10351.htm

CÍMSZÓ: Ballagi

SZEMÉLYNÉV: Ballagi Mór

SZÓCIKK: B. Mór*, református teológus és nyelvész, szül. Inócon (Zemplén vm.) 1815 márc. 18., megh. Budapesten 1891. szept. 1. Szülei igen szegények voltak. A Talmud és Biblia nyelvébe és szellemébe atyja vezette be, de már gyermekkorában Nagyváradra és Pápára került a jesivákra, majd nevelőnek ment Moórra és Surányba s ekkor kezdett a görög, latin és az élő nyelvekkel foglalkozni. 1837-ben Pestre jött, itt az egyetemen felsőbb matematikát hallgatott éveken át és írogatni kezdett a Pester Tagblattba, ahonnan a közönség előnyösen ismerte meg nevét (akkor még Bloch) a magyar üggyel kapcsolatban. Minthogy diplomához itthon vallása miatt nem juthatott, 1839. Párisba ment tanulmányait folytatni. Távolléte alatt a diéta a zsidó emancipáció kérdésével is foglalkozott és éppen keresztény körök B.-t tartották alkalmasnak arra, hogy zsidó körökben is propagálja ezt az eszmét. E célból írta kimerítő röpiratát A zsidókról, ami Eötvös József figyelmét annyira felkeltette, hogy őt hazatérésre szólította fel és biztatta, hogy a teljes elmagyarosításukra és a magyar nyelvű vallásos irodalom ápolására és fejlesztésére buzdítsa a zsidókat. B. haza is jött és 1840-41. megjelentette kitűnő és kommentárral ellátott Pentateuch-fordítását. Már az első könyv megjelenésekor az új Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjául választotta. Amint befejezte említett művét, kiadta még u. a. évben a Nyelvészeti nyomozásokat, amelyet gyors egymásutánban követtek: Ungarischer Unterricht in der Kleinkinderschule (1841); Izráel könyörgései egész évre, I. rész (1841); Első jósok: Joshua könyve magyar fordítással, kommentárral (1842); Ausführliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache (1842). Már ebben az időben Széchenyi István gróf támogatását megnyerte a felállítandó magyar rabbiszeminárium ügyének, melyet ő a «Pesti Hírlap»-ban propagált. Minthogy maga a zsidóság egy része idegenkedett ettől az eszmétől, a terv nem valósulhatott meg és B. ismét külföldre ment, Tübingenbe, ahol Ewaldot és Baurt, kora legkitűnőbb teológusait hallgatta, de botanikával is foglalkozott. 1843 máj. 11. Notzingen-ben áttért az evangélikus vallásra (később lett református). Ettől kezdve itthon a protestantizmus ügyének buzgó harcosa lett élete végéig. 1844-ben Szarvasra fogadott el meghívást az ottani líceumba s a szabadságharc kitöréséig ott maradt. Ekkor Görgey titkára lett, majd a hadügyminisztériumban kapott hasonló beosztást. A szabadságharc leveretése után 1851. a pesti református teológia tanára lett és megalapította a Protestantische Kirchen- und Schulzeitungot, mely a liberális protestantizmus főorganuma lett Magyarországon. Die Protestantenfrage in Ungarn und die Politik Oesterreichs (1860); Tájékozás (1863); A protestantizmus harca az ultramontanismus ellen (1869) c. művei a protestáns érdekek szolgálatában álltak. Élete végéig a református egyház legkiválóbb szellemi reprezentánsa maradt Magyarországon, ahol számos intézményt köszönhet neki a református egyház. Emellett élete nagy részét a magyar nyelvnek szentelte. Szótárai és nyelvkönyvei igen sok kiadást értek el s számos általa alkotott szó került be az élő nyelvbe. A Protestáns Tudományos Szemlét is ő alapította és szerkesztette. A Magyar Nyelv Teljes Szótára c. encyclopédiája az egész nyelvkincset felöleli; Magyar-német és Német-magyar szótára rengeteg kiadást ért el. Ezenkívül írt Héber nyelvtant, számos akadémiai értekezést s teológiai-vallástörténeti monográfiát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 351. címszó a lexikon => 82. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10351.htm

