10394.htm

CÍMSZÓ: Bárdos

SZEMÉLYNÉV: Bárdos Arthur

SZÓCIKK: Bárdos, 1. Artúr*, író és színházigazgató, szül. 1882. Egyetemi tanulmányai elvégeztével írói pályára lépett és «Színjáték» címen művészeti folyóiratot alapított és szerkesztett. Vezetője volt az Új Színpadnak. 1915-ben a Modern Színpadot, 1916. a Belvárosi Színházat alapította és vezette 1927-ig, közben a Renaissance Színháznak vezérigazgatója volt. Versei Két ösvény c. jelentek meg. Az Új Színpad c. esztétikai könyvet írt. Legutóbb Berlinben működött. Jelenleg ugyancsak ott színigazgató, filmíró és rendező.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 394. címszó a lexikon => 88. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10394.htm

CÍMSZÓ: Bárdos

SZEMÉLYNÉV: Bárdos Arthur

SZÓCIKK: Bárdos, 1. Artúr*, író és színházigazgató, szül. 1882. Egyetemi tanulmányai elvégeztével írói pályára lépett és Színjáték címen művészeti folyóiratot alapított és szerkesztett. Vezetője volt az Új Színpadnak. 1915-ben a Modern Színpadot, 1916. a Belvárosi Színházat alapította és vezette 1927-ig, közben a Renaissance Színháznak vezérigazgatója volt. Versei Két ösvény c. jelentek meg. Az Új Színpad c. esztétikai könyvet írt. Legutóbb Berlinben működött. Jelenleg ugyancsak ott színigazgató, filmíró és rendező.

10394.ht

CÍMSZÓ Bárdo

SZEMÉLYNÉV Bárdo Arthu

SZÓCIKK Bárdos 1 Artúr* ír é színházigazgató szül 1882 Egyetem tanulmánya elvégeztéve író pályár lépet é Színjáté címe művészet folyóirato alapítot é szerkesztett Vezetőj vol a Ú Színpadnak 1915-be Moder Színpadot 1916 Belváros Színháza alapított é vezett 1927-ig közbe Renaissanc Színházna vezérigazgatój volt Verse Ké ösvén c jelente meg A Ú Színpa c esztétika könyve írt Legutób Berlinbe működött Jelenle ugyancsa ot színigazgató filmír é rendező

10394.h

CÍMSZ Bárd

SZEMÉLYNÉ Bárd Arth

SZÓCIK Bárdo Artúr í színházigazgat szü 188 Egyete tanulmány elvégeztév ír pályá lépe Színját cím művésze folyóirat alapíto szerkesztet Vezető vo Színpadna 1915-b Mode Színpado 191 Belváro Színház alapítot vezet 1927-i közb Renaissan Színházn vezérigazgató vol Vers K ösvé jelent me Színp esztétik könyv ír Legutó Berlinb működöt Jelenl ugyancs o színigazgat filmí rendez

10394.

CÍMS Bár

SZEMÉLYN Bár Art

SZÓCI Bárd Artú színházigazga sz 18 Egyet tanulmán elvégezté í pály lép Színjá cí művész folyóira alapít szerkeszte Vezet v Színpadn 1915- Mod Színpad 19 Belvár Színhá alapíto veze 1927- köz Renaissa Színház vezérigazgat vo Ver ösv jelen m Szín esztéti köny í Legut Berlin működö Jelen ugyanc színigazga film rende

10394

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá Ar

SZÓC Bár Art színházigazg s 1 Egye tanulmá elvégezt pál lé Színj c művés folyóir alapí szerkeszt Veze Színpad 1915 Mo Színpa 1 Belvá Szính alapít vez 1927 kö Renaiss Színhá vezérigazga v Ve ös jele Szí esztét kön Legu Berli működ Jele ugyan színigazg fil rend

1039

CÍ B

SZEMÉL B A

SZÓ Bá Ar színházigaz Egy tanulm elvégez pá l Szín művé folyói alap szerkesz Vez Színpa 191 M Színp Belv Szín alapí ve 192 k Renais Szính vezérigazg V ö jel Sz eszté kö Leg Berl műkö Jel ugya színigaz fi ren