10365.htm

CÍMSZÓ: Bánffyhunyad

SZÓCIKK: Bánffyhunyad (Huedin, R.). Kolozs vm. 4890 lak. A B.-i (orthodox) hitközség alapításának időpontja meg nem állapítható. Az első feljegyzések 1853-tól szólnak, de az kétségtelen, hogy már előbb is éltek zsidók B.-on. E feljegyzéseket - melyek szerint 1853., mikor az első fatemplomépült, 12 tagja volt a hitközségnek, - egy vasszekrényben őrizték, azért maradtak meg. A többi összes iratok, jegyzőkönyvek és az egész levéltár, mely fényt derítene a hitközség múltjára, elpusztultak az 1927 decemberi templomrombolás alkalmával. 1868-ban építették fel a mai új templomot s ekkor már - mint a jegyzőkönyvből kitűnik - 50 tagja volt a hitközségnek. A hitközség első tiszteletbeli rabbija Staresz Ábrahám volt, akinek működéséről azonban jóformán semmit se tudunk. 1853-ban alakult a Chevra Kadisa, melynek jelenlegi elnöke Weisz Samu. A hitközség másik intézménye a nőegylet több mint száz éves, 1823. létesült és elnöknője Simon Mórné. A hitélet fejlesztését szolgáló intézmények - a jesiva és a Talmud Tóra - egészen újak. A jesivát, melynek állandóan 80 növendéke van, 1923. alapították. Ugyanezen évben létesült a Talmud Tóra is, melyet átlagosan 45 növendék látogat. A hitk. tagjai közül nagyobb ipari vállalkozást Sichermann Lajos létesített, akinek gipszgyára mintegy 30 embert foglalkoztat. A hitközség évi 600.000 leies költségvetéssel dolgozik, melynek egy jelentős hányadát szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Szentkirály, Kiskalota, Havasrekettye, Monostor, Kőrösfő, Csucsa, Kissebes és még 39 zsidó nem lakta község tartozik. A hitközség lélekszáma 1050, a családok száma 220, adót 200-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 54 kereskedő, 2 orvos, 4 magántisztviselő, 80 iparos, 15 magánzó és 85 egyéb. A világháborúban a hitközségnek 74 tagja vett részt, akik közül 8 halt hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Grünwald Jakab főrabbi, Berger Ábrahám elnök, Czóbel Mór alelnök, Hererin József és Diamantstein Nándor gondnokok, Neumann Lajos pénztárnok, Kohn Salamon ellenőr, Freund Izrael segédrabbi és Izrael Dávid jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 365. címszó a lexikon => 84. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10365.htm

CÍMSZÓ: Bánffyhunyad

SZÓCIKK: Bánffyhunyad Huedin, R. . Kolozs vm. 4890 lak. A B.-i orthodox hitközség alapításának időpontja meg nem állapítható. Az első feljegyzések 1853-tól szólnak, de az kétségtelen, hogy már előbb is éltek zsidók B.-on. E feljegyzéseket - melyek szerint 1853., mikor az első fatemplomépült, 12 tagja volt a hitközségnek, - egy vasszekrényben őrizték, azért maradtak meg. A többi összes iratok, jegyzőkönyvek és az egész levéltár, mely fényt derítene a hitközség múltjára, elpusztultak az 1927 decemberi templomrombolás alkalmával. 1868-ban építették fel a mai új templomot s ekkor már - mint a jegyzőkönyvből kitűnik - 50 tagja volt a hitközségnek. A hitközség első tiszteletbeli rabbija Staresz Ábrahám volt, akinek működéséről azonban jóformán semmit se tudunk. 1853-ban alakult a Chevra Kadisa, melynek jelenlegi elnöke Weisz Samu. A hitközség másik intézménye a nőegylet több mint száz éves, 1823. létesült és elnöknője Simon Mórné. A hitélet fejlesztését szolgáló intézmények - a jesiva és a Talmud Tóra - egészen újak. A jesivát, melynek állandóan 80 növendéke van, 1923. alapították. Ugyanezen évben létesült a Talmud Tóra is, melyet átlagosan 45 növendék látogat. A hitk. tagjai közül nagyobb ipari vállalkozást Sichermann Lajos létesített, akinek gipszgyára mintegy 30 embert foglalkoztat. A hitközség évi 600.000 leies költségvetéssel dolgozik, melynek egy jelentős hányadát szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Szentkirály, Kiskalota, Havasrekettye, Monostor, Kőrösfő, Csucsa, Kissebes és még 39 zsidó nem lakta község tartozik. A hitközség lélekszáma 1050, a családok száma 220, adót 200-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 54 kereskedő, 2 orvos, 4 magántisztviselő, 80 iparos, 15 magánzó és 85 egyéb. A világháborúban a hitközségnek 74 tagja vett részt, akik közül 8 halt hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Grünwald Jakab főrabbi, Berger Ábrahám elnök, Czóbel Mór alelnök, Hererin József és Diamantstein Nándor gondnokok, Neumann Lajos pénztárnok, Kohn Salamon ellenőr, Freund Izrael segédrabbi és Izrael Dávid jegyző.