CÍMSZÓ: Ballagi

SZEMÉLYNÉV: Ballagi Mór

SZÓCIKK: B. Mór*, református teológus és nyelvész, szül. Inócon Zemplén vm. 1815 márc. 18., megh. Budapesten 1891. szept. 1. Szülei igen szegények voltak. A Talmud és Biblia nyelvébe és szellemébe atyja vezette be, de már gyermekkorában Nagyváradra és Pápára került a jesivákra, majd nevelőnek ment Moórra és Surányba s ekkor kezdett a görög, latin és az élő nyelvekkel foglalkozni. 1837-ben Pestre jött, itt az egyetemen felsőbb matematikát hallgatott éveken át és írogatni kezdett a Pester Tagblattba, ahonnan a közönség előnyösen ismerte meg nevét akkor még Bloch a magyar üggyel kapcsolatban. Minthogy diplomához itthon vallása miatt nem juthatott, 1839. Párisba ment tanulmányait folytatni. Távolléte alatt a diéta a zsidó emancipáció kérdésével is foglalkozott és éppen keresztény körök B.-t tartották alkalmasnak arra, hogy zsidó körökben is propagálja ezt az eszmét. E célból írta kimerítő röpiratát A zsidókról, ami Eötvös József figyelmét annyira felkeltette, hogy őt hazatérésre szólította fel és biztatta, hogy a teljes elmagyarosításukra és a magyar nyelvű vallásos irodalom ápolására és fejlesztésére buzdítsa a zsidókat. B. haza is jött és 1840-41. megjelentette kitűnő és kommentárral ellátott Pentateuch-fordítását. Már az első könyv megjelenésekor az új Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjául választotta. Amint befejezte említett művét, kiadta még u. a. évben a Nyelvészeti nyomozásokat, amelyet gyors egymásutánban követtek: Ungarischer Unterricht in der Kleinkinderschule 1841 ; Izráel könyörgései egész évre, I. rész 1841 ; Első jósok: Joshua könyve magyar fordítással, kommentárral 1842 ; Ausführliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache 1842 . Már ebben az időben Széchenyi István gróf támogatását megnyerte a felállítandó magyar rabbiszeminárium ügyének, melyet ő a Pesti Hírlap -ban propagált. Minthogy maga a zsidóság egy része idegenkedett ettől az eszmétől, a terv nem valósulhatott meg és B. ismét külföldre ment, Tübingenbe, ahol Ewaldot és Baurt, kora legkitűnőbb teológusait hallgatta, de botanikával is foglalkozott. 1843 máj. 11. Notzingen-ben áttért az evangélikus vallásra később lett református . Ettől kezdve itthon a protestantizmus ügyének buzgó harcosa lett élete végéig. 1844-ben Szarvasra fogadott el meghívást az ottani líceumba s a szabadságharc kitöréséig ott maradt. Ekkor Görgey titkára lett, majd a hadügyminisztériumban kapott hasonló beosztást. A szabadságharc leveretése után 1851. a pesti református teológia tanára lett és megalapította a Protestantische Kirchen- und Schulzeitungot, mely a liberális protestantizmus főorganuma lett Magyarországon. Die Protestantenfrage in Ungarn und die Politik Oesterreichs 1860 ; Tájékozás 1863 ; A protestantizmus harca az ultramontanismus ellen 1869 c. művei a protestáns érdekek szolgálatában álltak. Élete végéig a református egyház legkiválóbb szellemi reprezentánsa maradt Magyarországon, ahol számos intézményt köszönhet neki a református egyház. Emellett élete nagy részét a magyar nyelvnek szentelte. Szótárai és nyelvkönyvei igen sok kiadást értek el s számos általa alkotott szó került be az élő nyelvbe. A Protestáns Tudományos Szemlét is ő alapította és szerkesztette. A Magyar Nyelv Teljes Szótára c. encyclopédiája az egész nyelvkincset felöleli; Magyar-német és Német-magyar szótára rengeteg kiadást ért el. Ezenkívül írt Héber nyelvtant, számos akadémiai értekezést s teológiai-vallástörténeti monográfiát.

