10353.htm

CÍMSZÓ: Balog

SZEMÉLYNÉV: Balog Ármin

SZÓCIKK: Balog, 1. Ármin, Az Orsz. Rabbiképző Intézet tanára, szül. Nagykárolyban 1859. Az egyetemet Budapesten végezte. Műve: A keresztény latin irodalom (a Heinrich-féle Egyetemes Irodalomtörténetben, 1905). Ezen kívül lefordította és bevezette Bacon, Novum Organum-jának első részét (1885) és angolból Bryce Római Szent Birodalom c. művét az Akadémia kiadásában és Spinoza Ethikáját, B. Bánóczi Józsefnek a tanítóképző igazgatójává történt kinevezése óta a rabbiszeminárium magyar és történelem tanára és könyvtárnoka volt. 1923-ban nyugalomba vonult


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 353. címszó a lexikon => 82. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10353.htm

CÍMSZÓ: Balog

SZEMÉLYNÉV: Balog Ármin

SZÓCIKK: Balog, 1. Ármin, Az Orsz. Rabbiképző Intézet tanára, szül. Nagykárolyban 1859. Az egyetemet Budapesten végezte. Műve: A keresztény latin irodalom a Heinrich-féle Egyetemes Irodalomtörténetben, 1905 . Ezen kívül lefordította és bevezette Bacon, Novum Organum-jának első részét 1885 és angolból Bryce Római Szent Birodalom c. művét az Akadémia kiadásában és Spinoza Ethikáját, B. Bánóczi Józsefnek a tanítóképző igazgatójává történt kinevezése óta a rabbiszeminárium magyar és történelem tanára és könyvtárnoka volt. 1923-ban nyugalomba vonult

10353.ht

CÍMSZÓ Balo

SZEMÉLYNÉV Balo Ármi

SZÓCIKK Balog 1 Ármin A Orsz Rabbiképz Intéze tanára szül Nagykárolyba 1859 A egyeteme Budapeste végezte Műve keresztén lati irodalo Heinrich-fél Egyeteme Irodalomtörténetben 190 Eze kívü lefordított é bevezett Bacon Novu Organum-jána els részé 188 é angolbó Bryc Róma Szen Birodalo c művé a Akadémi kiadásába é Spinoz Ethikáját B Bánócz Józsefne tanítóképz igazgatójáv történ kinevezés ót rabbiszemináriu magya é történele tanár é könyvtárnok volt 1923-ba nyugalomb vonul

10353.h

CÍMSZ Bal

SZEMÉLYNÉ Bal Árm

SZÓCIK Balo Ármi Ors Rabbikép Intéz tanár szü Nagykárolyb 185 egyetem Budapest végezt Műv kereszté lat irodal Heinrich-fé Egyetem Irodalomtörténetbe 19 Ez kív lefordítot bevezet Baco Nov Organum-ján el rész 18 angolb Bry Róm Sze Birodal műv Akadém kiadásáb Spino Ethikájá Bánóc Józsefn tanítókép igazgatójá törté kinevezé ó rabbiszeminári magy történel taná könyvtárno vol 1923-b nyugalom vonu

10353.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Ár

SZÓCI Bal Árm Or Rabbiké Inté taná sz Nagykároly 18 egyete Budapes végez Mű kereszt la iroda Heinrich-f Egyete Irodalomtörténetb 1 E kí lefordíto beveze Bac No Organum-já e rés 1 angol Br Ró Sz Biroda mű Akadé kiadásá Spin Ethikáj Bánó József tanítóké igazgatój tört kinevez rabbiszeminár mag történe tan könyvtárn vo 1923- nyugalo von

10353

CÍM B

SZEMÉLY B Á

SZÓC Ba Ár O Rabbik Int tan s Nagykárol 1 egyet Budape vége M keresz l irod Heinrich- Egyet Irodalomtörténet k lefordít bevez Ba N Organum-j ré ango B R S Birod m Akad kiadás Spi Ethiká Bán Józse tanítók igazgató tör kineve rabbiszeminá ma történ ta könyvtár v 1923 nyugal vo

1035SZEMÉL

SZÓ B Á Rabbi In ta Nagykáro egye Budap vég keres iro Heinrich Egye Irodalomtörténe lefordí beve B Organum- r ang Biro Aka kiadá Sp Ethik Bá Józs tanító igazgat tö kinev rabbiszemin m törté t könyvtá 192 nyuga v