10386.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Gyula

SZÓCIKK: B. Gyula, berlini művészeti könyvkiadó, szül. Miskolcon 1873. Iskolái elvégzése után több kiadóvállalatnál dolgozott, majd a 900-as évek elején Németországba költözött s Berlinben megalapította a Bárd és Marquart kiadócéget, utóbb különválva a Bárd Verlagot, mely csakhamar egyike lett a legnagyobb és legnívósabban dolgozó művészeti könyvkiadó-vállalatoknak. B. szerződtette Georges Brandest, a világhírű esztétikust és kritikust, aki egy ideig a vállalat művészi vezetésében is részt vett. Kiadta a berlini, frankfurti és drezdai múzeumok, továbbá a Magyar Szépművészeti Múzeum katalógusait, a képzőművészet klasszikusainak - Leonardo da Vinci, Michelangelo, Ghiberti, Dürer stb. - gyönyörűen illusztrált albumait. A német kultuszminiszter megbízásából megjelentetett bibliofil kiadásban kizárólag a császári család tagjai számára egy albumot, mely Vilmos császár palotáját és kastélyait ismertette. Hortus Deliciarum címen kiadott egy német klasszikus sorozatot, továbbá Dante Divina Commediáját Botticelli illusztrációival s egy albumot, mely Holbein összes képeinek reprodukcióját tartalmazta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 386. címszó a lexikon => 87. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10386.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Gyula

SZÓCIKK: B. Gyula, berlini művészeti könyvkiadó, szül. Miskolcon 1873. Iskolái elvégzése után több kiadóvállalatnál dolgozott, majd a 900-as évek elején Németországba költözött s Berlinben megalapította a Bárd és Marquart kiadócéget, utóbb különválva a Bárd Verlagot, mely csakhamar egyike lett a legnagyobb és legnívósabban dolgozó művészeti könyvkiadó-vállalatoknak. B. szerződtette Georges Brandest, a világhírű esztétikust és kritikust, aki egy ideig a vállalat művészi vezetésében is részt vett. Kiadta a berlini, frankfurti és drezdai múzeumok, továbbá a Magyar Szépművészeti Múzeum katalógusait, a képzőművészet klasszikusainak - Leonardo da Vinci, Michelangelo, Ghiberti, Dürer stb. - gyönyörűen illusztrált albumait. A német kultuszminiszter megbízásából megjelentetett bibliofil kiadásban kizárólag a császári család tagjai számára egy albumot, mely Vilmos császár palotáját és kastélyait ismertette. Hortus Deliciarum címen kiadott egy német klasszikus sorozatot, továbbá Dante Divina Commediáját Botticelli illusztrációival s egy albumot, mely Holbein összes képeinek reprodukcióját tartalmazta.

10386.ht

CÍMSZÓ Bár

SZEMÉLYNÉV Bár Gyul

SZÓCIKK B Gyula berlin művészet könyvkiadó szül Miskolco 1873 Iskolá elvégzés utá töb kiadóvállalatná dolgozott maj 900-a éve elejé Németországb költözöt Berlinbe megalapított Bár é Marquar kiadócéget utób különválv Bár Verlagot mel csakhama egyik let legnagyob é legnívósabba dolgoz művészet könyvkiadó-vállalatoknak B szerződtett George Brandest világhír esztétikus é kritikust ak eg idei vállala művész vezetésébe i rész vett Kiadt berlini frankfurt é drezda múzeumok tovább Magya Szépművészet Múzeu katalógusait képzőművésze klasszikusaina Leonard d Vinci Michelangelo Ghiberti Düre stb gyönyörűe illusztrál albumait néme kultuszminiszte megbízásábó megjelentetet bibliofi kiadásba kizáróla császár csalá tagja számár eg albumot mel Vilmo császá palotájá é kastélyai ismertette Hortu Deliciaru címe kiadot eg néme klassziku sorozatot tovább Dant Divin Commediájá Botticell illusztrációiva eg albumot mel Holbei össze képeine reprodukciójá tartalmazta

10386.h

CÍMSZ Bá

SZEMÉLYNÉ Bá Gyu

SZÓCIK Gyul berli művésze könyvkiad szü Miskolc 187 Iskol elvégzé ut tö kiadóvállalatn dolgozot ma 900- év elej Németország költözö Berlinb megalapítot Bá Marqua kiadócége utó különvál Bá Verlago me csakham egyi le legnagyo legnívósabb dolgo művésze könyvkiadó-vállalatokna szerződtet Georg Brandes világhí esztétiku kritikus a e ide vállal művés vezetéséb rés vet Kiad berlin frankfur drezd múzeumo továb Magy Szépművésze Múze katalógusai képzőművész klasszikusain Leonar Vinc Michelangel Ghibert Dür st gyönyörű illusztrá albumai ném kultuszminiszt megbízásáb megjelentete bibliof kiadásb kizáról császá csal tagj számá e albumo me Vilm csász palotáj kastélya ismertett Hort Deliciar cím kiado e ném klasszik sorozato továb Dan Divi Commediáj Botticel illusztrációiv e albumo me Holbe össz képein reprodukciój tartalmazt

10386.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Gy

SZÓCI Gyu berl művész könyvkia sz Miskol 18 Isko elvégz u t kiadóvállalat dolgozo m 900 é ele Németorszá költöz Berlin megalapíto B Marqu kiadócég ut különvá B Verlag m csakha egy l legnagy legnívósab dolg művész könyvkiadó-vállalatokn szerződte Geor Brande világh esztétik kritiku id válla művé vezetésé ré ve Kia berli frankfu drez múzeum tová Mag Szépművész Múz katalógusa képzőművés klasszikusai Leona Vin Michelange Ghiber Dü s gyönyör illusztr albuma né kultuszminisz megbízásá megjelentet biblio kiadás kizáró csász csa tag szám album m Vil csás palotá kastély ismertet Hor Delicia cí kiad né klasszi sorozat tová Da Div Commediá Bottice illusztrációi album m Holb öss képei reprodukció tartalmaz

10386

CÍM

SZEMÉLY G

SZÓC Gy ber művés könyvki s Misko 1 Isk elvég kiadóvállala dolgoz 90 el Németorsz költö Berli megalapít Marq kiadócé u különv Verla csakh eg legnag legnívósa dol művés könyvkiadó-vállalatok szerződt Geo Brand világ esztéti kritik i váll műv vezetés r v Ki berl frankf dre múzeu tov Ma Szépművés Mú katalógus képzőművé klasszikusa Leon Vi Michelang Ghibe D gyönyö illuszt album n kultuszminis megbízás megjelente bibli kiadá kizár csás cs ta szá albu Vi csá palot kastél ismerte Ho Delici c kia n klassz soroza tov D Di Commedi Bottic illusztráció albu Hol ös képe reprodukci tartalma

1038SZEMÉL

SZÓ G be művé könyvk Misk Is elvé kiadóvállal dolgo 9 e Németors költ Berl megalapí Mar kiadóc külön Verl csak e legna legnívós do művé könyvkiadó-vállalato szerződ Ge Bran vilá esztét kriti vál mű vezeté K ber frank dr múze to M Szépművé M katalógu képzőműv klasszikus Leo V Michelan Ghib gyöny illusz albu kultuszmini megbízá megjelent bibl kiad kizá csá c t sz alb V cs palo kasté ismert H Delic ki klass soroz to D Commed Botti illusztráci alb Ho ö kép reprodukc tartalm