10376.htm

CÍMSZÓ: Baracs

SZEMÉLYNÉV: Baracs Marcel

SZÓCIKK: B. Marcell politikus, ügyvéd, szül. Budapesten 1865. Középiskolái elvégzése után a jogi pályára lépett. Budapesten megszerezte a jogi és államtudományi doktorátust. Tanulmányainak kiegészítése céljából többizben tett hosszabb külföldi utat, bejárta az egész kontinenst. Hazatérve, Budapesten ügyvédi irodát nyitott, mely csakhamar egyike lett a legelismertebbeknek. Jogászi pályájával párhuzamosan tevékeny részt vett állandóan a hitközségi életben, amelyben vezető szerepet játszik, továbbá a társadalmi, valamint a főváros közigazgatási és politikai életében. Hosszú évek óta tagja a főváros törvényhatósági bizottságának. Kiterjedt publicisztikai és irodalmi munkásságot fejt ki. Ismertebb jogi munkái: «A jogi szakoktatás reformja» (1902), «Emlékbeszédek Deák Ferencről és Jókai Mórról» (1904 és 1925). Társadalmi és politikai működésének eredményeként a budapesti községi Demokrata Párt és a Lipótvárosi Kaszinó elnökévé választották. Elnökhelyettese a Budapesti Ügyvédi Kamarának. 1927 óta tagja az országgyűlésnek, a főváros északi kerületében kapott mandátumot az akkori egyesült balpárt listáján. Harcos politikus, a demokrácia híve, kitűnő szónok. A numerusz klauzusz ellen elmondott képviselőházi beszéde példája lehet a komoly felépítésű parlamenti szónoklatnak. A fővárosi polgárság egyik vezérének tekinti.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 376. címszó a lexikon => 86. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10376.htm

CÍMSZÓ: Baracs

SZEMÉLYNÉV: Baracs Marcel

SZÓCIKK: B. Marcell politikus, ügyvéd, szül. Budapesten 1865. Középiskolái elvégzése után a jogi pályára lépett. Budapesten megszerezte a jogi és államtudományi doktorátust. Tanulmányainak kiegészítése céljából többizben tett hosszabb külföldi utat, bejárta az egész kontinenst. Hazatérve, Budapesten ügyvédi irodát nyitott, mely csakhamar egyike lett a legelismertebbeknek. Jogászi pályájával párhuzamosan tevékeny részt vett állandóan a hitközségi életben, amelyben vezető szerepet játszik, továbbá a társadalmi, valamint a főváros közigazgatási és politikai életében. Hosszú évek óta tagja a főváros törvényhatósági bizottságának. Kiterjedt publicisztikai és irodalmi munkásságot fejt ki. Ismertebb jogi munkái: A jogi szakoktatás reformja 1902 , Emlékbeszédek Deák Ferencről és Jókai Mórról 1904 és 1925 . Társadalmi és politikai működésének eredményeként a budapesti községi Demokrata Párt és a Lipótvárosi Kaszinó elnökévé választották. Elnökhelyettese a Budapesti Ügyvédi Kamarának. 1927 óta tagja az országgyűlésnek, a főváros északi kerületében kapott mandátumot az akkori egyesült balpárt listáján. Harcos politikus, a demokrácia híve, kitűnő szónok. A numerusz klauzusz ellen elmondott képviselőházi beszéde példája lehet a komoly felépítésű parlamenti szónoklatnak. A fővárosi polgárság egyik vezérének tekinti.

10376.ht

CÍMSZÓ Barac

SZEMÉLYNÉV Barac Marce

SZÓCIKK B Marcel politikus ügyvéd szül Budapeste 1865 Középiskolá elvégzés utá jog pályár lépett Budapeste megszerezt jog é államtudomány doktorátust Tanulmányaina kiegészítés céljábó többizbe tet hosszab külföld utat bejárt a egés kontinenst Hazatérve Budapeste ügyvéd irodá nyitott mel csakhama egyik let legelismertebbeknek Jogász pályájáva párhuzamosa tevéken rész vet állandóa hitközség életben amelybe vezet szerepe játszik tovább társadalmi valamin főváro közigazgatás é politika életében Hossz éve ót tagj főváro törvényhatóság bizottságának Kiterjed publicisztika é irodalm munkásságo fej ki Ismerteb jog munkái jog szakoktatá reformj 190 Emlékbeszéde Deá Ferencrő é Jóka Mórró 190 é 192 Társadalm é politika működéséne eredményekén budapest község Demokrat Pár é Lipótváros Kaszin elnökév választották Elnökhelyettes Budapest Ügyvéd Kamarának 192 ót tagj a országgyűlésnek főváro észak kerületébe kapot mandátumo a akkor egyesül balpár listáján Harco politikus demokráci híve kitűn szónok numerus klauzus elle elmondot képviselőház beszéd példáj lehe komol felépítés parlament szónoklatnak főváros polgársá egyi vezéréne tekinti