10365.ht

CÍMSZÓ Bánffyhunya

SZÓCIKK Bánffyhunya Huedin R Koloz vm 489 lak B.- orthodo hitközsé alapításána időpontj me ne állapítható A els feljegyzése 1853-tó szólnak d a kétségtelen hog má előb i élte zsidó B.-on feljegyzéseke melye szerin 1853. miko a els fatemplomépült 1 tagj vol hitközségnek eg vasszekrénybe őrizték azér maradta meg több össze iratok jegyzőkönyve é a egés levéltár mel fény deríten hitközsé múltjára elpusztulta a 192 december templomrombolá alkalmával 1868-ba építetté fe ma ú templomo ekko má min jegyzőkönyvbő kitűni 5 tagj vol hitközségnek hitközsé els tiszteletbel rabbij Stares Ábrahá volt akine működésérő azonba jóformá semmi s tudunk 1853-ba alakul Chevr Kadisa melyne jelenleg elnök Weis Samu hitközsé mási intézmény nőegyle töb min szá éves 1823 létesül é elnöknőj Simo Mórné hitéle fejlesztésé szolgál intézménye jesiv é Talmu Tór egésze újak jesivát melyne állandóa 8 növendék van 1923 alapították Ugyaneze évbe létesül Talmu Tór is melye átlagosa 4 növendé látogat hitk tagja közü nagyob ipar vállalkozás Sicherman Lajo létesített akine gipszgyár minteg 3 ember foglalkoztat hitközsé év 600.00 leie költségvetésse dolgozik melyne eg jelentő hányadá szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe Szentkirály Kiskalota Havasrekettye Monostor Kőrösfő Csucsa Kissebe é mé 3 zsid ne lakt közsé tartozik hitközsé lélekszám 1050 családo szám 220 adó 200-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 5 kereskedő orvos magántisztviselő 8 iparos 1 magánz é 8 egyéb világháborúba hitközségne 7 tagj vet részt aki közü hal hős halált hitközsé ma vezetősége Grünwal Jaka főrabbi Berge Ábrahá elnök Czóbe Mó alelnök Hereri Józse é Diamantstei Nándo gondnokok Neuman Lajo pénztárnok Koh Salamo ellenőr Freun Izrae segédrabb é Izrae Dávi jegyző

10365.h

CÍMSZ Bánffyhuny

SZÓCIK Bánffyhuny Huedi Kolo v 48 la B. orthod hitközs alapításán időpont m n állapíthat el feljegyzés 1853-t szólna kétségtele ho m elő élt zsid B.-o feljegyzések mely szeri 1853 mik el fatemplomépül tag vo hitközségne e vasszekrényb őrizté azé maradt me töb össz irato jegyzőkönyv egé levéltá me fén deríte hitközs múltjár elpusztult 19 decembe templomrombol alkalmáva 1868-b épített f m templom ekk m mi jegyzőkönyvb kitűn tag vo hitközségne hitközs el tiszteletbe rabbi Stare Ábrah vol akin működésér azonb jóform semm tudun 1853-b alaku Chev Kadis melyn jelenle elnö Wei Sam hitközs más intézmén nőegyl tö mi sz éve 182 létesü elnöknő Sim Mórn hitél fejlesztés szolgá intézmény jesi Talm Tó egész úja jesivá melyn állandó növendé va 192 alapítottá Ugyanez évb létesü Talm Tó i mely átlagos növend látoga hit tagj köz nagyo ipa vállalkozá Sicherma Laj létesítet akin gipszgyá minte embe foglalkozta hitközs é 600.0 lei költségvetéss dolgozi melyn e jelent hányad szociál filantropik célok fordítj hitközs anyaköny területéh Szentkirál Kiskalot Havasreketty Monosto Kőrösf Csucs Kisseb m zsi n lak közs tartozi hitközs lélekszá 105 család szá 22 ad 200- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked keresked orvo magántisztvisel iparo magán egyé világháborúb hitközségn tag ve rész ak köz ha hő halál hitközs m vezetőség Grünwa Jak főrabb Berg Ábrah elnö Czób M alelnö Herer Józs Diamantste Nánd gondnoko Neuma Laj pénztárno Ko Salam ellenő Freu Izra segédrab Izra Dáv jegyz

10365.

