10360.htm

CÍMSZÓ: Bánde

SZEMÉLYNÉV: Bánde Zoltán

SZÓCIKK: Bánde Zoltán, rabbi, szül. Ráckevén. (Pest vm.) 1893. okt. 27. 1897-1907-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1906-ban avatták bölcsészdoktorrá a budapesti egyetemen, 1908. pedig rabbivá. 1908-12-ig csongrádi, 1912 óta kispesti főrabbi. Megjelent: Juszuf al Baszir Kitab al Muhtavi c. munkája, Budapest, 1906. Cikkeket írt a Magyar Zsidó Szemlében. Jeles hitszónok. Sokat foglalkozott a zsidó nevelésüggyel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 360. címszó a lexikon => 83. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10360.htm

CÍMSZÓ: Bánde

SZEMÉLYNÉV: Bánde Zoltán

SZÓCIKK: Bánde Zoltán, rabbi, szül. Ráckevén. Pest vm. 1893. okt. 27. 1897-1907-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1906-ban avatták bölcsészdoktorrá a budapesti egyetemen, 1908. pedig rabbivá. 1908-12-ig csongrádi, 1912 óta kispesti főrabbi. Megjelent: Juszuf al Baszir Kitab al Muhtavi c. munkája, Budapest, 1906. Cikkeket írt a Magyar Zsidó Szemlében. Jeles hitszónok. Sokat foglalkozott a zsidó nevelésüggyel.

10360.ht

CÍMSZÓ Bánd

SZEMÉLYNÉV Bánd Zoltá

SZÓCIKK Bánd Zoltán rabbi szül Ráckevén Pes vm 1893 okt 27 1897-1907-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1906-ba avattá bölcsészdoktorr budapest egyetemen 1908 pedi rabbivá 1908-12-i csongrádi 191 ót kispest főrabbi Megjelent Juszu a Baszi Kita a Muhtav c munkája Budapest 1906 Cikkeke ír Magya Zsid Szemlében Jele hitszónok Soka foglalkozot zsid nevelésüggyel

10360.h

CÍMSZ Bán

SZEMÉLYNÉ Bán Zolt

SZÓCIK Bán Zoltá rabb szü Ráckevé Pe v 189 ok 2 1897-1907- vo budapes Rabbikép növendék 1906-b avatt bölcsészdoktor budapes egyeteme 190 ped rabbiv 1908-12- csongrád 19 ó kispes főrabb Megjelen Jusz Basz Kit Muhta munkáj Budapes 190 Cikkek í Magy Zsi Szemlébe Jel hitszóno Sok foglalkozo zsi nevelésüggye

10360.

CÍMS Bá

SZEMÉLYN Bá Zol

SZÓCI Bá Zolt rab sz Ráckev P 18 o 1897-1907 v budape Rabbiké növendé 1906- avat bölcsészdokto budape egyetem 19 pe rabbi 1908-12 csongrá 1 kispe főrab Megjele Jus Bas Ki Muht munká Budape 19 Cikke Mag Zs Szemléb Je hitszón So foglalkoz zs nevelésüggy

10360

CÍM B

SZEMÉLY B Zo

SZÓC B Zol ra s Rácke 1 1897-190 budap Rabbik növend 1906 ava bölcsészdokt budap egyete 1 p rabb 1908-1 csongr kisp főra Megjel Ju Ba K Muh munk Budap 1 Cikk Ma Z Szemlé J hitszó S foglalko z nevelésügg

1036SZEMÉL Z

SZÓ Zo r Ráck 1897-19 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok buda egyet rab 1908- csong kis főr Megje J B Mu mun Buda Cik M Szeml hitsz foglalk nevelésüg