10383.htm

CÍMSZÓ: Barbi

SZÓCIKK: Barbi Méir, pozsonyi főrabbi, szül. Barbi városkában, Halberstadt mellett 1725., megh. Pozsonyba 1789. júl. 28-án. Frankfurtban tanult. Előbb Halberstadtban, majd Halléban lett rabbi. Pozsonyban 25 évig működött mint főrabbi, 1764-től haláláig és a rabbiiskola főnöke volt. Felvilágosodottságával és tanítási módszerével elütött késői utódaitól is. Jóllehet, hogy századának egyik legélesebb eszű talmudtudósának ismerték, nem zárkózott el a világi tudományok elől, s főleg az orvostudományban volt igen járatos. Emellett a zeneművészetet nem csak kedvelte, hanem annak ápolását tanítványainak ajánlotta is. Szőrszálhasogatástól mentes szövegértelmezésen és tiszta logikán alapuló talmudmagyarázatával teljesen különbözött kortársaitól, akik őt «Charif» (éleselméjű) névvel tüntették ki. Még életében megjelent műve Chiddusé Maharam Barbi címen (l., Dyrhenfurth 1785, II. rész Prága 1793). Az utóbbit veje, Seligmann rabbi adta ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 383. címszó a lexikon => 87. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10383.htm

CÍMSZÓ: Barbi

SZÓCIKK: Barbi Méir, pozsonyi főrabbi, szül. Barbi városkában, Halberstadt mellett 1725., megh. Pozsonyba 1789. júl. 28-án. Frankfurtban tanult. Előbb Halberstadtban, majd Halléban lett rabbi. Pozsonyban 25 évig működött mint főrabbi, 1764-től haláláig és a rabbiiskola főnöke volt. Felvilágosodottságával és tanítási módszerével elütött késői utódaitól is. Jóllehet, hogy századának egyik legélesebb eszű talmudtudósának ismerték, nem zárkózott el a világi tudományok elől, s főleg az orvostudományban volt igen járatos. Emellett a zeneművészetet nem csak kedvelte, hanem annak ápolását tanítványainak ajánlotta is. Szőrszálhasogatástól mentes szövegértelmezésen és tiszta logikán alapuló talmudmagyarázatával teljesen különbözött kortársaitól, akik őt Charif éleselméjű névvel tüntették ki. Még életében megjelent műve Chiddusé Maharam Barbi címen l., Dyrhenfurth 1785, II. rész Prága 1793 . Az utóbbit veje, Seligmann rabbi adta ki.

10383.ht

CÍMSZÓ Barb

SZÓCIKK Barb Méir pozsony főrabbi szül Barb városkában Halberstad mellet 1725. megh Pozsonyb 1789 júl 28-án Frankfurtba tanult Előb Halberstadtban maj Halléba let rabbi Pozsonyba 2 évi működöt min főrabbi 1764-tő halálái é rabbiiskol főnök volt Felvilágosodottságáva é tanítás módszeréve elütöt késő utódaitó is Jóllehet hog századána egyi legéleseb esz talmudtudósána ismerték ne zárkózot e világ tudományo elől főle a orvostudományba vol ige járatos Emellet zeneművészete ne csa kedvelte hane anna ápolásá tanítványaina ajánlott is Szőrszálhasogatástó mente szövegértelmezése é tiszt logiká alapul talmudmagyarázatáva teljese különbözöt kortársaitól aki ő Chari éleselméj névve tüntetté ki Mé életébe megjelen műv Chiddus Mahara Barb címe l. Dyrhenfurt 1785 II rés Prág 179 A utóbbi veje Seligman rabb adt ki

10383.h

CÍMSZ Bar

SZÓCIK Bar Méi pozson főrabb szü Bar városkába Halbersta melle 1725 meg Pozsony 178 jú 28-á Frankfurtb tanul Elő Halberstadtba ma Halléb le rabb Pozsonyb év működö mi főrabb 1764-t halálá rabbiisko főnö vol Felvilágosodottságáv tanítá módszerév elütö kés utódait i Jóllehe ho századán egy legélese es talmudtudósán ismerté n zárkózo vilá tudomány elő fől orvostudományb vo ig járato Emelle zeneművészet n cs kedvelt han ann ápolás tanítványain ajánlot i Szőrszálhasogatást ment szövegértelmezés tisz logik alapu talmudmagyarázatáv teljes különbözö kortársaitó ak Char éleselmé névv tüntett k M életéb megjele mű Chiddu Mahar Bar cím l Dyrhenfur 178 I ré Prá 17 utóbb vej Seligma rab ad k

10383.

CÍMS Ba

SZÓCI Ba Mé pozso főrab sz Ba városkáb Halberst mell 172 me Pozson 17 j 28- Frankfurt tanu El Halberstadtb m Hallé l rab Pozsony é működ m főrab 1764- halál rabbiisk főn vo Felvilágosodottságá tanít módszeré elüt ké utódai Jólleh h századá eg legéles e talmudtudósá ismert zárkóz vil tudomán el fő orvostudomány v i járat Emell zeneművésze c kedvel ha an ápolá tanítványai ajánlo Szőrszálhasogatás men szövegértelmezé tis logi alap talmudmagyarázatá telje különböz kortársait a Cha éleselm név tüntet életé megjel m Chidd Maha Ba cí Dyrhenfu 17 r Pr 1 utób ve Seligm ra a

10383

CÍM B

SZÓC B M pozs főra s B városká Halbers mel 17 m Pozso 1 28 Frankfur tan E Halberstadt Hall ra Pozson műkö főra 1764 halá rabbiis fő v Felvilágosodottság taní módszer elü k utóda Jólle század e legéle talmudtudós ismer zárkó vi tudomá e f orvostudomán jára Emel zeneművész kedve h a ápol tanítványa ajánl Szőrszálhasogatá me szövegértelmez ti log ala talmudmagyarázat telj különbö kortársai Ch élesel né tünte élet megje Chid Mah B c Dyrhenf 1 P utó v Selig r

1038SZÓ poz főr városk Halber me 1 Pozs 2 Frankfu ta Halberstad Hal r Pozso műk főr 176 hal rabbii f Felvilágosodottsá tan módsze el utód Jóll száza legél talmudtudó isme zárk v tudom orvostudomá jár Eme zeneművés kedv ápo tanítvány aján Szőrszálhasogat m szövegértelme t lo al talmudmagyaráza tel különb kortársa C élese n tünt éle megj Chi Ma Dyrhen ut Seli