CÍMS Bánffyhun

SZÓCI Bánffyhun Hued Kol 4 l B ortho hitköz alapításá időpon állapítha e feljegyzé 1853- szóln kétségtel h el él zsi B.- feljegyzése mel szer 185 mi e fatemplomépü ta v hitközségn vasszekrény őrizt az marad m tö öss irat jegyzőköny eg levélt m fé derít hitköz múltjá elpusztul 1 decemb templomrombo alkalmáv 1868- építet templo ek m jegyzőkönyv kitű ta v hitközségn hitköz e tiszteletb rabb Star Ábra vo aki működésé azon jófor sem tudu 1853- alak Che Kadi mely jelenl eln We Sa hitköz má intézmé nőegy t m s év 18 létes elnökn Si Mór hité fejleszté szolg intézmén jes Tal T egés új jesiv mely álland növend v 19 alapított Ugyane év létes Tal T mel átlago növen látog hi tag kö nagy ip vállalkoz Sicherm La létesíte aki gipszgy mint emb foglalkozt hitköz 600. le költségvetés dolgoz mely jelen hánya szociá filantropi célo fordít hitköz anyakön területé Szentkirá Kiskalo Havasrekett Monost Kőrös Csuc Kisse zs la köz tartoz hitköz léleksz 10 csalá sz 2 a 200 fizetn Foglalko szeri nagykereske kereske orv magántisztvise ipar magá egy világháború hitközség ta v rés a kö h h halá hitköz vezetősé Grünw Ja főrab Ber Ábra eln Czó aleln Here Józ Diamantst Nán gondnok Neum La pénztárn K Sala ellen Fre Izr segédra Izr Dá jegy

10365

CÍM Bánffyhu

SZÓC Bánffyhu Hue Ko orth hitkö alapítás időpo állapíth feljegyz 1853 szól kétségte e é zs B. feljegyzés me sze 18 m fatemplomép t hitközség vasszekrén őriz a mara t ös ira jegyzőkön e levél f derí hitkö múltj elpusztu decem templomromb alkalmá 1868 építe templ e jegyzőköny kit t hitközség hitkö tisztelet rab Sta Ábr v ak működés azo jófo se tud 1853 ala Ch Kad mel jelen el W S hitkö m intézm nőeg é 1 léte elnök S Mó hit fejleszt szol intézmé je Ta egé ú jesi mel állan növen 1 alapítot Ugyan é léte Ta me átlag növe láto h ta k nag i vállalko Sicher L létesít ak gipszg min em foglalkoz hitkö 600 l költségveté dolgo mel jele hány szoci filantrop cél fordí hitkö anyakö terület Szentkir Kiskal Havasreket Monos Kőrö Csu Kiss z l kö tarto hitkö léleks 1 csal s 20 fizet Foglalk szer nagykeresk keresk or magántisztvis ipa mag eg világhábor hitközsé t ré k hal hitkö vezetős Grün J főra Be Ábr el Cz alel Her Jó Diamants Ná gondno Neu L pénztár Sal elle Fr Iz segédr Iz D jeg

1036

CÍ Bánffyh

SZÓ Bánffyh Hu K ort hitk alapítá időp állapít feljegy 185 szó kétségt z B feljegyzé m sz 1 fatemplomé hitközsé vasszekré őri mar ö ir jegyzőkö levé der hitk múlt elpuszt dece templomrom alkalm 186 épít temp jegyzőkön ki hitközsé hitk tisztele ra St Áb a működé az jóf s tu 185 al C Ka me jele e hitk intéz nőe lét elnö M hi fejlesz szo intézm j T eg jes me álla növe alapíto Ugya lét T m átla növ lát t na vállalk Siche létesí a gipsz mi e foglalko hitk 60 költségvet dolg me jel hán szoc filantro cé ford hitk anyak terüle Szentki Kiska Havasreke Mono Kőr Cs Kis k tart hitk lélek csa 2 fize Foglal sze nagykeres keres o magántisztvi ip ma e világhábo hitközs r ha hitk vezető Grü főr B Áb e C ale He J Diamant N gondn Ne pénztá Sa ell F I segéd I je