10380.htm

CÍMSZÓ: Baranyamágócs

SZÓCIKK: Baranyamágócs. A b-m-i (status quo) hitközség mintegy másfél százados múltra tekinthet vissza. A temetőjében található egyik sírkő felirata szerint 1750 táján már volt hitközség Mágócson. A vezető szerepet ekkor egy Honig József nevű ember játszotta, aki minden valószínűség szerint az első zsidó volt, aki engedélyt kapott, hogy letelepedhessen és házat vásárolhasson a községben. Mint a még meglévő okirat tanúsítja, Honignak nem volt szabad zsidónak eladnia sem a házat, sem a hozzátartozó két hold földet, mely tilalommal nyilvánvalóan a zsidók további letelepedését akarták megakadályozni. A hitközség első rabbija Fuchsel Mózes, kiről azonban nem tudjuk, hogy pontosan mikor működött. A templom kezdetben magánházban volt, csak 1846. építették meg a ma is meglevő nagy templomot, amelynek megalapítása körül a legtöbbet Mittler Benjámin és Hirschfeld Hermann tevékenykedtek. Ugyancsak ők alapították meg a Chevra Kadisát 1846., jóllehet a hitközségnek már 1795. volt temetője. A templomot 1906. restaurálták, mely munkálatok költségeit úgy teremtette elő a szegény hitközség, hogy adakozásra szólította fel mindazokat, akik Mágócsról elszármaztak. Van a hitközségnek még egy temploma Sásdon és egy imaháza Szászváron. Újabban elemi iskolákat is létesített a hitközség, még pedig egyet Mágócson és egyet Sásdon. Utóbbi helyen Talmud Tóra is működik, melyet Lebovits József (l. o.) kerületi főrabbi alapított meg. A hitközség többi intézményei: a Nőegylet és a Szandekoosz-egylet. A hitközségnek több olyan tagja van, akik a község és a vármegye társadalmi életében előkelő szerepet játszanak. A hitközség nevesebb szülöttei: Hajós Sámuel dr. mérnök, a földművelésügyi minisztérium osztálytanácsosa és vízrajzi osztályának vezetője, aki a hajók sebességmérőjét feltalálta, Bein Károly matematikus, a Rabbiképző néhai tanára és néhai Lehr Benő postafőtanácsos, aki a Morse telegramot bevezette Magyarországon és megírta a táviratozás kézikönyvét. Nagyobb - 2000 kötetet meghaladó - könyvtára Lebovits főrabbinak van. A hitközség 18.788 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből jelentős összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma kb. 400, a családok száma 122, adót 108-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai többnyire kereskedők és iparosok. A hitközség anyakönyvi területéhez az egész hegyháti járás 73 községe tartozik. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Lebovits József főrabbi, (az elnöki tisztség Weisz Jenő halála után még nincs betöltve), Gábor Gyula dr. és Honig Dávid alelnökök, Czincheim Adolf jegyző, Honig József pénztáros, Weisz Sámuel templomgondnok, Ausch Mór, Pollák Samu, Blum Lajos, Blum Zsigmond, Schön Ferenc, Schön Ede, Stauber Hugó dr., Fuchs József és Pollák Gábor elöljárósági tagok, Sonnenschein Samu rabbi helyettes és kántor. Honig Dávid a Chevra Kadisa elnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 380. címszó a lexikon => 86. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10380.htm

