté Ybl- n J építé dol társasá együt tervpályá r sza v pályá lipótv zsina pályá pá sz pályá nye Legna si az p világkiál m törté pavillo k p berend ter hird pályá pa épít me kül bel legkiv m műem soro mut k huszár- tel ö alko munkáj ors hír szer mag p világkiál zs Kön soroz Öná megj mu Be föld festőm Czi művé Va d tün fr becsüle lovagkeres S pálya ny ez nagykan főgimn re C K ár sírb C K gyógyíthat be int buda Ne Sz tervpályá Budap bérpa Bajza Le pal középü Á számvev pal val vi vár debr szé s épü építe Építkezés sz anyagszer es mo m st m motívum ékes maj dís érvény Gy palotaberen bútorter munk v talapzat-tervezet szoborpályáza Erz kir Ko Vörös k ezr kiál architect dísz egyide né Se to fr renes Loire- kast m