10350.htm

CÍMSZÓ: Ballagi

SZEMÉLYNÉV: Ballagi Károly

SZÓCIKK: B. Károly*, pedagógus, B. Mór (l. o.) testvéröccse, szül. Bujon (Szabolcs vm.) 1824, ápr. 24., megh. Miskolcon 1888. nov. 21. Középiskoláit Pápán, a jogi fakultást a pesti egyetemen végezte. A szabadságharcban, mint főhadnagy megsebesült, azután az evangélikus gimnáziumban, majd Kecskeméten és Nagykőrösön lett tanár, később Sopronban, azután Miskolcon lett tanfelügyelő és kir. tanácsos. Számos cikket írt a Néptanítók Lapjába és a Pesti Naplóba, írt több német nyelvtant és magyar nyelvtant német nyelven, azonkívül igen sok pedagógiai munkát. Egyik ilyen munkájának címe Magyarország és Erdély története izraelita népiskolák számára (1862 és 1888), amelyet - úgy látszik, megbízás folytán - jóval kikeresztelkedése után írt. Egyéb munkái: Történeti életrajzok (1851, 2 köt.) és több földrajzi tankönyv.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 350. címszó a lexikon => 81. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10350.htm

CÍMSZÓ: Ballagi

SZEMÉLYNÉV: Ballagi Károly

SZÓCIKK: B. Károly*, pedagógus, B. Mór l. o. testvéröccse, szül. Bujon Szabolcs vm. 1824, ápr. 24., megh. Miskolcon 1888. nov. 21. Középiskoláit Pápán, a jogi fakultást a pesti egyetemen végezte. A szabadságharcban, mint főhadnagy megsebesült, azután az evangélikus gimnáziumban, majd Kecskeméten és Nagykőrösön lett tanár, később Sopronban, azután Miskolcon lett tanfelügyelő és kir. tanácsos. Számos cikket írt a Néptanítók Lapjába és a Pesti Naplóba, írt több német nyelvtant és magyar nyelvtant német nyelven, azonkívül igen sok pedagógiai munkát. Egyik ilyen munkájának címe Magyarország és Erdély története izraelita népiskolák számára 1862 és 1888 , amelyet - úgy látszik, megbízás folytán - jóval kikeresztelkedése után írt. Egyéb munkái: Történeti életrajzok 1851, 2 köt. és több földrajzi tankönyv.

10350.ht

CÍMSZÓ Ballag

SZEMÉLYNÉV Ballag Károl

SZÓCIKK B Károly* pedagógus B Mó l o testvéröccse szül Bujo Szabolc vm 1824 ápr 24. megh Miskolco 1888 nov 21 Középiskolái Pápán jog fakultás pest egyeteme végezte szabadságharcban min főhadnag megsebesült azutá a evangéliku gimnáziumban maj Kecskeméte é Nagykőrösö let tanár későb Sopronban azutá Miskolco let tanfelügyel é kir tanácsos Számo cikke ír Néptanító Lapjáb é Pest Naplóba ír töb néme nyelvtan é magya nyelvtan néme nyelven azonkívü ige so pedagógia munkát Egyi ilye munkájána cím Magyarorszá é Erdél történet izraelit népiskolá számár 186 é 188 amelye úg látszik megbízá folytá jóva kikeresztelkedés utá írt Egyé munkái Történet életrajzo 1851 köt é töb földrajz tankönyv

10350.h

CÍMSZ Balla

SZEMÉLYNÉ Balla Káro

SZÓCIK Károly pedagógu M testvéröccs szü Buj Szabol v 182 áp 24 meg Miskolc 188 no 2 Középiskolá Pápá jo fakultá pes egyetem végezt szabadságharcba mi főhadna megsebesül azut evangélik gimnáziumba ma Kecskemét Nagykőrös le taná késő Sopronba azut Miskolc le tanfelügye ki tanácso Szám cikk í Néptanít Lapjá Pes Naplób í tö ném nyelvta magy nyelvta ném nyelve azonkív ig s pedagógi munká Egy ily munkáján cí Magyarorsz Erdé történe izraeli népiskol számá 18 18 amely ú látszi megbíz folyt jóv kikeresztelkedé ut ír Egy munká Történe életrajz 185 kö tö földraj tanköny

10350.

CÍMS Ball

SZEMÉLYN Ball Kár

SZÓCI Károl pedagóg testvéröcc sz Bu Szabo 18 á 2 me Miskol 18 n Középiskol Páp j fakult pe egyete végez szabadságharcb m főhadn megsebesü azu evangéli gimnáziumb m Kecskemé Nagykőrö l tan kés Sopronb azu Miskol l tanfelügy k tanács Szá cik Néptaní Lapj Pe Napló t né nyelvt mag nyelvt né nyelv azonkí i pedagóg munk Eg il munkájá c Magyarors Erd történ izrael népisko szám 1 1 amel látsz megbí foly jó kikeresztelked u í Eg munk Történ életraj 18 k t földra tankön

10350

CÍM Bal

SZEMÉLY Bal Ká

SZÓC Káro pedagó testvéröc s B Szab 1 m Misko 1 Középisko Pá fakul p egyet vége szabadságharc főhad megsebes az evangél gimnázium Kecskem Nagykőr ta ké Sopron az Misko tanfelüg tanác Sz ci Néptan Lap P Napl n nyelv ma nyelv n nyel azonk pedagó mun E i munkáj Magyaror Er törté izrae népisk szá ame láts megb fol j kikeresztelke E mun Törté életra 1 földr tankö

1035

CÍ Ba

SZEMÉL Ba K

SZÓ Kár pedag testvérö Sza Misk Középisk P faku egye vég szabadsághar főha megsebe a evangé gimnáziu Kecske Nagykő t k Sopro a Misk tanfelü taná S c Népta La Nap nyel m nyel nye azon pedag mu munká Magyaro E tört izra népis sz am lát meg fo kikeresztelk mu Tört életr föld tank