10351.ht

CÍMSZÓ Ballag

SZEMÉLYNÉV Ballag Mó

SZÓCIKK B Mór* reformátu teológu é nyelvész szül Inóco Zemplé vm 181 márc 18. megh Budapeste 1891 szept 1 Szüle ige szegénye voltak Talmu é Bibli nyelvéb é szelleméb atyj vezett be d má gyermekkorába Nagyváradr é Pápár kerül jesivákra maj nevelőne men Moórr é Surányb ekko kezdet görög lati é a él nyelvekke foglalkozni 1837-be Pestr jött it a egyeteme felsőb matematiká hallgatot éveke á é írogatn kezdet Peste Tagblattba ahonna közönsé előnyöse ismert me nevé akko mé Bloc magya üggye kapcsolatban Minthog diplomáho ittho vallás miat ne juthatott 1839 Párisb men tanulmányai folytatni Távollét alat diét zsid emancipáci kérdéséve i foglalkozot é éppe keresztén körö B.- tartottá alkalmasna arra hog zsid körökbe i propagálj ez a eszmét célbó írt kimerít röpiratá zsidókról am Eötvö Józse figyelmé annyir felkeltette hog ő hazatérésr szólított fe é biztatta hog telje elmagyarosításukr é magya nyelv valláso irodalo ápolásár é fejlesztésér buzdíts zsidókat B haz i jöt é 1840-41 megjelentett kitűn é kommentárra ellátot Pentateuch-fordítását Má a els köny megjelenéseko a ú Magya Tudományo Akadémi levelez tagjáu választotta Amin befejezt említet művét kiadt mé u a évbe Nyelvészet nyomozásokat amelye gyor egymásutánba követtek Ungarische Unterrich i de Kleinkinderschul 184 Izráe könyörgése egés évre I rés 184 Els jósok Joshu könyv magya fordítással kommentárra 184 Ausführlich theoretisch-praktisch Grammati de ungarische Sprach 184 Má ebbe a időbe Szécheny Istvá gró támogatásá megnyert felállítand magya rabbiszemináriu ügyének melye Pest Hírla -ba propagált Minthog mag zsidósá eg rész idegenkedet ettő a eszmétől ter ne valósulhatot me é B ismé külföldr ment Tübingenbe aho Ewaldo é Baurt kor legkitűnőb teológusai hallgatta d botanikáva i foglalkozott 184 máj 11 Notzingen-be áttér a evangéliku vallásr későb let reformátu Ettő kezdv ittho protestantizmu ügyéne buzg harcos let élet végéig 1844-be Szarvasr fogadot e meghívás a ottan líceumb szabadsághar kitöréséi ot maradt Ekko Görge titkár lett maj hadügyminisztériumba kapot hasonl beosztást szabadsághar leveretés utá 1851 pest reformátu teológi tanár let é megalapított Protestantisch Kirchen un Schulzeitungot mel liberáli protestantizmu főorganum let Magyarországon Di Protestantenfrag i Ungar un di Politi Oesterreich 186 Tájékozá 186 protestantizmu harc a ultramontanismu elle 186 c műve protestán érdeke szolgálatába álltak Élet végéi reformátu egyhá legkiválób szellem reprezentáns marad Magyarországon aho számo intézmény köszönhe nek reformátu egyház Emellet élet nag részé magya nyelvne szentelte Szótára é nyelvkönyve ige so kiadás érte e számo által alkotot sz kerül b a él nyelvbe Protestán Tudományo Szemlé i alapított é szerkesztette Magya Nyel Telje Szótár c encyclopédiáj a egés nyelvkincse felöleli Magyar-néme é Német-magya szótár rengete kiadás ér el Ezenkívü ír Hébe nyelvtant számo akadémia értekezés teológiai-vallástörténet monográfiát

