10352.htm

CÍMSZÓ: Balmazujváros

SZÓCIKK: Balmazújváros, nagyk. Hajdú vm. 13,223 lak. A B.-i (orthodox) hitközséget 1845. alapították meg Hartstein Noe, Lichtschein Mayer, Samu, Menyhért és Mór Tiszadobról beköltözött regále bérlők és földbirtokosok. A hitközség első rabbija Fried Náthán volt (szül. Magyarizsépen, megh. B.-on 1917.), aki nagy tudós hírében állott és több könyvet is írt. 1850-ben építette a hitközség saját erejéből a templomát. 1878-ban nyitotta meg elemi népiskoláját. Van ezenkívül a hitközségnek egy Talmud Tórája 30 növendékkel, melyet 1894. Fried Náthán főrabbi alapított. 1866-ban létesült a Chevra Kadisa, melynek jelenleg Spitzer Jenő az elnöke, 1887. alakult meg a nőegylet, mely most özv. Gelbmann Ignácné elnöklete alatt áll. A hitközség évi 10,000 pengős költségvetéssel dolgozik, melyből 1500 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Tiszacsege és Egyek községek tartoznak, melyek közül az előbbinek önálló hitközséggé alakulása folyamatban van. A hitközség lélekszáma 318, a családok száma 86, adót 74-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 1 tanító, 12 kereskedő, 1 ügyvéd, 3 orvos, 1 munkás, 1 magántisztviselő, 12 iparos, 20 magánzó és 33 egyéb. A hitközségnek 40 tagja vett részt a világháborúban és 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Markovits József elnök, Fohn. Benő gondnok, Ornstein Dezső pénztáros, Gréger Jenő ellenőr, Szigeti Rezső jegyző, Fried Menyhért rabbi, Ornstein Hermann, Gyémánt Jenő, Steinberger Emil, Dickmann Ignác, Hász Jakab, Klein Adolf és Friedmann József választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 352. címszó a lexikon => 82. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10352.htm

CÍMSZÓ: Balmazujváros

SZÓCIKK: Balmazújváros, nagyk. Hajdú vm. 13,223 lak. A B.-i orthodox hitközséget 1845. alapították meg Hartstein Noe, Lichtschein Mayer, Samu, Menyhért és Mór Tiszadobról beköltözött regále bérlők és földbirtokosok. A hitközség első rabbija Fried Náthán volt szül. Magyarizsépen, megh. B.-on 1917. , aki nagy tudós hírében állott és több könyvet is írt. 1850-ben építette a hitközség saját erejéből a templomát. 1878-ban nyitotta meg elemi népiskoláját. Van ezenkívül a hitközségnek egy Talmud Tórája 30 növendékkel, melyet 1894. Fried Náthán főrabbi alapított. 1866-ban létesült a Chevra Kadisa, melynek jelenleg Spitzer Jenő az elnöke, 1887. alakult meg a nőegylet, mely most özv. Gelbmann Ignácné elnöklete alatt áll. A hitközség évi 10,000 pengős költségvetéssel dolgozik, melyből 1500 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Tiszacsege és Egyek községek tartoznak, melyek közül az előbbinek önálló hitközséggé alakulása folyamatban van. A hitközség lélekszáma 318, a családok száma 86, adót 74-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 1 tanító, 12 kereskedő, 1 ügyvéd, 3 orvos, 1 munkás, 1 magántisztviselő, 12 iparos, 20 magánzó és 33 egyéb. A hitközségnek 40 tagja vett részt a világháborúban és 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Markovits József elnök, Fohn. Benő gondnok, Ornstein Dezső pénztáros, Gréger Jenő ellenőr, Szigeti Rezső jegyző, Fried Menyhért rabbi, Ornstein Hermann, Gyémánt Jenő, Steinberger Emil, Dickmann Ignác, Hász Jakab, Klein Adolf és Friedmann József választmányi tagok.

10352.ht

CÍMSZÓ Balmazujváro

SZÓCIKK Balmazújváros nagyk Hajd vm 13,22 lak B.- orthodo hitközsége 1845 alapítottá me Hartstei Noe Lichtschei Mayer Samu Menyhér é Mó Tiszadobró beköltözöt regál bérlő é földbirtokosok hitközsé els rabbij Frie Náthá vol szül Magyarizsépen megh B.-o 1917 ak nag tudó hírébe állot é töb könyve i írt 1850-be épített hitközsé sajá erejébő templomát 1878-ba nyitott me elem népiskoláját Va ezenkívü hitközségne eg Talmu Tóráj 3 növendékkel melye 1894 Frie Náthá főrabb alapított 1866-ba létesül Chevr Kadisa melyne jelenle Spitze Jen a elnöke 1887 alakul me nőegylet mel mos özv Gelbman Ignácn elnöklet alat áll hitközsé év 10,00 pengő költségvetésse dolgozik melybő 150 pengő fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe Tiszacseg é Egye községe tartoznak melye közü a előbbine önáll hitközségg alakulás folyamatba van hitközsé lélekszám 318 családo szám 86 adó 74-e fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó tanító 1 kereskedő ügyvéd orvos munkás magántisztviselő 1 iparos 2 magánz é 3 egyéb hitközségne 4 tagj vet rész világháborúba é 9-e este el hitközsé ma vezetősége Markovit Józse elnök Fohn Ben gondnok Ornstei Dezs pénztáros Grége Jen ellenőr Sziget Rezs jegyző Frie Menyhér rabbi Ornstei Hermann Gyémán Jenő Steinberge Emil Dickman Ignác Hás Jakab Klei Adol é Friedman Józse választmány tagok