CÍMSZÓ: Baranyamágócs

SZÓCIKK: Baranyamágócs. A b-m-i status quo hitközség mintegy másfél százados múltra tekinthet vissza. A temetőjében található egyik sírkő felirata szerint 1750 táján már volt hitközség Mágócson. A vezető szerepet ekkor egy Honig József nevű ember játszotta, aki minden valószínűség szerint az első zsidó volt, aki engedélyt kapott, hogy letelepedhessen és házat vásárolhasson a községben. Mint a még meglévő okirat tanúsítja, Honignak nem volt szabad zsidónak eladnia sem a házat, sem a hozzátartozó két hold földet, mely tilalommal nyilvánvalóan a zsidók további letelepedését akarták megakadályozni. A hitközség első rabbija Fuchsel Mózes, kiről azonban nem tudjuk, hogy pontosan mikor működött. A templom kezdetben magánházban volt, csak 1846. építették meg a ma is meglevő nagy templomot, amelynek megalapítása körül a legtöbbet Mittler Benjámin és Hirschfeld Hermann tevékenykedtek. Ugyancsak ők alapították meg a Chevra Kadisát 1846., jóllehet a hitközségnek már 1795. volt temetője. A templomot 1906. restaurálták, mely munkálatok költségeit úgy teremtette elő a szegény hitközség, hogy adakozásra szólította fel mindazokat, akik Mágócsról elszármaztak. Van a hitközségnek még egy temploma Sásdon és egy imaháza Szászváron. Újabban elemi iskolákat is létesített a hitközség, még pedig egyet Mágócson és egyet Sásdon. Utóbbi helyen Talmud Tóra is működik, melyet Lebovits József l. o. kerületi főrabbi alapított meg. A hitközség többi intézményei: a Nőegylet és a Szandekoosz-egylet. A hitközségnek több olyan tagja van, akik a község és a vármegye társadalmi életében előkelő szerepet játszanak. A hitközség nevesebb szülöttei: Hajós Sámuel dr. mérnök, a földművelésügyi minisztérium osztálytanácsosa és vízrajzi osztályának vezetője, aki a hajók sebességmérőjét feltalálta, Bein Károly matematikus, a Rabbiképző néhai tanára és néhai Lehr Benő postafőtanácsos, aki a Morse telegramot bevezette Magyarországon és megírta a táviratozás kézikönyvét. Nagyobb - 2000 kötetet meghaladó - könyvtára Lebovits főrabbinak van. A hitközség 18.788 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből jelentős összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma kb. 400, a családok száma 122, adót 108-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai többnyire kereskedők és iparosok. A hitközség anyakönyvi területéhez az egész hegyháti járás 73 községe tartozik. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Lebovits József főrabbi, az elnöki tisztség Weisz Jenő halála után még nincs betöltve , Gábor Gyula dr. és Honig Dávid alelnökök, Czincheim Adolf jegyző, Honig József pénztáros, Weisz Sámuel templomgondnok, Ausch Mór, Pollák Samu, Blum Lajos, Blum Zsigmond, Schön Ferenc, Schön Ede, Stauber Hugó dr., Fuchs József és Pollák Gábor elöljárósági tagok, Sonnenschein Samu rabbi helyettes és kántor. Honig Dávid a Chevra Kadisa elnöke.

10380.ht

CÍMSZÓ Baranyamágóc

SZÓCIKK Baranyamágócs b-m- statu qu hitközsé minteg másfé százado múltr tekinthe vissza temetőjébe találhat egyi sírk felirat szerin 175 tájá má vol hitközsé Mágócson vezet szerepe ekko eg Honi Józse nev embe játszotta ak minde valószínűsé szerin a els zsid volt ak engedély kapott hog letelepedhesse é háza vásárolhasso községben Min mé meglév okira tanúsítja Honigna ne vol szaba zsidóna eladni se házat se hozzátartoz ké hol földet mel tilalomma nyilvánvalóa zsidó tovább letelepedésé akartá megakadályozni hitközsé els rabbij Fuchse Mózes kirő azonba ne tudjuk hog pontosa miko működött templo kezdetbe magánházba volt csa 1846 építetté me m i meglev nag templomot amelyne megalapítás körü legtöbbe Mittle Benjámi é Hirschfel Herman tevékenykedtek Ugyancsa ő alapítottá me Chevr Kadisá 1846. jóllehe hitközségne má 1795 vol temetője templomo 1906 restaurálták mel munkálato költségei úg teremtett el szegén hitközség hog adakozásr szólított fe mindazokat aki Mágócsró elszármaztak Va hitközségne mé eg templom Sásdo é eg imaház Szászváron Újabba elem iskoláka i létesítet hitközség mé pedi egye Mágócso é egye Sásdon Utóbb helye Talmu Tór i működik melye Lebovit Józse l o kerület főrabb alapítot meg hitközsé több intézményei Nőegyle é Szandekoosz-egylet hitközségne töb olya tagj van aki közsé é vármegy társadalm életébe előkel szerepe játszanak hitközsé neveseb szülöttei Hajó Sámue dr mérnök földművelésügy minisztériu osztálytanácsos é vízrajz osztályána vezetője ak hajó sebességmérőjé feltalálta Bei Károl matematikus Rabbiképz néha tanár é néha Leh Ben postafőtanácsos ak Mors telegramo bevezett Magyarországo é megírt táviratozá kézikönyvét Nagyob 200 kötete meghalad könyvtár Lebovit főrabbina van hitközsé 18.78 pengő év költségvetésse dolgozik melybő jelentő összege fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé lélekszám kb 400 családo szám 122 adó 108-a fizetnek Foglalkozá szerin hitközsé tagja többnyir kereskedő é iparosok hitközsé anyakönyv területéhe a egés hegyhát járá 7 község tartozik hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 5-e este el hitközsé ma vezetősége Lebovit Józse főrabbi a elnök tisztsé Weis Jen halál utá mé ninc betöltv Gábo Gyul dr é Honi Dávi alelnökök Czinchei Adol jegyző Honi Józse pénztáros Weis Sámue templomgondnok Ausc Mór Pollá Samu Blu Lajos Blu Zsigmond Schö Ferenc Schö Ede Staube Hug dr. Fuch Józse é Pollá Gábo elöljáróság tagok Sonnenschei Sam rabb helyette é kántor Honi Dávi Chevr Kadis elnöke