10351.h

CÍMSZ Balla

SZEMÉLYNÉ Balla M

SZÓCIK Mór reformát teológ nyelvés szü Inóc Zempl v 18 már 18 meg Budapest 189 szep Szül ig szegény volta Talm Bibl nyelvé szellemé aty vezet b m gyermekkoráb Nagyvárad Pápá kerü jesivákr ma nevelőn me Moór Surány ekk kezde görö lat é nyelvekk foglalkozn 1837-b Pest jöt i egyetem felső matematik hallgato évek írogat kezde Pest Tagblattb ahonn közöns előnyös ismer m nev akk m Blo magy üggy kapcsolatba Mintho diplomáh itth vallá mia n juthatot 183 Páris me tanulmánya folytatn Távollé ala dié zsi emancipác kérdésév foglalkozo épp kereszté kör B. tartott alkalmasn arr ho zsi körökb propagál e eszmé célb ír kimerí röpirat zsidókró a Eötv Józs figyelm annyi felkeltett ho hazatérés szólítot f biztatt ho telj elmagyarosításuk magy nyel vallás irodal ápolásá fejlesztésé buzdít zsidóka ha jö 1840-4 megjelentet kitű kommentárr elláto Pentateuch-fordításá M el kön megjelenések Magy Tudomány Akadém levele tagjá választott Ami befejez említe művé kiad m évb Nyelvésze nyomozásoka amely gyo egymásutánb követte Ungarisch Unterric d Kleinkinderschu 18 Izrá könyörgés egé évr ré 18 El jóso Josh köny magy fordítássa kommentárr 18 Ausführlic theoretisch-praktisc Grammat d ungarisch Sprac 18 M ebb időb Széchen Istv gr támogatás megnyer felállítan magy rabbiszeminári ügyéne mely Pes Hírl -b propagál Mintho ma zsidós e rés idegenkede ett eszmétő te n valósulhato m ism külföld men Tübingenb ah Ewald Baur ko legkitűnő teológusa hallgatt botanikáv foglalkozot 18 má 1 Notzingen-b átté evangélik vallás késő le reformát Ett kezd itth protestantizm ügyén buz harco le éle végéi 1844-b Szarvas fogado meghívá otta líceum szabadságha kitörésé o marad Ekk Görg titká let ma hadügyminisztériumb kapo hason beosztás szabadságha levereté ut 185 pes reformát teológ taná le megalapítot Protestantisc Kirche u Schulzeitungo me liberál protestantizm főorganu le Magyarországo D Protestantenfra Unga u d Polit Oesterreic 18 Tájékoz 18 protestantizm har ultramontanism ell 18 műv protestá érdek szolgálatáb állta Éle végé reformát egyh legkiváló szelle reprezentán mara Magyarországo ah szám intézmén köszönh ne reformát egyhá Emelle éle na rész magy nyelvn szentelt Szótár nyelvkönyv ig s kiadá ért szám álta alkoto s kerü é nyelvb Protestá Tudomány Szeml alapítot szerkesztett Magy Nye Telj Szótá encyclopédiá egé nyelvkincs felölel Magyar-ném Német-magy szótá renget kiadá é e Ezenkív í Héb nyelvtan szám akadémi értekezé teológiai-vallástörténe monográfiá

10351.

CÍMS Ball

SZEMÉLYN Ball

SZÓCI Mó reformá teoló nyelvé sz Inó Zemp 1 má 1 me Budapes 18 sze Szü i szegén volt Tal Bib nyelv szellem at veze gyermekkorá Nagyvára Páp ker jesivák m nevelő m Moó Surán ek kezd gör la nyelvek foglalkoz 1837- Pes jö egyete fels matemati hallgat éve íroga kezd Pes Tagblatt ahon közön előnyö isme ne ak Bl mag ügg kapcsolatb Minth diplomá itt vall mi juthato 18 Pári m tanulmány folytat Távoll al di zs emancipá kérdésé foglalkoz ép kereszt kö B tartot alkalmas ar h zs körök propagá eszm cél í kimer röpira zsidókr Eöt Józ figyel anny felkeltet h hazatéré szólíto biztat h tel elmagyarosításu mag nye vallá iroda ápolás fejlesztés buzdí zsidók h j 1840- megjelente kit kommentár ellát Pentateuch-fordítás e kö megjelenése Mag Tudomán Akadé level tagj választot Am befeje említ műv kia év Nyelvész nyomozások amel gy egymásután követt Ungarisc Unterri Kleinkindersch 1 Izr könyörgé eg év r 1 E jós Jos kön mag fordításs kommentár 1 Ausführli theoretisch-praktis Gramma ungarisc Spra 1 eb idő Széche Ist g támogatá megnye felállíta mag rabbiszeminár ügyén mel Pe Hír - propagá Minth m zsidó ré idegenked et eszmét t valósulhat is külföl me Tübingen a Ewal Bau k legkitűn teológus hallgat botaniká foglalkozo 1 m Notzingen- átt evangéli vallá kés l reformá Et kez itt protestantiz ügyé bu harc l él végé 1844- Szarva fogad meghív ott líceu szabadságh kitörés mara Ek Gör titk le m hadügyminisztérium kap haso beosztá szabadságh leveret u 18 pe reformá teoló tan l megalapíto Protestantis Kirch Schulzeitung m liberá protestantiz főorgan l Magyarország Protestantenfr Ung Poli Oesterrei 1 Tájéko 1 protestantiz ha ultramontanis el 1 mű protest érde szolgálatá állt Él vég reformá egy legkivál szell reprezentá mar Magyarország a szá intézmé köszön n reformá egyh Emell él n rés mag nyelv szentel Szótá nyelvköny i kiad ér szá ált alkot ker nyelv Protest Tudomán Szem alapíto szerkesztet Mag Ny Tel Szót encyclopédi eg nyelvkinc felöle Magyar-né Német-mag szót renge kiad Ezenkí Hé nyelvta szá akadém értekez teológiai-vallástörtén monográfi

