10363.htm

CÍMSZÓ: Baneth

SZEMÉLYNÉV: Baneth Ezekiel

SZÓCIKK: B. Ezekiel, rabbi, szül. Óbudán, 1773. meghalt Nyitrán 1854 dec. 28. Atyja R. Jacob B., az óbudai rabbinátus tagja, szintén kiváló talmudtudós volt. B. miután egy ideig fakereskedő volt, elvesztette vagyonát és elfogadta a széchenyi hitközség meghívását. Onnan Paksra, majd Nyitrára került rabbinak, itt működött haláláig. B. híres jesivát tartott fenn, nagyszámú hallgatósággal. Módszere ellenkezője volt az akkor már Magyarországon nagyon elterjedt pilpulizmusnak, s inkább visszatért a középkori nagy kommentátorok tiszta módszeréhez. Responsumai nem maradtak meg, mert a hozzá beérkezett rengeteg vallási és jogi kérdésre adott kimerítő válaszok másolatát nem őrizte meg. Mégis akkora volt a tekintélye tudományos téren, hogy ismert nevű szerzők megtiszteltetésnek vették, ha műveikhez ajánlatot írt. Ő maga azonban elvből nem írt könyvet. Toszefta-kommentárját is halála előtt elégette. Elmés mondásai sokáig közszájon forogtak. Jámborsága miatt Nyitrán zsidók és keresztények egyaránt szentnek tisztelték. Évtizedeken át ápolták azt a hiedelmet, hogy sírján tűzoszlop emelkedik az égbe. Sírját sokáig zarándokhelynek tisztelték.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 363. címszó a lexikon => 83. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10363.htm

CÍMSZÓ: Baneth

SZEMÉLYNÉV: Baneth Ezekiel

SZÓCIKK: B. Ezekiel, rabbi, szül. Óbudán, 1773. meghalt Nyitrán 1854 dec. 28. Atyja R. Jacob B., az óbudai rabbinátus tagja, szintén kiváló talmudtudós volt. B. miután egy ideig fakereskedő volt, elvesztette vagyonát és elfogadta a széchenyi hitközség meghívását. Onnan Paksra, majd Nyitrára került rabbinak, itt működött haláláig. B. híres jesivát tartott fenn, nagyszámú hallgatósággal. Módszere ellenkezője volt az akkor már Magyarországon nagyon elterjedt pilpulizmusnak, s inkább visszatért a középkori nagy kommentátorok tiszta módszeréhez. Responsumai nem maradtak meg, mert a hozzá beérkezett rengeteg vallási és jogi kérdésre adott kimerítő válaszok másolatát nem őrizte meg. Mégis akkora volt a tekintélye tudományos téren, hogy ismert nevű szerzők megtiszteltetésnek vették, ha műveikhez ajánlatot írt. Ő maga azonban elvből nem írt könyvet. Toszefta-kommentárját is halála előtt elégette. Elmés mondásai sokáig közszájon forogtak. Jámborsága miatt Nyitrán zsidók és keresztények egyaránt szentnek tisztelték. Évtizedeken át ápolták azt a hiedelmet, hogy sírján tűzoszlop emelkedik az égbe. Sírját sokáig zarándokhelynek tisztelték.

10363.ht

CÍMSZÓ Banet

SZEMÉLYNÉV Banet Ezekie

SZÓCIKK B Ezekiel rabbi szül Óbudán 1773 meghal Nyitrá 185 dec 28 Atyj R Jaco B. a óbuda rabbinátu tagja szinté kivál talmudtudó volt B miutá eg idei fakeresked volt elvesztett vagyoná é elfogadt szécheny hitközsé meghívását Onna Paksra maj Nyitrár kerül rabbinak it működöt haláláig B híre jesivá tartot fenn nagyszám hallgatósággal Módszer ellenkezőj vol a akko má Magyarországo nagyo elterjed pilpulizmusnak inkáb visszatér középkor nag kommentátoro tiszt módszeréhez Responsuma ne maradta meg mer hozz beérkezet rengete vallás é jog kérdésr adot kimerít válaszo másolatá ne őrizt meg Mégi akkor vol tekintély tudományo téren hog ismer nev szerző megtiszteltetésne vették h műveikhe ajánlato írt mag azonba elvbő ne ír könyvet Toszefta-kommentárjá i halál előt elégette Elmé mondása sokái közszájo forogtak Jámborság miat Nyitrá zsidó é kereszténye egyarán szentne tisztelték Évtizedeke á ápoltá az hiedelmet hog sírjá tűzoszlo emelkedi a égbe Sírjá sokái zarándokhelyne tisztelték

