10385.htm

CÍMSZÓ: Barcza

SZEMÉLYNÉV: Barcza Lajos

SZÓCIKK: Barcza Lajos, szobrász, szül. Zsámbékon (Pest m.) 1871 Tanulmányait Vasadi Ferenc szobrásznál kezdte, majd 1895. az Iparművészeti iskolában id. Mátrai Lajos alatt folytatta, 1899-tól pedig Párisban a Julien-akadémián Verletnél tanult másfél évig. Budapestre visszatérve Stróbl Alajos mesteriskolájában fejezte be tanulmányait. A Műcsarnok 1898. évi téli kiállításán szerepelt először Kútszobor (Vidor Emil építész tulajdonában), az 1899. évi téli kiállításon pedig Libatömő leány szobrával (Brüll Alfréd tulajdona), mellyel az 1900. évi párisi világkiállítás magyar osztályában is részt vett. Tanulmányutat tett Olaszországban. Egy pár arcképszobrot is kiállított és ő készítette a rákospalotai (1908.) és a sátoraljaújhelyi Kossuth szobrot. Utóbbi időben nem szerepel többé kiállításokon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 385. címszó a lexikon => 87. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10385.htm

CÍMSZÓ: Barcza

SZEMÉLYNÉV: Barcza Lajos

SZÓCIKK: Barcza Lajos, szobrász, szül. Zsámbékon Pest m. 1871 Tanulmányait Vasadi Ferenc szobrásznál kezdte, majd 1895. az Iparművészeti iskolában id. Mátrai Lajos alatt folytatta, 1899-tól pedig Párisban a Julien-akadémián Verletnél tanult másfél évig. Budapestre visszatérve Stróbl Alajos mesteriskolájában fejezte be tanulmányait. A Műcsarnok 1898. évi téli kiállításán szerepelt először Kútszobor Vidor Emil építész tulajdonában , az 1899. évi téli kiállításon pedig Libatömő leány szobrával Brüll Alfréd tulajdona , mellyel az 1900. évi párisi világkiállítás magyar osztályában is részt vett. Tanulmányutat tett Olaszországban. Egy pár arcképszobrot is kiállított és ő készítette a rákospalotai 1908. és a sátoraljaújhelyi Kossuth szobrot. Utóbbi időben nem szerepel többé kiállításokon.

10385.ht

CÍMSZÓ Barcz

SZEMÉLYNÉV Barcz Lajo

SZÓCIKK Barcz Lajos szobrász szül Zsámbéko Pes m 187 Tanulmányai Vasad Feren szobrászná kezdte maj 1895 a Iparművészet iskolába id Mátra Lajo alat folytatta 1899-tó pedi Párisba Julien-akadémiá Verletné tanul másfé évig Budapestr visszatérv Strób Alajo mesteriskolájába fejezt b tanulmányait Műcsarno 1898 év tél kiállításá szerepel előszö Kútszobo Vido Emi építés tulajdonába a 1899 év tél kiállításo pedi Libatöm leán szobráva Brül Alfré tulajdon mellye a 1900 év páris világkiállítá magya osztályába i rész vett Tanulmányuta tet Olaszországban Eg pá arcképszobro i kiállítot é készített rákospalota 1908 é sátoraljaújhely Kossut szobrot Utóbb időbe ne szerepe több kiállításokon

10385.h

CÍMSZ Barc

SZEMÉLYNÉ Barc Laj

SZÓCIK Barc Lajo szobrás szü Zsámbék Pe 18 Tanulmánya Vasa Fere szobrászn kezdt ma 189 Iparművésze iskoláb i Mátr Laj ala folytatt 1899-t ped Párisb Julien-akadémi Verletn tanu másf évi Budapest visszatér Stró Alaj mesteriskolájáb fejez tanulmányai Műcsarn 189 é té kiállítás szerepe elősz Kútszob Vid Em építé tulajdonáb 189 é té kiállítás ped Libatö leá szobráv Brü Alfr tulajdo melly 190 é pári világkiállít magy osztályáb rés vet Tanulmányut te Olaszországba E p arcképszobr kiállíto készítet rákospalot 190 sátoraljaújhel Kossu szobro Utób időb n szerep töb kiállításoko

10385.

CÍMS Bar

SZEMÉLYN Bar La

SZÓCI Bar Laj szobrá sz Zsámbé P 1 Tanulmány Vas Fer szobrász kezd m 18 Iparművész iskolá Mát La al folytat 1899- pe Páris Julien-akadém Verlet tan más év Budapes visszaté Str Ala mesteriskolájá feje tanulmánya Műcsar 18 t kiállítá szerep elős Kútszo Vi E épít tulajdoná 18 t kiállítá pe Libat le szobrá Br Alf tulajd mell 19 pár világkiállí mag osztályá ré ve Tanulmányu t Olaszországb arcképszob kiállít készíte rákospalo 19 sátoraljaújhe Koss szobr Utó idő szere tö kiállítások

10385

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba L

SZÓC Ba La szobr s Zsámb Tanulmán Va Fe szobrás kez 1 Iparművés iskol Má L a folyta 1899 p Pári Julien-akadé Verle ta má é Budape visszat St Al mesteriskoláj fej tanulmány Műcsa 1 kiállít szere elő Kútsz V épí tulajdon 1 kiállít p Liba l szobr B Al tulaj mel 1 pá világkiáll ma osztály r v Tanulmány Olaszország arcképszo kiállí készít rákospal 1 sátoraljaújh Kos szob Ut id szer t kiállításo

1038

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B L szob Zsám Tanulmá V F szobrá ke Iparművé isko M folyt 189 Pár Julien-akad Verl t m Budap vissza S A mesteriskolá fe tanulmán Műcs kiállí szer el Kúts ép tulajdo kiállí Lib szob A tula me p világkiál m osztál Tanulmán Olaszorszá arcképsz kiáll készí rákospa sátoraljaúj Ko szo U i sze kiállítás