10362.htm

CÍMSZÓ: Baneth

SZEMÉLYNÉV: Baneth Eduard

SZÓCIKK: Baneth, 1. Eduárd, berlini rabbiszemináriumi tanár, szül. Liptószentmiklóson 1855 aug. 9. Atyja, B. Jerachmiél Bernhard kiváló talmudtudós bevezette őt a bibliai tudományokba, majd a pozsonyi jesiván tanult. Innen Gnesenbe ment, ahol elvégezte a gimnáziumot, azután a berlini egyetemen és a Hildesheimer rabbiszemináriumban folytatta és fejezte be tanulmányait. Az egyetemen főleg filozófiát és arab filológiát tanult. 1881-ben avatták doktorrá a lipcsei egyetemen és Hildesheimer Izráeltől kapta rabbioklevelét. Ezután Krotoschinban volt rabbi 1885-ig, amikor meghívták a berlini Lehranstalt für Wissenschaft des Judentums Talmud-tanárának. Szakfolyóiratokba írt számos tanulmányán kívül fontosabb munkái: Sámuel ha-Nagid als Staatsmann und Dichter (1881); Ursprung der Sadokäer und Böethosäer (1882); Maimunis Commentar zum Tractat «Abbot», a Hildesheimer-Jubelschrift-ben. Ebben az arab szöveget héberre átfordítja s kommentálja; «Mischna: Széder Móéd», kritikai kiadás német fordítással és kommentárral; Maimunis Neumondsberechnung, mely utóbbiak a «Lehranstalt» kiadványainak XVI., XVII, és XX. kötetében jelentek meg. B.-et 1919-ben a porosz kultuszminisztérium, professzori címmel tüntette ki


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 362. címszó a lexikon => 83. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10362.htm

CÍMSZÓ: Baneth

SZEMÉLYNÉV: Baneth Eduard

SZÓCIKK: Baneth, 1. Eduárd, berlini rabbiszemináriumi tanár, szül. Liptószentmiklóson 1855 aug. 9. Atyja, B. Jerachmiél Bernhard kiváló talmudtudós bevezette őt a bibliai tudományokba, majd a pozsonyi jesiván tanult. Innen Gnesenbe ment, ahol elvégezte a gimnáziumot, azután a berlini egyetemen és a Hildesheimer rabbiszemináriumban folytatta és fejezte be tanulmányait. Az egyetemen főleg filozófiát és arab filológiát tanult. 1881-ben avatták doktorrá a lipcsei egyetemen és Hildesheimer Izráeltől kapta rabbioklevelét. Ezután Krotoschinban volt rabbi 1885-ig, amikor meghívták a berlini Lehranstalt für Wissenschaft des Judentums Talmud-tanárának. Szakfolyóiratokba írt számos tanulmányán kívül fontosabb munkái: Sámuel ha-Nagid als Staatsmann und Dichter 1881 ; Ursprung der Sadokäer und Böethosäer 1882 ; Maimunis Commentar zum Tractat Abbot , a Hildesheimer-Jubelschrift-ben. Ebben az arab szöveget héberre átfordítja s kommentálja; Mischna: Széder Móéd , kritikai kiadás német fordítással és kommentárral; Maimunis Neumondsberechnung, mely utóbbiak a Lehranstalt kiadványainak XVI., XVII, és XX. kötetében jelentek meg. B.-et 1919-ben a porosz kultuszminisztérium, professzori címmel tüntette ki

10362.ht

CÍMSZÓ Banet

SZEMÉLYNÉV Banet Eduar

SZÓCIKK Baneth 1 Eduárd berlin rabbiszeminárium tanár szül Liptószentmiklóso 185 aug 9 Atyja B Jerachmié Bernhar kivál talmudtudó bevezett ő biblia tudományokba maj pozsony jesivá tanult Inne Gnesenb ment aho elvégezt gimnáziumot azutá berlin egyeteme é Hildesheime rabbiszemináriumba folytatt é fejezt b tanulmányait A egyeteme főle filozófiá é ara filológiá tanult 1881-be avattá doktorr lipcse egyeteme é Hildesheime Izráeltő kapt rabbioklevelét Ezutá Krotoschinba vol rabb 1885-ig amiko meghívtá berlin Lehranstal fü Wissenschaf de Judentum Talmud-tanárának Szakfolyóiratokb ír számo tanulmányá kívü fontosab munkái Sámue ha-Nagi al Staatsman un Dichte 188 Ursprun de Sadokäe un Böethosäe 188 Maimuni Commenta zu Tracta Abbo Hildesheimer-Jubelschrift-ben Ebbe a ara szövege héberr átfordítj kommentálja Mischna Széde Móé kritika kiadá néme fordítássa é kommentárral Maimuni Neumondsberechnung mel utóbbia Lehranstal kiadványaina XVI. XVII é XX kötetébe jelente meg B.-e 1919-be poros kultuszminisztérium professzor címme tüntett k

