10367.htm

CÍMSZÓ: Bánfi

SZEMÉLYNÉV: Bánfi Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond, irodalomtörténetíró és esztétikus, szül. Gyomán 1857., megh. öngyilkosság következtében 1894. Főképpen a francia nyelvészet és irodalom körébe vágó tanulmányait előbb a budapesti egyetemen, majd Párisban a Collége de France-on végezte. Hazatérve főreáliskolai tanár lett a fővárosban. A francia irodalom kitűnő ismerője volt, aki finom elmeéllel elemezte az irodalom legbonyolultabb jelenségeit is. Egyes tanulmányai a legcsiszoltabb magyar essayk közé tartoznak. Főműve: A francia dráma fejlődése a XIX. század első felében. Kisebb tanulmányait, melyek közül a Mizantróp-ról szóló válik ki mélységével, a szerző halála után Gyomai Zsigmond gyűjtötte össze életrajzi bevezetéssel (1895). Lefordította Lessing Laokonját és Lindán Pál Moliére könyvét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 367. címszó a lexikon => 84. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10367.htm

CÍMSZÓ: Bánfi

SZEMÉLYNÉV: Bánfi Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond, irodalomtörténetíró és esztétikus, szül. Gyomán 1857., megh. öngyilkosság következtében 1894. Főképpen a francia nyelvészet és irodalom körébe vágó tanulmányait előbb a budapesti egyetemen, majd Párisban a Collége de France-on végezte. Hazatérve főreáliskolai tanár lett a fővárosban. A francia irodalom kitűnő ismerője volt, aki finom elmeéllel elemezte az irodalom legbonyolultabb jelenségeit is. Egyes tanulmányai a legcsiszoltabb magyar essayk közé tartoznak. Főműve: A francia dráma fejlődése a XIX. század első felében. Kisebb tanulmányait, melyek közül a Mizantróp-ról szóló válik ki mélységével, a szerző halála után Gyomai Zsigmond gyűjtötte össze életrajzi bevezetéssel 1895 . Lefordította Lessing Laokonját és Lindán Pál Moliére könyvét.

10367.ht

CÍMSZÓ Bánf

SZEMÉLYNÉV Bánf Zsigmon

SZÓCIKK B Zsigmond irodalomtörténetír é esztétikus szül Gyomá 1857. megh öngyilkossá következtébe 1894 Főképpe franci nyelvésze é irodalo köréb vág tanulmányai előb budapest egyetemen maj Párisba Collég d France-o végezte Hazatérv főreáliskola taná let fővárosban franci irodalo kitűn ismerőj volt ak fino elmeélle elemezt a irodalo legbonyolultab jelenségei is Egye tanulmánya legcsiszoltab magya essay köz tartoznak Főműve franci drám fejlődés XIX száza els felében Kiseb tanulmányait melye közü Mizantróp-ró szól váli k mélységével szerz halál utá Gyoma Zsigmon gyűjtött össz életrajz bevezetésse 189 Lefordított Lessin Laokonjá é Lindá Pá Moliér könyvét

10367.h

CÍMSZ Bán

SZEMÉLYNÉ Bán Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon irodalomtörténetí esztétiku szü Gyom 1857 meg öngyilkoss következtéb 189 Főképp franc nyelvész irodal köré vá tanulmánya elő budapes egyeteme ma Párisb Collé France- végezt Hazatér főreáliskol tan le fővárosba franc irodal kitű ismerő vol a fin elmeéll elemez irodal legbonyolulta jelensége i Egy tanulmány legcsiszolta magy essa kö tartozna Főműv franc drá fejlődé XI száz el felébe Kise tanulmányai mely köz Mizantróp-r szó vál mélységéve szer halá ut Gyom Zsigmo gyűjtöt öss életraj bevezetéss 18 Lefordítot Lessi Laokonj Lind P Molié könyvé

10367.

CÍMS Bá

SZEMÉLYN Bá Zsigm

SZÓCI Zsigmo irodalomtörténet esztétik sz Gyo 185 me öngyilkos következté 18 Főkép fran nyelvés iroda kör v tanulmány el budape egyetem m Páris Coll France végez Hazaté főreálisko ta l fővárosb fran iroda kit ismer vo fi elmeél eleme iroda legbonyolult jelenség Eg tanulmán legcsiszolt mag ess k tartozn Főmű fran dr fejlőd X szá e feléb Kis tanulmánya mel kö Mizantróp- sz vá mélységév sze hal u Gyo Zsigm gyűjtö ös életra bevezetés 1 Lefordíto Less Laokon Lin Moli könyv

10367

CÍM B

SZEMÉLY B Zsig

SZÓC Zsigm irodalomtörténe esztéti s Gy 18 m öngyilko következt 1 Főké fra nyelvé irod kö tanulmán e budap egyete Pári Col Franc vége Hazat főreálisk t főváros fra irod ki isme v f elmeé elem irod legbonyolul jelensé E tanulmá legcsiszol ma es tartoz Főm fra d fejlő sz felé Ki tanulmány me k Mizantróp s v mélységé sz ha Gy Zsig gyűjt ö életr bevezeté Lefordít Les Laoko Li Mol köny

1036SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig irodalomtörtén esztét G 1 öngyilk következ Fők fr nyelv iro k tanulmá buda egyet Pár Co Fran vég Haza főreális főváro fr iro k ism elme ele iro legbonyolu jelens tanulm legcsiszo m e tarto Fő fr fejl s fel K tanulmán m Mizantró mélység s h G Zsi gyűj élet bevezet Lefordí Le Laok L Mo kön