10346.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Mihály

SZÓCIKK: B. Mihály*, hírlapíró és műfordító, szül. Veszprémben 1862. Hírlapírói pályáját az Egyetértésnél kezdte meg, majd a Budapesti Hírlap segéd- és a Pesti Napló felelős szerkesztője volt. 1901-1903-ig a Győri Hírlapot szerkesztette. 1904 óta Az Újság belső munkatársa. Műfordítói tevékenységét a Budapesti Hírlapban kezdte meg, majd külön kiadta Goethe Götz von Berlichingen-jenek, továbbá C. F. Meyer regényének, Jenatsch Györgynek, Bulwer Éj és virradat c. és Hall Caine Az örök város c. regényének ízes magyar stílusú fordítását. Újabban Dickens és Csehov több regényét is átültette magyarra, ő rendezte sajtó alá Vámbéry Ármin angolul megjelent életrajzának (The story of my struggles) kibővített magyar kiadását (Küzdelmeim, 1905).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 346. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10346.htm

CÍMSZÓ: Balla

SZEMÉLYNÉV: Balla Mihály

SZÓCIKK: B. Mihály*, hírlapíró és műfordító, szül. Veszprémben 1862. Hírlapírói pályáját az Egyetértésnél kezdte meg, majd a Budapesti Hírlap segéd- és a Pesti Napló felelős szerkesztője volt. 1901-1903-ig a Győri Hírlapot szerkesztette. 1904 óta Az Újság belső munkatársa. Műfordítói tevékenységét a Budapesti Hírlapban kezdte meg, majd külön kiadta Goethe Götz von Berlichingen-jenek, továbbá C. F. Meyer regényének, Jenatsch Györgynek, Bulwer Éj és virradat c. és Hall Caine Az örök város c. regényének ízes magyar stílusú fordítását. Újabban Dickens és Csehov több regényét is átültette magyarra, ő rendezte sajtó alá Vámbéry Ármin angolul megjelent életrajzának The story of my struggles kibővített magyar kiadását Küzdelmeim, 1905 .

10346.ht

CÍMSZÓ Ball

SZEMÉLYNÉV Ball Mihál

SZÓCIKK B Mihály* hírlapír é műfordító szül Veszprémbe 1862 Hírlapíró pályájá a Egyetértésné kezdt meg maj Budapest Hírla segéd é Pest Napl felelő szerkesztőj volt 1901-1903-i Győr Hírlapo szerkesztette 190 ót A Újsá bels munkatársa Műfordító tevékenységé Budapest Hírlapba kezdt meg maj külö kiadt Goeth Göt vo Berlichingen-jenek tovább C F Meye regényének Jenatsc Györgynek Bulwe É é virrada c é Hal Cain A örö váro c regényéne íze magya stílus fordítását Újabba Dicken é Cseho töb regényé i átültett magyarra rendezt sajt al Vámbér Ármi angolu megjelen életrajzána Th stor o m struggle kibővítet magya kiadásá Küzdelmeim 190

10346.h

CÍMSZ Bal

SZEMÉLYNÉ Bal Mihá

SZÓCIK Mihály hírlapí műfordít szü Veszprémb 186 Hírlapír pályáj Egyetértésn kezd me ma Budapes Hírl segé Pes Nap felel szerkesztő vol 1901-1903- Győ Hírlap szerkesztett 19 ó Újs bel munkatárs Műfordít tevékenység Budapes Hírlapb kezd me ma kül kiad Goet Gö v Berlichingen-jene továb Mey regényéne Jenats Györgyne Bulw virrad Ha Cai ör vár regényén íz magy stílu fordításá Újabb Dicke Cseh tö regény átültet magyarr rendez saj a Vámbé Árm angol megjele életrajzán T sto struggl kibővíte magy kiadás Küzdelmei 19

10346.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Mih

SZÓCI Mihál hírlap műfordí sz Veszprém 18 Hírlapí pályá Egyetértés kez m m Budape Hír seg Pe Na fele szerkeszt vo 1901-1903 Gy Hírla szerkesztet 1 Új be munkatár Műfordí tevékenysé Budape Hírlap kez m m kü kia Goe G Berlichingen-jen tová Me regényén Jenat Györgyn Bul virra H Ca ö vá regényé í mag stíl fordítás Újab Dick Cse t regén átülte magyar rende sa Vámb Ár ango megjel életrajzá st strugg kibővít mag kiadá Küzdelme 1

10346

CÍM B

SZEMÉLY B Mi

SZÓC Mihá hírla műford s Veszpré 1 Hírlap pály Egyetérté ke Budap Hí se P N fel szerkesz v 1901-190 G Hírl szerkeszte Ú b munkatá Műford tevékenys Budap Hírla ke k ki Go Berlichingen-je tov M regényé Jena György Bu virr C v regény ma stí fordítá Úja Dic Cs regé átült magya rend s Vám Á ang megje életrajz s strug kibőví ma kiad Küzdelm

1034SZEMÉL M

SZÓ Mih hírl műfor Veszpr Hírla pál Egyetért k Buda H s fe szerkes 1901-19 Hír szerkeszt munkat Műfor tevékeny Buda Hírl k k G Berlichingen-j to regény Jen Györg B vir regén m st fordít Új Di C reg átül magy ren Vá an megj életraj stru kibőv m kia Küzdel