10341.htm

CÍMSZÓ: Balkányi

SZEMÉLYNÉV: Balkányi Kálmán

SZÓCIKK: Balkányi. 1. Kálmán, közgazdasági író, szül. Debrecenben 1883 júl. 14. Jogi tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte s miután ügyvédi diplomát szerzett, 1908. az Orsz. Magyar Kereskedelmi Egyesület titkára, 1918. pedig igazgatója lett. Ó alapította meg Lánczy Leóval együtt a Magyar-Bosnyák Keleti Gazdasági Központot, melynek célja a Kelet felé irányuló gazdasági politika elmélyítése volt. Mint hivatalos szakértő részt vett az 1922. genovai és 1923. genfi konferenciákon. Élénk közgazdasági és publicisztikai tevékenységet fejt ki. Szerkeszti az OMKE hetilapját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 341. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10341.htm

CÍMSZÓ: Balkányi

SZEMÉLYNÉV: Balkányi Kálmán

SZÓCIKK: Balkányi. 1. Kálmán, közgazdasági író, szül. Debrecenben 1883 júl. 14. Jogi tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte s miután ügyvédi diplomát szerzett, 1908. az Orsz. Magyar Kereskedelmi Egyesület titkára, 1918. pedig igazgatója lett. Ó alapította meg Lánczy Leóval együtt a Magyar-Bosnyák Keleti Gazdasági Központot, melynek célja a Kelet felé irányuló gazdasági politika elmélyítése volt. Mint hivatalos szakértő részt vett az 1922. genovai és 1923. genfi konferenciákon. Élénk közgazdasági és publicisztikai tevékenységet fejt ki. Szerkeszti az OMKE hetilapját.

10341.ht

CÍMSZÓ Balkány

SZEMÉLYNÉV Balkány Kálmá

SZÓCIKK Balkányi 1 Kálmán közgazdaság író szül Debrecenbe 188 júl 14 Jog tanulmányai Budapeste é Berlinbe végezt miutá ügyvéd diplomá szerzett 1908 a Orsz Magya Kereskedelm Egyesüle titkára 1918 pedi igazgatój lett alapított me Láncz Leóva együt Magyar-Bosnyá Kelet Gazdaság Központot melyne célj Kele fel irányul gazdaság politik elmélyítés volt Min hivatalo szakért rész vet a 1922 genova é 1923 genf konferenciákon Élén közgazdaság é publicisztika tevékenysége fej ki Szerkeszt a OMK hetilapját

10341.h

CÍMSZ Balkán

SZEMÉLYNÉ Balkán Kálm

SZÓCIK Balkány Kálmá közgazdasá ír szü Debrecenb 18 jú 1 Jo tanulmánya Budapest Berlinb végez miut ügyvé diplom szerzet 190 Ors Magy Kereskedel Egyesül titkár 191 ped igazgató let alapítot m Lánc Leóv együ Magyar-Bosny Kele Gazdasá Központo melyn cél Kel fe irányu gazdasá politi elmélyíté vol Mi hivatal szakér rés ve 192 genov 192 gen konferenciáko Élé közgazdasá publicisztik tevékenység fe k Szerkesz OM hetilapjá

10341.

CÍMS Balká

SZEMÉLYN Balká Kál

SZÓCI Balkán Kálm közgazdas í sz Debrecen 1 j J tanulmány Budapes Berlin vége miu ügyv diplo szerze 19 Or Mag Kereskede Egyesü titká 19 pe igazgat le alapíto Lán Leó egy Magyar-Bosn Kel Gazdas Központ mely cé Ke f irány gazdas polit elmélyít vo M hivata szaké ré v 19 geno 19 ge konferenciák Él közgazdas publiciszti tevékenysé f Szerkes O hetilapj

10341

CÍM Balk

SZEMÉLY Balk Ká

SZÓC Balká Kál közgazda s Debrece tanulmán Budape Berli vég mi ügy dipl szerz 1 O Ma Keresked Egyes titk 1 p igazga l alapít Lá Le eg Magyar-Bos Ke Gazda Közpon mel c K irán gazda poli elmélyí v hivat szak r 1 gen 1 g konferenciá É közgazda publiciszt tevékenys Szerke hetilap

1034

CÍ Bal

SZEMÉL Bal K

SZÓ Balk Ká közgazd Debrec tanulmá Budap Berl vé m üg dip szer M Kereske Egye tit igazg alapí L L e Magyar-Bo K Gazd Közpo me irá gazd pol elmély hiva sza ge konferenci közgazd publicisz tevékeny Szerk hetila