10361.htm

CÍMSZÓ: Bandérium

SZÓCIKK: Bandérium. Ünnepélyes fogadtatásra kivonult lovas díszmenet. A történelem feljegyzi, hogy a budai zsidók 1476. lovas-bandériummal fogadták Mátyás királyt és menyasszonyát. A díszmenet élén a község elnöke és ennek fia lovagolt kivont karddal és mögöttük huszonnégy előkelő zsidó haladt ugyancsak lóháton, díszruhában, strucctollal a kalpagjaikon. Ezek után kétszáz zsidó lépkedett imaköpenyekben, bíborszín zászló alatt, amelyre ötkörmű bagolyláb volt hímezve, alatta két csillag, fölötte pedig aranyos tiara. A vének baldachin alatt haladtak a menet közepén. Ez a díszmenet főleg azért érdemel figyelmet, mert a XV. század második felében Európa szerte a zsidófolt és zsidókalap viseletének kényszere már fennállott és a zsidókat a fegyverviseléstől eltiltották a legtöbb országban. Magyarországon még a városlakó zsidók is követhették a régi szokást, amely lóval és fegyverrel emelte az ünnepélyes megjelenést. (V ö. Kohn S. A zsidók története Magyarországon).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 361. címszó a lexikon => 83. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10361.htm

CÍMSZÓ: Bandérium

SZÓCIKK: Bandérium. Ünnepélyes fogadtatásra kivonult lovas díszmenet. A történelem feljegyzi, hogy a budai zsidók 1476. lovas-bandériummal fogadták Mátyás királyt és menyasszonyát. A díszmenet élén a község elnöke és ennek fia lovagolt kivont karddal és mögöttük huszonnégy előkelő zsidó haladt ugyancsak lóháton, díszruhában, strucctollal a kalpagjaikon. Ezek után kétszáz zsidó lépkedett imaköpenyekben, bíborszín zászló alatt, amelyre ötkörmű bagolyláb volt hímezve, alatta két csillag, fölötte pedig aranyos tiara. A vének baldachin alatt haladtak a menet közepén. Ez a díszmenet főleg azért érdemel figyelmet, mert a XV. század második felében Európa szerte a zsidófolt és zsidókalap viseletének kényszere már fennállott és a zsidókat a fegyverviseléstől eltiltották a legtöbb országban. Magyarországon még a városlakó zsidók is követhették a régi szokást, amely lóval és fegyverrel emelte az ünnepélyes megjelenést. V ö. Kohn S. A zsidók története Magyarországon .

10361.ht

CÍMSZÓ Bandériu

SZÓCIKK Bandérium Ünnepélye fogadtatásr kivonul lova díszmenet történele feljegyzi hog buda zsidó 1476 lovas-bandériumma fogadtá Mátyá király é menyasszonyát díszmene élé közsé elnök é enne fi lovagol kivon kardda é mögöttü huszonnég előkel zsid halad ugyancsa lóháton díszruhában strucctolla kalpagjaikon Eze utá kétszá zsid lépkedet imaköpenyekben bíborszí zászl alatt amelyr ötkörm bagolylá vol hímezve alatt ké csillag fölött pedi aranyo tiara véne baldachi alat haladta mene közepén E díszmene főle azér érdeme figyelmet mer XV száza másodi felébe Európ szert zsidófol é zsidókala viseleténe kényszer má fennállot é zsidóka fegyverviseléstő eltiltottá legtöb országban Magyarországo mé városlak zsidó i követhetté rég szokást amel lóva é fegyverre emelt a ünnepélye megjelenést ö Koh S zsidó történet Magyarországo

10361.h

CÍMSZ Bandéri

SZÓCIK Bandériu Ünnepély fogadtatás kivonu lov díszmene történel feljegyz ho bud zsid 147 lovas-bandériumm fogadt Máty királ menyasszonyá díszmen él közs elnö enn f lovago kivo kardd mögött huszonné előke zsi hala ugyancs lóháto díszruhába strucctoll kalpagjaiko Ez ut kétsz zsi lépkede imaköpenyekbe bíborsz zász alat amely ötkör bagolyl vo hímezv alat k csilla fölöt ped arany tiar vén baldach ala haladt men közepé díszmen fől azé érdem figyelme me X száz másod feléb Euró szer zsidófo zsidókal viseletén kénysze m fennállo zsidók fegyverviselést eltiltott legtö országba Magyarország m városla zsid követhett ré szokás ame lóv fegyverr emel ünnepély megjelenés Ko zsid történe Magyarország

10361.

CÍMS Bandér

SZÓCI Bandéri Ünnepél fogadtatá kivon lo díszmen történe feljegy h bu zsi 14 lovas-bandérium fogad Mát kirá menyasszony díszme é köz eln en lovag kiv kard mögöt huszonn elők zs hal ugyanc lóhát díszruháb strucctol kalpagjaik E u kéts zs lépked imaköpenyekb bíbors zás ala amel ötkö bagoly v hímez ala csill fölö pe aran tia vé baldac al halad me közep díszme fő az érde figyelm m szá máso felé Eur sze zsidóf zsidóka viseleté kénysz fennáll zsidó fegyverviselés eltiltot legt országb Magyarorszá városl zsi követhet r szoká am ló fegyver eme ünnepél megjelené K zsi történ Magyarorszá

10361

CÍM Bandé

SZÓC Bandér Ünnepé fogadtat kivo l díszme történ feljeg b zs 1 lovas-bandériu foga Má kir menyasszon díszm kö el e lova ki kar mögö huszon elő z ha ugyan lóhá díszruhá struccto kalpagjai két z lépke imaköpenyek bíbor zá al ame ötk bagol híme al csil föl p ara ti v balda a hala m köze díszm f a érd figyel sz más fel Eu sz zsidó zsidók viselet kénys fennál zsid fegyverviselé eltilto leg ország Magyarorsz város zs követhe szok a l fegyve em ünnepé megjelen zs törté Magyarorsz

1036

CÍ Band

SZÓ Bandé Ünnep fogadta kiv díszm törté felje z lovas-bandéri fog M ki menyasszo dísz k e lov k ka mög huszo el h ugya lóh díszruh strucct kalpagja ké lépk imaköpenye bíbo z a am öt bago hím a csi fö ar t bald hal köz dísz ér figye s má fe E s zsid zsidó visele kény fenná zsi fegyvervisel eltilt le orszá Magyarors váro z követh szo fegyv e ünnep megjele z tört Magyarors