10359.htm

CÍMSZÓ: Bán

SZEMÉLYNÉV: Bán Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond hírlapíró és közgazdasági szakíró, szül. Iszkaszentgyörgyön 1852., megh. Budapesten 1906. Miután elvégezte a jogot és doktorátust szerzett, beutazta Nyugat-európát, főleg Német- és Franciaországot, ahol a közgazdasági életet tanulmányozta. Az 1878. évi boszniai okkupációs hadjáratban mint hadnagy vett részt. Cikkei és tanulmányai több napilapban es folyóiratban jelentek meg. Évekig a Magyarország c. napilap közgazdasági rovatát szerkesztette. Jogi és gazdasági művei: Igazságszolgáltatásunk (1885); A horvát bíróságok (1886); A magyar vasúti jog (1886); A magyar pénzintézetek története (1896); Az út, az igazság és az élet c. bölcseleti tanulmányt írt szépirodalmi formában (1896).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 359. címszó a lexikon => 83. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10359.htm

CÍMSZÓ: Bán

SZEMÉLYNÉV: Bán Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond hírlapíró és közgazdasági szakíró, szül. Iszkaszentgyörgyön 1852., megh. Budapesten 1906. Miután elvégezte a jogot és doktorátust szerzett, beutazta Nyugat-európát, főleg Német- és Franciaországot, ahol a közgazdasági életet tanulmányozta. Az 1878. évi boszniai okkupációs hadjáratban mint hadnagy vett részt. Cikkei és tanulmányai több napilapban es folyóiratban jelentek meg. Évekig a Magyarország c. napilap közgazdasági rovatát szerkesztette. Jogi és gazdasági művei: Igazságszolgáltatásunk 1885 ; A horvát bíróságok 1886 ; A magyar vasúti jog 1886 ; A magyar pénzintézetek története 1896 ; Az út, az igazság és az élet c. bölcseleti tanulmányt írt szépirodalmi formában 1896 .

10359.ht

CÍMSZÓ Bá

SZEMÉLYNÉV Bá Zsigmon

SZÓCIKK B Zsigmon hírlapír é közgazdaság szakíró szül Iszkaszentgyörgyö 1852. megh Budapeste 1906 Miutá elvégezt jogo é doktorátus szerzett beutazt Nyugat-európát főle Német é Franciaországot aho közgazdaság élete tanulmányozta A 1878 év bosznia okkupáció hadjáratba min hadnag vet részt Cikke é tanulmánya töb napilapba e folyóiratba jelente meg Éveki Magyarorszá c napila közgazdaság rovatá szerkesztette Jog é gazdaság művei Igazságszolgáltatásun 188 horvá bíróságo 188 magya vasút jo 188 magya pénzintézete történet 189 A út a igazsá é a éle c bölcselet tanulmány ír szépirodalm formába 189

10359.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B Zsigmo

SZÓCIK Zsigmo hírlapí közgazdasá szakír szü Iszkaszentgyörgy 1852 meg Budapest 190 Miut elvégez jog doktorátu szerzet beutaz Nyugat-európá fől Néme Franciaországo ah közgazdasá élet tanulmányozt 187 é boszni okkupáci hadjáratb mi hadna ve rész Cikk tanulmány tö napilapb folyóiratb jelent me Évek Magyarorsz napil közgazdasá rovat szerkesztett Jo gazdasá műve Igazságszolgáltatásu 18 horv bíróság 18 magy vasú j 18 magy pénzintézet történe 18 ú igazs él bölcsele tanulmán í szépirodal formáb 18

10359.

CÍMS

SZEMÉLYN Zsigm

SZÓCI Zsigm hírlap közgazdas szakí sz Iszkaszentgyörg 185 me Budapes 19 Miu elvége jo doktorát szerze beuta Nyugat-európ fő Ném Franciaország a közgazdas éle tanulmányoz 18 boszn okkupác hadjárat m hadn v rés Cik tanulmán t napilap folyóirat jelen m Éve Magyarors napi közgazdas rova szerkesztet J gazdas műv Igazságszolgáltatás 1 hor bírósá 1 mag vas 1 mag pénzintéze történ 1 igaz é bölcsel tanulmá szépiroda formá 1

10359

CÍM

SZEMÉLY Zsig

SZÓC Zsig hírla közgazda szak s Iszkaszentgyör 18 m Budape 1 Mi elvég j doktorá szerz beut Nyugat-euró f Né Franciaorszá közgazda él tanulmányo 1 bosz okkupá hadjára had ré Ci tanulmá napila folyóira jele Év Magyaror nap közgazda rov szerkeszte gazda mű Igazságszolgáltatá ho bírós ma va ma pénzintéz törté iga bölcse tanulm szépirod form

1035SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsi hírl közgazd sza Iszkaszentgyö 1 Budap M elvé doktor szer beu Nyugat-eur N Franciaorsz közgazd é tanulmány bos okkup hadjár ha r C tanulm napil folyóir jel É Magyaro na közgazd ro szerkeszt gazd m Igazságszolgáltat h bíró m v m pénzinté tört ig bölcs tanul szépiro for