10344.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Ignác

SZÓCIKK: B. Ignác, író, szül. Magyarpécskán 1883. középiskolai tanulmányai végeztével a haditengerészetnél teljesített szolgálatot, majd újságíró lett és hosszabb időre Rómába ment, ahol az olasz irodalmat tanulmányozta eredményesen. Sok kitűnő fordítás szerzője. 1907 óta az Új Időket szerkesztette hosszabb ideig. 1915-ben a Petőfi Társaság tagja lett. Eredeti munkáin kívül legjelentősebbek Boccaccio, D'Annunzio, G. Deledda több művének művészies átültetése. Népszerű tudományos művei: A Rotschildok (1912) Edison{1913).Versei: Tűz(1901); Tenger mormolása(l903); Dél (l907) 5 A héthíd városa (1910). Színműve: Az arezzoi varga (1926). Regényei és elbeszélései: Víz fölött és víz alatt(1916), Az ő keze(1917), Kis emberek(1917). Az utolsó években Rómában él, ahol, mint a Pesti Hírlap levelezője szoros kapcsolatot tart fenn az olasz kormánykörökkel. Fontos szolgálatot tesz a magyar-olasz közeledés érdekében


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 344. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10344.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Ignác

SZÓCIKK: B. Ignác, író, szül. Magyarpécskán 1883. középiskolai tanulmányai végeztével a haditengerészetnél teljesített szolgálatot, majd újságíró lett és hosszabb időre Rómába ment, ahol az olasz irodalmat tanulmányozta eredményesen. Sok kitűnő fordítás szerzője. 1907 óta az Új Időket szerkesztette hosszabb ideig. 1915-ben a Petőfi Társaság tagja lett. Eredeti munkáin kívül legjelentősebbek Boccaccio, D'Annunzio, G. Deledda több művének művészies átültetése. Népszerű tudományos művei: A Rotschildok 1912 Edison{1913 .Versei: Tűz 1901 ; Tenger mormolása l903 ; Dél l907 5 A héthíd városa 1910 . Színműve: Az arezzoi varga 1926 . Regényei és elbeszélései: Víz fölött és víz alatt 1916 , Az ő keze 1917 , Kis emberek 1917 . Az utolsó években Rómában él, ahol, mint a Pesti Hírlap levelezője szoros kapcsolatot tart fenn az olasz kormánykörökkel. Fontos szolgálatot tesz a magyar-olasz közeledés érdekében

10344.ht

CÍMSZÓ Ball

SZEMÉLYNÉV Ball Igná

SZÓCIKK B Ignác író szül Magyarpécská 1883 középiskola tanulmánya végeztéve haditengerészetné teljesítet szolgálatot maj újságír let é hosszab időr Rómáb ment aho a olas irodalma tanulmányozt eredményesen So kitűn fordítá szerzője 190 ót a Ú Időke szerkesztett hosszab ideig 1915-be Petőf Társasá tagj lett Eredet munkái kívü legjelentősebbe Boccaccio D'Annunzio G Deledd töb művéne művészie átültetése Népszer tudományo művei Rotschildo 191 Edison{191 .Versei Tű 190 Tenge mormolás l90 Dé l90 héthí város 191 Színműve A arezzo varg 192 Regénye é elbeszélései Ví fölöt é ví alat 191 A kez 191 Ki embere 191 A utols évekbe Rómába él ahol min Pest Hírla levelezőj szoro kapcsolato tar fen a olas kormánykörökkel Fonto szolgálato tes magyar-olas közeledé érdekébe

10344.h

CÍMSZ Bal

SZEMÉLYNÉ Bal Ign

SZÓCIK Igná ír szü Magyarpécsk 188 középiskol tanulmány végeztév haditengerészetn teljesíte szolgálato ma újságí le hossza idő Rómá men ah ola irodalm tanulmányoz eredményese S kitű fordít szerzőj 19 ó Idők szerkesztet hossza idei 1915-b Pető Társas tag let Erede munká kív legjelentősebb Boccacci D'Annunzi Deled tö művén művészi átültetés Népsze tudomány műve Rotschild 19 Edison{19 .Verse T 19 Teng mormolá l9 D l9 héth váro 19 Színműv arezz var 19 Regény elbeszélése V fölö v ala 19 ke 19 K ember 19 utol évekb Rómáb é aho mi Pes Hírl levelező szor kapcsolat ta fe ola kormánykörökke Font szolgálat te magyar-ola közeled érdekéb

10344.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Ig

SZÓCI Ign í sz Magyarpécs 18 középisko tanulmán végezté haditengerészet teljesít szolgálat m újság l hossz id Róm me a ol irodal tanulmányo eredményes kit fordí szerző 1 Idő szerkeszte hossz ide 1915- Pet Társa ta le Ered munk kí legjelentőseb Boccacc D'Annunz Dele t művé művész átülteté Népsz tudomán műv Rotschil 1 Edison{1 .Vers 1 Ten mormol l l hét vár 1 Színmű arez va 1 Regén elbeszélés föl al 1 k 1 embe 1 uto évek Rómá ah m Pe Hír levelez szo kapcsola t f ol kormánykörökk Fon szolgála t magyar-ol közele érdeké

10344

CÍM B

SZEMÉLY B I

SZÓC Ig s Magyarpéc 1 középisk tanulmá végezt haditengerésze teljesí szolgála újsá hoss i Ró m o iroda tanulmány eredménye ki ford szerz Id szerkeszt hoss id 1915 Pe Társ t l Ere mun k legjelentőse Boccac D'Annun Del műv művés átültet Néps tudomá mű Rotschi Edison{ .Ver Te mormo hé vá Színm are v Regé elbeszélé fö a emb ut éve Róm a P Hí levele sz kapcsol o kormánykörök Fo szolgál magyar-o közel érdek

1034SZEMÉL

SZÓ I Magyarpé középis tanulm végez haditengerész teljes szolgál újs hos R irod tanulmán eredmény k for szer I szerkesz hos i 191 P Tár Er mu legjelentős Bocca D'Annu De mű művé átülte Nép tudom m Rotsch Edison .Ve T morm h v Szín ar Reg elbeszél f em u év Ró H level s kapcso kormánykörö F szolgá magyar- köze érde