10376.h

CÍMSZ Bara

SZEMÉLYNÉ Bara Marc

SZÓCIK Marce politiku ügyvé szü Budapest 186 Középiskol elvégzé ut jo pályá lépet Budapest megszerez jo államtudomán doktorátus Tanulmányain kiegészíté céljáb többizb te hossza külföl uta bejár egé kontinens Hazatérv Budapest ügyvé irod nyitot me csakham egyi le legelismertebbekne Jogás pályájáv párhuzamos tevéke rés ve állandó hitközsé életbe amelyb veze szerep játszi továb társadalm valami fővár közigazgatá politik életébe Hoss év ó tag fővár törvényhatósá bizottságána Kiterje publicisztik irodal munkásság fe k Ismerte jo munká jo szakoktat reform 19 Emlékbeszéd De Ferencr Jók Mórr 19 19 Társadal politik működésén eredményeké budapes közsé Demokra Pá Lipótváro Kaszi elnöké választottá Elnökhelyette Budapes Ügyvé Kamarána 19 ó tag országgyűlésne fővár észa kerületéb kapo mandátum akko egyesü balpá listájá Harc politiku demokrác hív kitű szóno numeru klauzu ell elmondo képviselőhá beszé példá leh komo felépíté parlamen szónoklatna főváro polgárs egy vezérén tekint

10376.

CÍMS Bar

SZEMÉLYN Bar Mar

SZÓCI Marc politik ügyv sz Budapes 18 Középisko elvégz u j pály lépe Budapes megszere j államtudomá doktorátu Tanulmányai kiegészít céljá többiz t hossz külfö ut bejá eg kontinen Hazatér Budapes ügyv iro nyito m csakha egy l legelismertebbekn Jogá pályájá párhuzamo tevék ré v álland hitközs életb amely vez szere játsz tová társadal valam fővá közigazgat politi életéb Hos é ta fővá törvényhatós bizottságán Kiterj publiciszti iroda munkássá f Ismert j munk j szakokta refor 1 Emlékbeszé D Ferenc Jó Mór 1 1 Társada politi működésé eredmények budape közs Demokr P Lipótvár Kasz elnök választott Elnökhelyett Budape Ügyv Kamarán 1 ta országgyűlésn fővá ész kerületé kap mandátu akk egyes balp listáj Har politik demokrá hí kit szón numer klauz el elmond képviselőh besz péld le kom felépít parlame szónoklatn fővár polgár eg vezéré tekin

10376

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba Ma

SZÓC Mar politi ügy s Budape 1 Középisk elvég pál lép Budape megszer államtudom doktorát Tanulmánya kiegészí célj többi hoss külf u bej e kontine Hazaté Budape ügy ir nyit csakh eg legelismertebbek Jog pályáj párhuzam tevé r állan hitköz élet amel ve szer játs tov társada vala főv közigazga polit életé Ho t főv törvényható bizottságá Kiter publiciszt irod munkáss Ismer mun szakokt refo Emlékbesz Feren J Mó Társad polit működés eredménye budap köz Demok Lipótvá Kas elnö választot Elnökhelyet Budap Ügy Kamará t országgyűlés főv és kerület ka mandát ak egye bal listá Ha politi demokr h ki szó nume klau e elmon képviselő bes pél l ko felépí parlam szónoklat fővá polgá e vezér teki

1037

CÍ B

SZEMÉL B M

SZÓ Ma polit üg Budap Középis elvé pá lé Budap megsze államtudo doktorá Tanulmány kiegész cél több hos kül be kontin Hazat Budap üg i nyi csak e legelismertebbe Jo pályá párhuza tev álla hitkö éle ame v sze ját to társad val fő közigazg poli élet H fő törvényhat bizottság Kite publicisz iro munkás Isme mu szakok ref Emlékbes Fere M Társa poli működé eredmény buda kö Demo Lipótv Ka eln választo Elnökhelye Buda Üg Kamar országgyűlé fő é kerüle k mandá a egy ba list H polit demok k sz num kla elmo képvisel be pé k felép parla szónokla főv polg vezé tek