10380.h

CÍMSZ Baranyamágó

SZÓCIK Baranyamágóc b-m stat q hitközs minte másf század múlt tekinth vissz temetőjéb találha egy sír felira szeri 17 táj m vo hitközs Mágócso veze szerep ekk e Hon Józs ne emb játszott a mind valószínűs szeri el zsi vol a engedél kapot ho letelepedhess ház vásárolhass községbe Mi m meglé okir tanúsítj Honign n vo szab zsidón eladn s háza s hozzátarto k ho földe me tilalomm nyilvánvaló zsid továb letelepedés akart megakadályozn hitközs el rabbi Fuchs Móze kir azonb n tudju ho pontos mik működöt templ kezdetb magánházb vol cs 184 épített m megle na templomo amelyn megalapítá kör legtöbb Mittl Benjám Hirschfe Herma tevékenykedte Ugyancs alapított m Chev Kadis 1846 jólleh hitközségn m 179 vo temetőj templom 190 restauráltá me munkálat költsége ú teremtet e szegé hitközsé ho adakozás szólítot f mindazoka ak Mágócsr elszármazta V hitközségn m e templo Sásd e imahá Szászváro Újabb ele iskolák létesíte hitközsé m ped egy Mágócs egy Sásdo Utób hely Talm Tó működi mely Lebovi Józs kerüle főrab alapíto me hitközs töb intézménye Nőegyl Szandekoosz-egyle hitközségn tö oly tag va ak közs vármeg társadal életéb előke szerep játszana hitközs nevese szülötte Haj Sámu d mérnö földművelésüg minisztéri osztálytanácso vízraj osztályán vezetőj a haj sebességmérőj feltalált Be Káro matematiku Rabbikép néh taná néh Le Be postafőtanácso a Mor telegram bevezet Magyarország megír táviratoz kézikönyvé Nagyo 20 kötet meghala könyvtá Lebovi főrabbin va hitközs 18.7 peng é költségvetéss dolgozi melyb jelent összeg ford szociál filantropik célokr hitközs lélekszá k 40 család szá 12 ad 108- fizetne Foglalkoz szeri hitközs tagj többnyi keresked iparoso hitközs anyaköny területéh egé hegyhá jár közsé tartozi hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 5- est e hitközs m vezetőség Lebovi Józs főrabb elnö tiszts Wei Je halá ut m nin betölt Gáb Gyu d Hon Dáv alelnökö Czinche Ado jegyz Hon Józs pénztáro Wei Sámu templomgondno Aus Mó Poll Sam Bl Lajo Bl Zsigmon Sch Feren Sch Ed Staub Hu dr Fuc Józs Poll Gáb elöljárósá tago Sonnensche Sa rab helyett kánto Hon Dáv Chev Kadi elnök

10380.