10362.h

CÍMSZ Bane

SZEMÉLYNÉ Bane Edua

SZÓCIK Banet Eduár berli rabbiszemináriu taná szü Liptószentmiklós 18 au Atyj Jerachmi Bernha kivá talmudtud bevezet bibli tudományokb ma pozson jesiv tanul Inn Gnesen men ah elvégez gimnáziumo azut berli egyetem Hildesheim rabbiszemináriumb folytat fejez tanulmányai egyetem fől filozófi ar filológi tanul 1881-b avatt doktor lipcs egyetem Hildesheim Izráelt kap rabbioklevelé Ezut Krotoschinb vo rab 1885-i amik meghívt berli Lehransta f Wissenscha d Judentu Talmud-tanárána Szakfolyóiratok í szám tanulmány kív fontosa munká Sámu ha-Nag a Staatsma u Dicht 18 Urspru d Sadokä u Böethosä 18 Maimun Comment z Tract Abb Hildesheimer-Jubelschrift-be Ebb ar szöveg héber átfordít kommentálj Mischn Széd Mó kritik kiad ném fordításs kommentárra Maimun Neumondsberechnun me utóbbi Lehransta kiadványain XVI XVI X kötetéb jelent me B.- 1919-b poro kultuszminisztériu professzo címm tüntet

10362.

CÍMS Ban

SZEMÉLYN Ban Edu

SZÓCI Bane Eduá berl rabbiszeminári tan sz Liptószentmikló 1 a Aty Jerachm Bernh kiv talmudtu beveze bibl tudományok m pozso jesi tanu In Gnese me a elvége gimnázium azu berl egyete Hildeshei rabbiszeminárium folyta feje tanulmánya egyete fő filozóf a filológ tanu 1881- avat dokto lipc egyete Hildeshei Izráel ka rabbioklevel Ezu Krotoschin v ra 1885- ami meghív berl Lehranst Wissensch Judent Talmud-tanárán Szakfolyóirato szá tanulmán kí fontos munk Sám ha-Na Staatsm Dich 1 Urspr Sadok Böethos 1 Maimu Commen Trac Ab Hildesheimer-Jubelschrift-b Eb a szöve hébe átfordí kommentál Misch Szé M kriti kia né fordítás kommentárr Maimu Neumondsberechnu m utóbb Lehranst kiadványai XV XV köteté jelen m B. 1919- por kultuszminisztéri professz cím tünte

10362

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba Ed

SZÓC Ban Edu ber rabbiszeminár ta s Liptószentmikl At Jerach Bern ki talmudt bevez bib tudományo pozs jes tan I Gnes m elvég gimnáziu az ber egyet Hildeshe rabbiszemináriu folyt fej tanulmány egyet f filozó filoló tan 1881 ava dokt lip egyet Hildeshe Izráe k rabbiokleve Ez Krotoschi r 1885 am meghí ber Lehrans Wissensc Juden Talmud-tanárá Szakfolyóirat sz tanulmá k fonto mun Sá ha-N Staats Dic Ursp Sado Böetho Maim Comme Tra A Hildesheimer-Jubelschrift- E szöv héb átford kommentá Misc Sz krit ki n fordítá kommentár Maim Neumondsberechn utób Lehrans kiadványa X X kötet jele B 1919 po kultuszminisztér profess cí tünt

1036

CÍ B

SZEMÉL B E

SZÓ Ba Ed be rabbiszeminá t Liptószentmik A Jerac Ber k talmud beve bi tudomány poz je ta Gne elvé gimnázi a be egye Hildesh rabbiszeminári foly fe tanulmán egye filoz filol ta 188 av dok li egye Hildesh Izrá rabbioklev E Krotosch 188 a megh be Lehran Wissens Jude Talmud-tanár Szakfolyóira s tanulm font mu S ha- Staat Di Urs Sad Böeth Mai Comm Tr Hildesheimer-Jubelschrift szö hé átfor komment Mis S kri k fordít kommentá Mai Neumondsberech utó Lehran kiadvány köte jel 191 p kultuszminiszté profes c tün