10384.htm

CÍMSZÓ: Barchesz

SZÓCIKK: Barchesz. (j.). Fonott kalács, szombatra és ünnepnapokra. A közönséges szombatokon és sovuoszkor hosszúkás az alakja, az őszi ünnepek ideje alatt (ros hasonótól szimchasz tóráig) kerekre fonják, mákkal is behintik. A szó eredete homályos, talán abrochósz (benedikciók korrumpált formája, mert megszegése előtt kiddust csinálnak, tehát áldásokat mondanak. Ilyenformán ezt jelentené: Brochesz (brochosz)-brod. Áldások kenyere. A filológia az ónémet brezitá-ból (fonni, csavarni) vagy az ugyancsak ónémet (áldozással összefüggő) berchtisz szóból származtatja. Minden ünnepi lakomához kettőt tesznek az asztalra, egy bibliai szónak erre való alkalmazásával. Az áldásmondás alatt letakarják az úgynevezett kiddus-kendővel, aztán megszegik. Minden családig a benedikcióhoz olyan darabot kap belőle, amely az olajbogyónál (kezajisz) kisebb nem lehet az újévi (roshasonoi) B.-t nem sóba, mint egyébkor, hanem mézbe mártják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 384. címszó a lexikon => 87. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10384.htm

CÍMSZÓ: Barchesz

SZÓCIKK: Barchesz. j. . Fonott kalács, szombatra és ünnepnapokra. A közönséges szombatokon és sovuoszkor hosszúkás az alakja, az őszi ünnepek ideje alatt ros hasonótól szimchasz tóráig kerekre fonják, mákkal is behintik. A szó eredete homályos, talán abrochósz benedikciók korrumpált formája, mert megszegése előtt kiddust csinálnak, tehát áldásokat mondanak. Ilyenformán ezt jelentené: Brochesz brochosz -brod. Áldások kenyere. A filológia az ónémet brezitá-ból fonni, csavarni vagy az ugyancsak ónémet áldozással összefüggő berchtisz szóból származtatja. Minden ünnepi lakomához kettőt tesznek az asztalra, egy bibliai szónak erre való alkalmazásával. Az áldásmondás alatt letakarják az úgynevezett kiddus-kendővel, aztán megszegik. Minden családig a benedikcióhoz olyan darabot kap belőle, amely az olajbogyónál kezajisz kisebb nem lehet az újévi roshasonoi B.-t nem sóba, mint egyébkor, hanem mézbe mártják.

10384.ht

CÍMSZÓ Barches

SZÓCIKK Barchesz j Fonot kalács szombatr é ünnepnapokra közönsége szombatoko é sovuoszko hosszúká a alakja a ősz ünnepe idej alat ro hasonótó szimchas tórái kerekr fonják mákka i behintik sz eredet homályos talá abrochós benedikció korrumpál formája mer megszegés előt kiddus csinálnak tehá áldásoka mondanak Ilyenformá ez jelentené Broches brochos -brod Áldáso kenyere filológi a ónéme brezitá-bó fonni csavarn vag a ugyancsa ónéme áldozássa összefügg berchtis szóbó származtatja Minde ünnep lakomáho kettő teszne a asztalra eg biblia szóna err val alkalmazásával A áldásmondá alat letakarjá a úgynevezet kiddus-kendővel aztá megszegik Minde családi benedikcióho olya darabo ka belőle amel a olajbogyóná kezajis kiseb ne lehe a újév roshasono B.- ne sóba min egyébkor hane mézb mártják

10384.h

CÍMSZ Barche

SZÓCIK Barches Fono kalác szombat ünnepnapokr közönség szombatok sovuoszk hosszúk alakj ős ünnep ide ala r hasonót szimcha tórá kerek fonjá mákk behinti s erede homályo tal abrochó benedikci korrumpá formáj me megszegé elő kiddu csinálna teh áldások mondana Ilyenform e jelenten Broche brocho -bro Áldás kenyer filológ óném brezitá-b fonn csavar va ugyancs óném áldozáss összefüg berchti szób származtatj Mind ünne lakomáh kett teszn asztalr e bibli szón er va alkalmazásáva áldásmond ala letakarj úgyneveze kiddus-kendőve azt megszegi Mind család benedikcióh oly darab k belől ame olajbogyón kezaji kise n leh újé roshason B. n sób mi egyébko han méz mártjá

10384.

CÍMS Barch

SZÓCI Barche Fon kalá szomba ünnepnapok közönsé szombato sovuosz hosszú alak ő ünne id al hasonó szimch tór kere fonj mák behint ered homály ta abroch benedikc korrump formá m megszeg el kidd csináln te áldáso mondan Ilyenfor jelente Broch broch -br Áldá kenye filoló óné brezitá- fon csava v ugyanc óné áldozás összefü bercht szó származtat Min ünn lakomá ket tesz asztal bibl szó e v alkalmazásáv áldásmon al letakar úgynevez kiddus-kendőv az megszeg Min csalá benedikció ol dara belő am olajbogyó kezaj kis le új roshaso B só m egyébk ha mé mártj

10384

CÍM Barc

SZÓC Barch Fo kal szomb ünnepnapo közöns szombat sovuos hossz ala ünn i a hason szimc tó ker fon má behin ere homál t abroc benedik korrum form megsze e kid csinál t áldás monda Ilyenfo jelent Broc broc -b Áld keny filol ón brezitá fo csav ugyan ón áldozá összef berch sz származta Mi ün lakom ke tes aszta bib sz alkalmazásá áldásmo a letaka úgyneve kiddus-kendő a megsze Mi csal benedikci o dar bel a olajbogy keza ki l ú roshas s egyéb h m márt

1038

CÍ Bar

SZÓ Barc F ka szom ünnepnap közön szomba sovuo hoss al ün haso szim t ke fo m behi er homá abro benedi korru for megsz ki csiná áldá mond Ilyenf jelen Bro bro - Ál ken filo ó brezit f csa ugya ó áldoz össze berc s származt M ü lako k te aszt bi s alkalmazás áldásm letak úgynev kiddus-kend megsz M csa benedikc da be olajbog kez k rosha egyé már