10392.htm

CÍMSZÓ: Bárdfalva

SZÓCIKK: Bárdfalva (Berbesti, R,.), kisk. Máramaros vm. sugatagi j.-ban 2063 román, német és magyar lakossal. A zsidó (orth.) hitközség 1850. alakult. Hozzátartoznak: Vád, Giulesti, Sot, Sugatag, Hormest, Dosesti, Krecesti, Brels, Budesti, Sarbi, Kalinesti, Koruesti, Furesti, Borsánu, Nánesti, Vancesti, Vale Purkola. A hitközség 100 családban 556 lelket számlál 65 adófizetővel. 15 gazdálkodó, 20 kereskedő, 19 iparos, 18 katona, 20 munkanélküli és 8 közadakozásból él. A világháborúban 42 tagja vett részt, 7 elesett. Évi költségvetése 150,000 lei. Jesiváját Teitelbaum Jakak főrabbi alapította 1859., a Talmud Tórát Grosz Zelman Léb (most szigeti rabbi) 1920. A jesivának 80, a Talmud Tórának 45 a növendéke. A hitközséget Bak Samuel Leib, Bak Lázár, Tabak Mordchele kisbirtokosok és Dub Hers korcsmáros alapították. Az első elöljárók Bak Sámuel Leib, Bak Lázár és Bak Mendel voltak. Már a megalakulás idején imaházat építettek, de rabbit csak később választottak. A választás a sokoli (Galícia) születésű Teitelbaum Jakabra, Teitelbaum Sámuel gorlicei főrabbi fiára és Teitelbaum Mózes újhelyi főrabbi unokájára esett. Ez innen 30 évi működés után Ökörmezőre költözött. A hitélet irányait ő szabta meg és a hitközség még most is az ő szellemében működik. A hitközség élén állnak : Grosz Sámuel főrabbi, Davidovits Zelig elnök, Szabó Sámuel pénztáros, Szabó Dávid gondnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 392. címszó a lexikon => 88. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10392.htm

CÍMSZÓ: Bárdfalva

SZÓCIKK: Bárdfalva Berbesti, R,. , kisk. Máramaros vm. sugatagi j.-ban 2063 román, német és magyar lakossal. A zsidó orth. hitközség 1850. alakult. Hozzátartoznak: Vád, Giulesti, Sot, Sugatag, Hormest, Dosesti, Krecesti, Brels, Budesti, Sarbi, Kalinesti, Koruesti, Furesti, Borsánu, Nánesti, Vancesti, Vale Purkola. A hitközség 100 családban 556 lelket számlál 65 adófizetővel. 15 gazdálkodó, 20 kereskedő, 19 iparos, 18 katona, 20 munkanélküli és 8 közadakozásból él. A világháborúban 42 tagja vett részt, 7 elesett. Évi költségvetése 150,000 lei. Jesiváját Teitelbaum Jakak főrabbi alapította 1859., a Talmud Tórát Grosz Zelman Léb most szigeti rabbi 1920. A jesivának 80, a Talmud Tórának 45 a növendéke. A hitközséget Bak Samuel Leib, Bak Lázár, Tabak Mordchele kisbirtokosok és Dub Hers korcsmáros alapították. Az első elöljárók Bak Sámuel Leib, Bak Lázár és Bak Mendel voltak. Már a megalakulás idején imaházat építettek, de rabbit csak később választottak. A választás a sokoli Galícia születésű Teitelbaum Jakabra, Teitelbaum Sámuel gorlicei főrabbi fiára és Teitelbaum Mózes újhelyi főrabbi unokájára esett. Ez innen 30 évi működés után Ökörmezőre költözött. A hitélet irányait ő szabta meg és a hitközség még most is az ő szellemében működik. A hitközség élén állnak : Grosz Sámuel főrabbi, Davidovits Zelig elnök, Szabó Sámuel pénztáros, Szabó Dávid gondnok.

10392.ht

CÍMSZÓ Bárdfalv

SZÓCIKK Bárdfalv Berbesti R, kisk Máramaro vm sugatag j.-ba 206 román néme é magya lakossal zsid orth hitközsé 1850 alakult Hozzátartoznak Vád Giulesti Sot Sugatag Hormest Dosesti Krecesti Brels Budesti Sarbi Kalinesti Koruesti Furesti Borsánu Nánesti Vancesti Val Purkola hitközsé 10 családba 55 lelke számlá 6 adófizetővel 1 gazdálkodó 2 kereskedő 1 iparos 1 katona 2 munkanélkül é közadakozásbó él világháborúba 4 tagj vet részt elesett Év költségvetés 150,00 lei Jesivájá Teitelbau Jaka főrabb alapított 1859. Talmu Tórá Gros Zelma Lé mos sziget rabb 1920 jesivána 80 Talmu Tórána 4 növendéke hitközsége Ba Samue Leib Ba Lázár Taba Mordchel kisbirtokoso é Du Her korcsmáro alapították A els elöljáró Ba Sámue Leib Ba Lázá é Ba Mende voltak Má megalakulá idejé imaháza építettek d rabbi csa későb választottak választá sokol Galíci születés Teitelbau Jakabra Teitelbau Sámue gorlice főrabb fiár é Teitelbau Móze újhely főrabb unokájár esett E inne 3 év működé utá Ökörmezőr költözött hitéle irányai szabt me é hitközsé mé mos i a szellemébe működik hitközsé élé állna Gros Sámue főrabbi Davidovit Zeli elnök Szab Sámue pénztáros Szab Dávi gondnok