10351

CÍM Bal

SZEMÉLY Bal

SZÓC M reform teol nyelv s In Zem m m Budape 1 sz Sz szegé vol Ta Bi nyel szelle a vez gyermekkor Nagyvár Pá ke jesivá nevel Mo Surá e kez gö l nyelve foglalko 1837 Pe j egyet fel matemat hallga év írog kez Pe Tagblat aho közö előny ism n a B ma üg kapcsolat Mint diplom it val m juthat 1 Pár tanulmán folyta Távol a d z emancip kérdés foglalko é keresz k tarto alkalma a z körö propag esz cé kime röpir zsidók Eö Jó figye ann felkelte hazatér szólít bizta te elmagyarosítás ma ny vall irod ápolá fejleszté buzd zsidó 1840 megjelent ki kommentá ellá Pentateuch-fordítá k megjelenés Ma Tudomá Akad leve tag választo A befej emlí mű ki é Nyelvés nyomozáso ame g egymásutá követ Ungaris Unterr Kleinkindersc Iz könyörg e é jó Jo kö ma fordítás kommentá Ausführl theoretisch-prakti Gramm ungaris Spr e id Széch Is támogat megny felállít ma rabbiszeminá ügyé me P Hí propag Mint zsid r idegenke e eszmé valósulha i külfö m Tübinge Ewa Ba legkitű teológu hallga botanik foglalkoz Notzingen át evangél vall ké reform E ke it protestanti ügy b har é vég 1844 Szarv foga meghí ot líce szabadság kitöré mar E Gö tit l hadügyminisztériu ka has beoszt szabadság levere 1 p reform teol ta megalapít Protestanti Kirc Schulzeitun liber protestanti főorga Magyarorszá Protestantenf Un Pol Oesterre Tájék protestanti h ultramontani e m protes érd szolgálat áll É vé reform eg legkivá szel reprezent ma Magyarorszá sz intézm köszö reform egy Emel é ré ma nyel szente Szót nyelvkön kia é sz ál alko ke nyel Protes Tudomá Sze alapít szerkeszte Ma N Te Szó encyclopéd e nyelvkin felöl Magyar-n Német-ma szó reng kia Ezenk H nyelvt sz akadé érteke teológiai-vallástörté monográf

1035

CÍ Ba

SZEMÉL Ba

SZÓ refor teo nyel I Ze Budap s S szeg vo T B nye szell ve gyermekko Nagyvá P k jesiv neve M Sur ke g nyelv foglalk 183 P egye fe matema hallg é íro ke P Tagbla ah köz előn is m ü kapcsola Min diplo i va jutha Pá tanulmá folyt Távo emanci kérdé foglalk keres tart alkalm kör propa es c kim röpi zsidó E J figy an felkelt hazaté szólí bizt t elmagyarosítá m n val iro ápol fejleszt buz zsid 184 megjelen k komment ell Pentateuch-fordít megjelené M Tudom Aka lev ta választ befe eml m k Nyelvé nyomozás am egymásut köve Ungari Unter Kleinkinders I könyör j J k m fordítá komment Ausführ theoretisch-prakt Gram ungari Sp i Széc I támoga megn felállí m rabbiszemin ügy m H propa Min zsi idegenk eszm valósulh külf Tübing Ew B legkit teológ hallg botani foglalko Notzinge á evangé val k refor k i protestant üg ha vé 184 Szar fog megh o líc szabadsá kitör ma G ti hadügyminisztéri k ha beosz szabadsá lever refor teo t megalapí Protestant Kir Schulzeitu libe protestant főorg Magyarorsz Protestanten U Po Oesterr Tájé protestant ultramontan prote ér szolgála ál v refor e legkiv sze reprezen m Magyarorsz s intéz kösz refor eg Eme r m nye szent Szó nyelvkö ki s á alk k nye Prote Tudom Sz alapí szerkeszt M T Sz encyclopé nyelvki felö Magyar- Német-m sz ren ki Ezen nyelv s akad értek teológiai-vallástört monográ