10354.htm

CÍMSZÓ: Balog

SZEMÉLYNÉV: Balog Arnold

SZÓCIKK: B. Arnold, jogi író, szül. Tápiógyörgyén 1870., megh. Budapesten 1913. Budapesten ügyvédi gyakorlatot folytatott és a Jogtudományi Közlöny c. szakfolyóiratot szerkesztette. Különösen a kereskedelmi jog kommentálásával foglalkozott és ezen a téren értékes ösztönzésekkel gyarapította a joggyakorlatot. Nagyobb önálló munkái: A kereskedelmi ügynökök jogi állása (1897); A hitelezők megkárosítására vonatkozó vagyonátruházások (1898); A sommás eljárásról és a fizetési meghagyásról szóló törvények, valamint a kereskedelmi törvény jegyzetes és maqyarázatos kiadása (1898); Törvény és bíró (1910)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 354. címszó a lexikon => 83. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10354.htm

CÍMSZÓ: Balog

SZEMÉLYNÉV: Balog Arnold

SZÓCIKK: B. Arnold, jogi író, szül. Tápiógyörgyén 1870., megh. Budapesten 1913. Budapesten ügyvédi gyakorlatot folytatott és a Jogtudományi Közlöny c. szakfolyóiratot szerkesztette. Különösen a kereskedelmi jog kommentálásával foglalkozott és ezen a téren értékes ösztönzésekkel gyarapította a joggyakorlatot. Nagyobb önálló munkái: A kereskedelmi ügynökök jogi állása 1897 ; A hitelezők megkárosítására vonatkozó vagyonátruházások 1898 ; A sommás eljárásról és a fizetési meghagyásról szóló törvények, valamint a kereskedelmi törvény jegyzetes és maqyarázatos kiadása 1898 ; Törvény és bíró 1910

10354.ht

CÍMSZÓ Balo

SZEMÉLYNÉV Balo Arnol

SZÓCIKK B Arnold jog író szül Tápiógyörgyé 1870. megh Budapeste 1913 Budapeste ügyvéd gyakorlato folytatot é Jogtudomány Közlön c szakfolyóirato szerkesztette Különöse kereskedelm jo kommentálásáva foglalkozot é eze tére értéke ösztönzésekke gyarapított joggyakorlatot Nagyob önáll munkái kereskedelm ügynökö jog állás 189 hitelező megkárosításár vonatkoz vagyonátruházáso 189 sommá eljárásró é fizetés meghagyásró szól törvények valamin kereskedelm törvén jegyzete é maqyarázato kiadás 189 Törvén é bír 191

10354.h

CÍMSZ Bal

SZEMÉLYNÉ Bal Arno

SZÓCIK Arnol jo ír szü Tápiógyörgy 1870 meg Budapest 191 Budapest ügyvé gyakorlat folytato Jogtudomán Közlö szakfolyóirat szerkesztett Különös kereskedel j kommentálásáv foglalkozo ez tér érték ösztönzésekk gyarapítot joggyakorlato Nagyo önál munká kereskedel ügynök jo állá 18 hitelez megkárosításá vonatko vagyonátruházás 18 somm eljárásr fizeté meghagyásr szó törvénye valami kereskedel törvé jegyzet maqyarázat kiadá 18 Törvé bí 19

10354.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Arn

SZÓCI Arno j í sz Tápiógyörg 187 me Budapes 19 Budapes ügyv gyakorla folytat Jogtudomá Közl szakfolyóira szerkesztet Különö kereskede kommentálásá foglalkoz e té érté ösztönzések gyarapíto joggyakorlat Nagy öná munk kereskede ügynö j áll 1 hitele megkárosítás vonatk vagyonátruházá 1 som eljárás fizet meghagyás sz törvény valam kereskede törv jegyze maqyaráza kiad 1 Törv b 1

10354

CÍM B

SZEMÉLY B Ar

SZÓC Arn s Tápiógyör 18 m Budape 1 Budape ügy gyakorl folyta Jogtudom Köz szakfolyóir szerkeszte Külön keresked kommentálás foglalko t ért ösztönzése gyarapít joggyakorla Nag ön mun keresked ügyn ál hitel megkárosítá vonat vagyonátruház so eljárá fize meghagyá s törvén vala keresked tör jegyz maqyaráz kia Tör

1035SZEMÉL A

SZÓ Ar Tápiógyö 1 Budap Budap üg gyakor folyt Jogtudo Kö szakfolyói szerkeszt Külö kereske kommentálá foglalk ér ösztönzés gyarapí joggyakorl Na ö mu kereske ügy á hite megkárosít vona vagyonátruhá s eljár fiz meghagy törvé val kereske tö jegy maqyará ki Tö