10392.h

CÍMSZ Bárdfal

SZÓCIK Bárdfal Berbest R kis Máramar v sugata j.-b 20 romá ném magy lakossa zsi ort hitközs 185 alakul Hozzátartozna Vá Giulest So Sugata Hormes Dosest Krecest Brel Budest Sarb Kalinest Koruest Furest Borsán Nánest Vancest Va Purkol hitközs 1 családb 5 lelk száml adófizetőve gazdálkod keresked iparo katon munkanélkü közadakozásb é világháborúb tag ve rész eleset É költségveté 150,0 le Jesiváj Teitelba Jak főrab alapítot 1859 Talm Tór Gro Zelm L mo szige rab 192 jesiván 8 Talm Tórán növendék hitközség B Samu Lei B Lázá Tab Mordche kisbirtokos D He korcsmár alapítottá el elöljár B Sámu Lei B Láz B Mend volta M megalakul idej imaház építette rabb cs késő választotta választ soko Galíc születé Teitelba Jakabr Teitelba Sámu gorlic főrab fiá Teitelba Móz újhel főrab unokájá eset inn é működ ut Ökörmező költözöt hitél iránya szab m hitközs m mo szelleméb működi hitközs él álln Gro Sámu főrabb Davidovi Zel elnö Sza Sámu pénztáro Sza Dáv gondno

10392.

CÍMS Bárdfa

SZÓCI Bárdfa Berbes ki Márama sugat j.- 2 rom né mag lakoss zs or hitköz 18 alaku Hozzátartozn V Giules S Sugat Horme Doses Kreces Bre Budes Sar Kalines Korues Fures Borsá Nánes Vances V Purko hitköz család lel szám adófizetőv gazdálko kereske ipar kato munkanélk közadakozás világháború ta v rés elese költségvet 150, l Jesivá Teitelb Ja főra alapíto 185 Tal Tó Gr Zel m szig ra 19 jesivá Tal Tórá növendé hitközsé Sam Le Láz Ta Mordch kisbirtoko H korcsmá alapított e elöljá Sám Le Lá Men volt megalaku ide imahá épített rab c kés választott válasz sok Galí szület Teitelb Jakab Teitelb Sám gorli főra fi Teitelb Mó újhe főra unokáj ese in műkö u Ökörmez költözö hité irány sza hitköz m szellemé működ hitköz é áll Gr Sám főrab Davidov Ze eln Sz Sám pénztár Sz Dá gondn

10392

CÍM Bárdf

SZÓC Bárdf Berbe k Máram suga j. ro n ma lakos z o hitkö 1 alak Hozzátartoz Giule Suga Horm Dose Krece Br Bude Sa Kaline Korue Fure Bors Náne Vance Purk hitkö csalá le szá adófizető gazdálk keresk ipa kat munkanél közadakozá világhábor t ré eles költségve 150 Jesiv Teitel J főr alapít 18 Ta T G Ze szi r 1 jesiv Ta Tór növend hitközs Sa L Lá T Mordc kisbirtok korcsm alapítot elölj Sá L L Me vol megalak id imah építet ra ké választot válas so Gal szüle Teitel Jaka Teitel Sá gorl főr f Teitel M újh főr unoká es i műk Ökörme költöz hit irán sz hitkö szellem műkö hitkö ál G Sá főra Davido Z el S Sá pénztá S D gond

1039

CÍ Bárd

SZÓ Bárd Berb Mára sug j r m lako hitk ala Hozzátarto Giul Sug Hor Dos Krec B Bud S Kalin Koru Fur Bor Nán Vanc Pur hitk csal l sz adófizet gazdál keres ip ka munkané közadakoz világhábo r ele költségv 15 Jesi Teite fő alapí 1 T Z sz jesi T Tó növen hitköz S L Mord kisbirto korcs alapíto elöl S M vo megala i ima építe r k választo vála s Ga szül Teite Jak Teite S gor fő Teite új fő unok e mű Ökörm költö hi irá s hitk szelle műk hitk á S főr David e S pénzt gon