10363.h

CÍMSZ Bane

SZEMÉLYNÉ Bane Ezeki

SZÓCIK Ezekie rabb szü Óbudá 177 megha Nyitr 18 de 2 Aty Jac B óbud rabbinát tagj szint kivá talmudtud vol miut e ide fakereske vol elvesztet vagyon elfogad széchen hitközs meghívásá Onn Paksr ma Nyitrá kerü rabbina i működö halálái hír jesiv tarto fen nagyszá hallgatóságga Módsze ellenkező vo akk m Magyarország nagy elterje pilpulizmusna inká visszaté középko na kommentátor tisz módszeréhe Responsum n maradt me me hoz beérkeze renget vallá jo kérdés ado kimerí válasz másolat n őriz me Még akko vo tekintél tudomány tére ho isme ne szerz megtiszteltetésn vetté műveikh ajánlat ír ma azonb elvb n í könyve Toszefta-kommentárj halá elő elégett Elm mondás soká közszáj forogta Jámborsá mia Nyitr zsid keresztény egyará szentn tisztelté Évtizedek ápolt a hiedelme ho sírj tűzoszl emelked égb Sírj soká zarándokhelyn tisztelté

10363.

CÍMS Ban

SZEMÉLYN Ban Ezek

SZÓCI Ezeki rab sz Óbud 17 megh Nyit 1 d At Ja óbu rabbiná tag szin kiv talmudtu vo miu id fakeresk vo elveszte vagyo elfoga széche hitköz meghívás On Paks m Nyitr ker rabbin működ halálá hí jesi tart fe nagysz hallgatóságg Módsz ellenkez v ak Magyarorszá nag elterj pilpulizmusn ink visszat középk n kommentáto tis módszeréh Responsu marad m m ho beérkez renge vall j kérdé ad kimer válas másola őri m Mé akk v tekinté tudomán tér h ism n szer megtiszteltetés vett műveik ajánla í m azon elv könyv Toszefta-kommentár hal el eléget El mondá sok közszá forogt Jámbors mi Nyit zsi keresztén egyar szent tisztelt Évtizede ápol hiedelm h sír tűzosz emelke ég Sír sok zarándokhely tisztelt

10363

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba Eze

SZÓC Ezek ra s Óbu 1 meg Nyi A J ób rabbin ta szi ki talmudt v mi i fakeres v elveszt vagy elfog széch hitkö meghívá O Pak Nyit ke rabbi műkö halál h jes tar f nagys hallgatóság Móds ellenke a Magyarorsz na elter pilpulizmus in vissza közép kommentát ti módszeré Respons mara h beérke reng val kérd a kime vála másol őr M ak tekint tudomá té is sze megtisztelteté vet művei ajánl azo el köny Toszefta-kommentá ha e elége E mond so közsz forog Jámbor m Nyi zs kereszté egya szen tisztel Évtized ápo hiedel sí tűzos emelk é Sí so zarándokhel tisztel

1036

CÍ B

SZEMÉL B Ez

SZÓ Eze r Ób me Ny ó rabbi t sz k talmud m fakere elvesz vag elfo széc hitk meghív Pa Nyi k rabb műk halá je ta nagy hallgatósá Mód ellenk Magyarors n elte pilpulizmu i vissz közé kommentá t módszer Respon mar beérk ren va kér kim vál máso ő a tekin tudom t i sz megtiszteltet ve műve aján az e kön Toszefta-komment h elég mon s közs foro Jámbo Ny z kereszt egy sze tiszte Évtize áp hiede s tűzo emel S s zarándokhe tiszte