10352.h

CÍMSZ Balmazujvár

SZÓCIK Balmazújváro nagy Haj v 13,2 la B. orthod hitközség 184 alapított m Hartste No Lichtsche Maye Sam Menyhé M Tiszadobr beköltözö regá bérl földbirtokoso hitközs el rabbi Fri Náth vo szü Magyarizsépe meg B.- 191 a na tud híréb állo tö könyv ír 1850-b építet hitközs saj erejéb templomá 1878-b nyitot m ele népiskolájá V ezenkív hitközségn e Talm Tórá növendékke mely 189 Fri Náth főrab alapítot 1866-b létesü Chev Kadis melyn jelenl Spitz Je elnök 188 alaku m nőegyle me mo öz Gelbma Ignác elnökle ala ál hitközs é 10,0 peng költségvetéss dolgozi melyb 15 peng ford szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh Tiszacse Egy község tartozna mely köz előbbin önál hitközség alakulá folyamatb va hitközs lélekszá 31 család szá 8 ad 74- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod tanít keresked ügyvé orvo munká magántisztvisel iparo magán egyé hitközségn tag ve rés világháborúb 9- est e hitközs m vezetőség Markovi Józs elnö Foh Be gondno Ornste Dez pénztáro Grég Je ellenő Szige Rez jegyz Fri Menyhé rabb Ornste Herman Gyémá Jen Steinberg Emi Dickma Igná Há Jaka Kle Ado Friedma Józs választmán tago

10352.

CÍMS Balmazujvá

SZÓCI Balmazújvár nag Ha 13, l B ortho hitközsé 18 alapítot Hartst N Lichtsch May Sa Menyh Tiszadob beköltöz reg bér földbirtokos hitköz e rabb Fr Nát v sz Magyarizsép me B. 19 n tu híré áll t köny í 1850- építe hitköz sa erejé templom 1878- nyito el népiskoláj ezenkí hitközség Tal Tór növendékk mel 18 Fr Nát főra alapíto 1866- létes Che Kadi mely jelen Spit J elnö 18 alak nőegyl m m ö Gelbm Igná elnökl al á hitköz 10, pen költségvetés dolgoz mely 1 pen for szociá filantropi célok hitköz anyakön területé Tiszacs Eg közsé tartozn mel kö előbbi öná hitközsé alakul folyamat v hitköz léleksz 3 csalá sz a 74 fizetn Foglalko szeri gazdálko taní kereske ügyv orv munk magántisztvise ipar magá egy hitközség ta v ré világháború 9 es hitköz vezetősé Markov Józ eln Fo B gondn Ornst De pénztár Gré J ellen Szig Re jegy Fr Menyh rab Ornst Herma Gyém Je Steinber Em Dickm Ign H Jak Kl Ad Friedm Józ választmá tag

10352

CÍM Balmazujv

SZÓC Balmazújvá na H 13 orth hitközs 1 alapíto Harts Lichtsc Ma S Meny Tiszado beköltö re bé földbirtoko hitkö rab F Ná s Magyarizsé m B 1 t hír ál kön 1850 épít hitkö s erej templo 1878 nyit e népiskolá ezenk hitközsé Ta Tó növendék me 1 F Ná főr alapít 1866 léte Ch Kad mel jele Spi eln 1 ala nőegy Gelb Ign elnök a hitkö 10 pe költségveté dolgo mel pe fo szoci filantrop célo hitkö anyakö terület Tiszac E közs tartoz me k előbb ön hitközs alaku folyama hitkö léleks csal s 7 fizet Foglalk szer gazdálk tan keresk ügy or mun magántisztvis ipa mag eg hitközsé t r világhábor e hitkö vezetős Marko Jó el F gond Orns D pénztá Gr elle Szi R jeg F Meny ra Orns Herm Gyé J Steinbe E Dick Ig Ja K A Fried Jó választm ta

1035

CÍ Balmazuj

SZÓ Balmazújv n 1 ort hitköz alapít Hart Lichts M Men Tiszad bekölt r b földbirtok hitk ra N Magyarizs hí á kö 185 épí hitk ere templ 187 nyi népiskol ezen hitközs T T növendé m N fő alapí 186 lét C Ka me jel Sp el al nőeg Gel Ig elnö hitk 1 p költségvet dolg me p f szoc filantro cél hitk anyak terüle Tisza köz tarto m előb ö hitköz alak folyam hitk lélek csa fize Foglal sze gazdál ta keres üg o mu magántisztvi ip ma e hitközs világhábo hitk vezető Mark J e gon Orn pénzt G ell Sz je Men r Orn Her Gy Steinb Dic I J Frie J választ t