10377.htm

CÍMSZÓ: Baracs

SZEMÉLYNÉV: Baracs Marcellné

SZÓCIKK: B. Marcellné sz. Schmidl Etelka, szül. Budapesten 1878 jan. 22. A társadalmi és felekezeti életben a jótékonysági és szociális mozgalmakban fáradhatatlan tevékenységet fejt ki. 1922 óta elnöke volt a Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetségének, amelynek keretében gyakorlati szociális tanfolyamot szervezett. Megszervezte továbbá a Nemzetközi Zsidó Nőszövetség magyarországi alosztályát. A budapesti déli kerület demokrata listáján országgyűlési pótképviselő. A demokrata párt női osztályának szervező elnöke. Tagja a fiatalkorúak felügyelő hatóságának, továbbá a Magyar Nők Szentkorona Szövetsége vezérlőbizottságának. Szerkeszti az Egyenlőség Asszonyok c. rovatát s gyakran ír szociális vonatkozású cikkeket napilapokba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 377. címszó a lexikon => 86. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10377.htm

CÍMSZÓ: Baracs

SZEMÉLYNÉV: Baracs Marcellné

SZÓCIKK: B. Marcellné sz. Schmidl Etelka, szül. Budapesten 1878 jan. 22. A társadalmi és felekezeti életben a jótékonysági és szociális mozgalmakban fáradhatatlan tevékenységet fejt ki. 1922 óta elnöke volt a Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetségének, amelynek keretében gyakorlati szociális tanfolyamot szervezett. Megszervezte továbbá a Nemzetközi Zsidó Nőszövetség magyarországi alosztályát. A budapesti déli kerület demokrata listáján országgyűlési pótképviselő. A demokrata párt női osztályának szervező elnöke. Tagja a fiatalkorúak felügyelő hatóságának, továbbá a Magyar Nők Szentkorona Szövetsége vezérlőbizottságának. Szerkeszti az Egyenlőség Asszonyok c. rovatát s gyakran ír szociális vonatkozású cikkeket napilapokba.

10377.ht

CÍMSZÓ Barac

SZEMÉLYNÉV Barac Marcelln

SZÓCIKK B Marcelln sz Schmid Etelka szül Budapeste 187 jan 22 társadalm é felekezet életbe jótékonyság é szociáli mozgalmakba fáradhatatla tevékenysége fej ki 192 ót elnök vol Magya Izraelit Nőegylete Országo Szövetségének amelyne keretébe gyakorlat szociáli tanfolyamo szervezett Megszervezt tovább Nemzetköz Zsid Nőszövetsé magyarország alosztályát budapest dél kerüle demokrat listájá országgyűlés pótképviselő demokrat pár nő osztályána szervez elnöke Tagj fiatalkorúa felügyel hatóságának tovább Magya Nő Szentkoron Szövetség vezérlőbizottságának Szerkeszt a Egyenlősé Asszonyo c rovatá gyakra í szociáli vonatkozás cikkeke napilapokba

10377.h

CÍMSZ Bara

SZEMÉLYNÉ Bara Marcell

SZÓCIK Marcell s Schmi Etelk szü Budapest 18 ja 2 társadal felekeze életb jótékonysá szociál mozgalmakb fáradhatatl tevékenység fe k 19 ó elnö vo Magy Izraeli Nőegylet Ország Szövetségéne amelyn keretéb gyakorla szociál tanfolyam szervezet Megszervez továb Nemzetkö Zsi Nőszövets magyarorszá alosztályá budapes dé kerül demokra listáj országgyűlé pótképvisel demokra pá n osztályán szerve elnök Tag fiatalkorú felügye hatóságána továb Magy N Szentkoro Szövetsé vezérlőbizottságána Szerkesz Egyenlős Asszony rovat gyakr szociál vonatkozá cikkek napilapokb

10377.

CÍMS Bar

SZEMÉLYN Bar Marcel

SZÓCI Marcel Schm Etel sz Budapes 1 j társada felekez élet jótékonys szociá mozgalmak fáradhatat tevékenysé f 1 eln v Mag Izrael Nőegyle Orszá Szövetségén amely kereté gyakorl szociá tanfolya szerveze Megszerve tová Nemzetk Zs Nőszövet magyarorsz alosztály budape d kerü demokr listá országgyűl pótképvise demokr p osztályá szerv elnö Ta fiatalkor felügy hatóságán tová Mag Szentkor Szövets vezérlőbizottságán Szerkes Egyenlő Asszon rova gyak szociá vonatkoz cikke napilapok

10377

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba Marce

SZÓC Marce Sch Ete s Budape társad feleke éle jótékony szoci mozgalma fáradhata tevékenys el Ma Izrae Nőegyl Orsz Szövetségé amel keret gyakor szoci tanfoly szervez Megszerv tov Nemzet Z Nőszöve magyarors alosztál budap ker demok list országgyű pótképvis demok osztály szer eln T fiatalko felüg hatóságá tov Ma Szentko Szövet vezérlőbizottságá Szerke Egyenl Asszo rov gya szoci vonatko cikk napilapo

1037

CÍ B

SZEMÉL B Marc

SZÓ Marc Sc Et Budap társa felek él jótékon szoc mozgalm fáradhat tevékeny e M Izra Nőegy Ors Szövetség ame kere gyako szoc tanfol szerve Megszer to Nemze Nőszöv magyaror alosztá buda ke demo lis országgy pótképvi demo osztál sze el fiatalk felü hatóság to M Szentk Szöve vezérlőbizottság Szerk Egyen Assz ro gy szoc vonatk cik napilap