CÍMS Baranyamág

SZÓCI Baranyamágó b- sta hitköz mint más száza múl tekint viss temetőjé találh eg sí felir szer 1 tá v hitköz Mágócs vez szere ek Ho Józ n em játszot min valószínű szer e zs vo engedé kapo h letelepedhes há vásárolhas községb M megl oki tanúsít Honig v sza zsidó elad ház hozzátart h föld m tilalom nyilvánval zsi tová letelepedé akar megakadályoz hitköz e rabb Fuch Móz ki azon tudj h ponto mi működö temp kezdet magánház vo c 18 építet megl n templom amely megalapít kö legtöb Mitt Benjá Hirschf Herm tevékenykedt Ugyanc alapítot Che Kadi 184 jólle hitközség 17 v temető templo 19 restaurált m munkála költség teremte szeg hitközs h adakozá szólíto mindazok a Mágócs elszármazt hitközség templ Sás imah Szászvár Újab el iskolá létesít hitközs pe eg Mágóc eg Sásd Utó hel Tal T működ mel Lebov Józ kerül főra alapít m hitköz tö intézmény Nőegy Szandekoosz-egyl hitközség t ol ta v a köz várme társada életé elők szere játszan hitköz neves szülött Ha Sám mérn földművelésü minisztér osztálytanács vízra osztályá vezető ha sebességmérő feltalál B Kár matematik Rabbiké né tan né L B postafőtanács Mo telegra beveze Magyarorszá megí távirato kézikönyv Nagy 2 köte meghal könyvt Lebov főrabbi v hitköz 18. pen költségvetés dolgoz mely jelen össze for szociá filantropi célok hitköz léleksz 4 csalá sz 1 a 108 fizetn Foglalko szer hitköz tag többny kereske iparos hitköz anyakön területé eg hegyh já közs tartoz hitközség világháború ré v tag kö 5 es hitköz vezetősé Lebov Józ főrab eln tiszt We J hal u ni betöl Gá Gy Ho Dá alelnök Czinch Ad jegy Ho Józ pénztár We Sám templomgondn Au M Pol Sa B Laj B Zsigmo Sc Fere Sc E Stau H d Fu Józ Pol Gá elöljárós tag Sonnensch S ra helyet kánt Ho Dá Che Kad elnö

10380

CÍM Baranyamá

SZÓC Baranyamág b st hitkö min má száz mú tekin vis temetőj talál e s feli sze t hitkö Mágóc ve szer e H Jó e játszo mi valószín sze z v enged kap letelepedhe h vásárolha község meg ok tanúsí Honi sz zsid ela há hozzátar föl tilalo nyilvánva zs tov leteleped aka megakadályo hitkö rab Fuc Mó k azo tud pont m működ tem kezde magánhá v 1 építe meg templo amel megalapí k legtö Mit Benj Hirsch Her tevékenyked Ugyan alapíto Ch Kad 18 jóll hitközsé 1 temet templ 1 restaurál munkál költsé teremt sze hitköz adakoz szólít mindazo Mágóc elszármaz hitközsé temp Sá ima Szászvá Úja e iskol létesí hitköz p e Mágó e Sás Ut he Ta műkö me Lebo Jó kerü főr alapí hitkö t intézmén Nőeg Szandekoosz-egy hitközsé o t kö várm társad élet elő szer játsza hitkö neve szülöt H Sá mér földművelés miniszté osztálytanác vízr osztály vezet h sebességmér feltalá Ká matemati Rabbik n ta n postafőtanác M telegr bevez Magyarorsz meg távirat kéziköny Nag köt megha könyv Lebo főrabb hitkö 18 pe költségveté dolgo mel jele össz fo szoci filantrop célo hitkö léleks csal s 10 fizet Foglalk sze hitkö ta többn keresk iparo hitkö anyakö terület e hegy j köz tarto hitközsé világhábor r ta k e hitkö vezetős Lebo Jó főra el tisz W ha n betö G G H D alelnö Czinc A jeg H Jó pénztá W Sá templomgond A Po S La Zsigm S Fer S Sta F Jó Po G elöljáró ta Sonnensc r helye kán H D Ch Ka eln

1038

CÍ Baranyam

SZÓ Baranyamá s hitk mi m szá m teki vi temető talá fel sz hitk Mágó v sze J játsz m valószí sz enge ka letelepedh vásárolh közsé me o tanús Hon s zsi el h hozzáta fö tilal nyilvánv z to letelepe ak megakadály hitk ra Fu M az tu pon műkö te kezd magánh épít me templ ame megalap legt Mi Ben Hirsc He tevékenyke Ugya alapít C Ka 1 jól hitközs teme temp restaurá munká költs terem sz hitkö adako szólí mindaz Mágó elszárma hitközs tem S im Szászv Új isko létes hitkö Mág Sá U h T műk m Leb J ker fő alap hitk intézmé Nőe Szandekoosz-eg hitközs k vár társa éle el sze játsz hitk nev szülö S mé földművelé miniszt osztálytaná víz osztál veze sebességmé feltal K matemat Rabbi t postafőtaná teleg beve Magyarors me távira kézikön Na kö megh köny Leb főrab hitk 1 p költségvet dolg me jel öss f szoc filantro cél hitk lélek csa 1 fize Foglal sz hitk t több keres ipar hitk anyak terüle heg kö tart hitközs világhábo t hitk vezető Leb J főr e tis h bet aleln Czin je J pénzt S templomgon P L Zsig Fe St J P elöljár t Sonnens hely ká C K el