10398.htm

CÍMSZÓ: Bari

SZEMÉLYNÉV: Bari Ágoston

SZÓCIKK: Bari Ágoston*, közgazdasági író, hírlapíró, szül. Budapesten 1872. Tanulmányait a budapesti egyetem jogi karán végezte, ahol jogi doktori oklevelet szerzett. Eleinte ügyvédi irodákban dolgozott, de csakhamar a hírlapírásra adta magát. A napi sajtóban a közgazdasági irodalom egyik legtevékenyebb munkása volt, aki bonyolult szakkérdéseket is nagy ügyességgel tudott közel vinni a nagyközönség felfogásához. 1913-tól 1919-ig a Pester Lloyd közgazdasági szerkesztője volt. Több éven át e lap hasábjain tette közzé a magyar közgazdasági élet egy-egy esztendejének összefoglaló kritikai áttekintését. Megírta több budapesti pénzintézet történetét is. Több közgazdasági szaklap szerkesztője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 398. címszó a lexikon => 88. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10398.htm

CÍMSZÓ: Bari

SZEMÉLYNÉV: Bari Ágoston

SZÓCIKK: Bari Ágoston*, közgazdasági író, hírlapíró, szül. Budapesten 1872. Tanulmányait a budapesti egyetem jogi karán végezte, ahol jogi doktori oklevelet szerzett. Eleinte ügyvédi irodákban dolgozott, de csakhamar a hírlapírásra adta magát. A napi sajtóban a közgazdasági irodalom egyik legtevékenyebb munkása volt, aki bonyolult szakkérdéseket is nagy ügyességgel tudott közel vinni a nagyközönség felfogásához. 1913-tól 1919-ig a Pester Lloyd közgazdasági szerkesztője volt. Több éven át e lap hasábjain tette közzé a magyar közgazdasági élet egy-egy esztendejének összefoglaló kritikai áttekintését. Megírta több budapesti pénzintézet történetét is. Több közgazdasági szaklap szerkesztője volt.

10398.ht

CÍMSZÓ Bar

SZEMÉLYNÉV Bar Ágosto

SZÓCIKK Bar Ágoston* közgazdaság író hírlapíró szül Budapeste 1872 Tanulmányai budapest egyete jog kará végezte aho jog doktor oklevele szerzett Eleint ügyvéd irodákba dolgozott d csakhama hírlapírásr adt magát nap sajtóba közgazdaság irodalo egyi legtevékenyeb munkás volt ak bonyolul szakkérdéseke i nag ügyességge tudot köze vinn nagyközönsé felfogásához 1913-tó 1919-i Peste Lloy közgazdaság szerkesztőj volt Töb éve á la hasábjai tett közz magya közgazdaság éle egy-eg esztendejéne összefoglal kritika áttekintését Megírt töb budapest pénzintéze történeté is Töb közgazdaság szakla szerkesztőj volt

10398.h

CÍMSZ Ba

SZEMÉLYNÉ Ba Ágost

SZÓCIK Ba Ágoston közgazdasá ír hírlapír szü Budapest 187 Tanulmánya budapes egyet jo kar végezt ah jo dokto oklevel szerzet Elein ügyvé irodákb dolgozot csakham hírlapírás ad magá na sajtób közgazdasá irodal egy legtevékenye munká vol a bonyolu szakkérdések na ügyességg tudo köz vin nagyközöns felfogásáho 1913-t 1919- Pest Llo közgazdasá szerkesztő vol Tö év l hasábja tet köz magy közgazdasá él egy-e esztendején összefogla kritik áttekintésé Megír tö budapes pénzintéz történet i Tö közgazdasá szakl szerkesztő vol

10398.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Ágos

SZÓCI B Ágosto közgazdas í hírlapí sz Budapes 18 Tanulmány budape egye j ka végez a j dokt okleve szerze Elei ügyv irodák dolgozo csakha hírlapírá a mag n sajtó közgazdas iroda eg legtevékeny munk vo bonyol szakkérdése n ügyesség tud kö vi nagyközön felfogásáh 1913- 1919 Pes Ll közgazdas szerkeszt vo T é hasábj te kö mag közgazdas é egy- esztendejé összefogl kriti áttekintés Megí t budape pénzinté történe T közgazdas szak szerkeszt vo

10398

CÍM

SZEMÉLY Ágo

SZÓC Ágost közgazda hírlap s Budape 1 Tanulmán budap egy k vége dok oklev szerz Ele ügy irodá dolgoz csakh hírlapír ma sajt közgazda irod e legtevéken mun v bonyo szakkérdés ügyessé tu k v nagyközö felfogásá 1913 191 Pe L közgazda szerkesz v hasáb t k ma közgazda egy esztendej összefog krit áttekinté Meg budap pénzint történ közgazda sza szerkesz v

1039SZEMÉL Ág

SZÓ Ágos közgazd hírla Budap Tanulmá buda eg vég do okle szer El üg irod dolgo csak hírlapí m saj közgazd iro legtevéke mu bony szakkérdé ügyess t nagyköz felfogás 191 19 P közgazd szerkes hasá m közgazd eg esztende összefo kri áttekint Me buda pénzin törté közgazd sz szerkes