10401.htm

CÍMSZÓ: Bar-micvó

SZÓCIKK: Bar-micvó jelenti a zsidó 13 éves fiúgyermeket és az ezen örömnap alkalmából tartott lakomát. Ez a kor keleti mértékkel mérve megfelel a férfinemnél a teljes pubertás korának, ekkor lesz a zsidó ifjú magán- és vallásjogilag nagykorúvá. Már az atyák mondásai említik: «13 esztendős korban a vallási törvények teljesítésére van a fiú kötelezve». Mindeddig az apa felelős fiáért, ezentúl egyéni felelősséggel bír az ifjú, az apa ezért mondja ilyenkor az orthodox rítusban ezt az imát:«Áldott legyen, ki az érette viselt felelősség alól feloldott.» E vallási téren való önállóság megnyilatkozik abban, hogy az ifjút nyilvánosan a Tóra elé szólítják. A modern istentiszteleteknél ez mind jobban ünnepélyesebbé válik s fokozódik a B.-ajándék által, melyet rokonok és ismerősök küldenek. Régen az ünneplő ifjú nyilvános előadást tartott a zsinagógában, rendszerint a rabbinikus tudományok köréből.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 401. címszó a lexikon => 89. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10401.htm

CÍMSZÓ: Bar-micvó

SZÓCIKK: Bar-micvó jelenti a zsidó 13 éves fiúgyermeket és az ezen örömnap alkalmából tartott lakomát. Ez a kor keleti mértékkel mérve megfelel a férfinemnél a teljes pubertás korának, ekkor lesz a zsidó ifjú magán- és vallásjogilag nagykorúvá. Már az atyák mondásai említik: 13 esztendős korban a vallási törvények teljesítésére van a fiú kötelezve . Mindeddig az apa felelős fiáért, ezentúl egyéni felelősséggel bír az ifjú, az apa ezért mondja ilyenkor az orthodox rítusban ezt az imát: Áldott legyen, ki az érette viselt felelősség alól feloldott. E vallási téren való önállóság megnyilatkozik abban, hogy az ifjút nyilvánosan a Tóra elé szólítják. A modern istentiszteleteknél ez mind jobban ünnepélyesebbé válik s fokozódik a B.-ajándék által, melyet rokonok és ismerősök küldenek. Régen az ünneplő ifjú nyilvános előadást tartott a zsinagógában, rendszerint a rabbinikus tudományok köréből.

10401.ht

CÍMSZÓ Bar-micv

SZÓCIKK Bar-micv jelent zsid 1 éve fiúgyermeke é a eze örömna alkalmábó tartot lakomát E ko kelet mértékke mérv megfele férfinemné telje pubertá korának ekko les zsid ifj magán é vallásjogila nagykorúvá Má a atyá mondása említik 1 esztendő korba vallás törvénye teljesítésér va fi kötelezv Mindeddi a ap felelő fiáért ezentú egyén felelősségge bí a ifjú a ap ezér mondj ilyenko a orthodo rítusba ez a imát Áldot legyen k a érett visel felelőssé aló feloldott vallás tére val önállósá megnyilatkozi abban hog a ifjú nyilvánosa Tór el szólítják moder istentiszteletekné e min jobba ünnepélyesebb váli fokozódi B.-ajándé által melye rokono é ismerősö küldenek Rége a ünnepl ifj nyilváno előadás tartot zsinagógában rendszerin rabbiniku tudományo köréből

10401.h

CÍMSZ Bar-mic

SZÓCIK Bar-mic jelen zsi év fiúgyermek ez örömn alkalmáb tarto lakomá k kele mértékk mér megfel férfinemn telj pubert korána ekk le zsi if magá vallásjogil nagykorúv M aty mondás említi esztend korb vallá törvény teljesítésé v f kötelez Mindedd a felel fiáér ezent egyé felelősségg b ifj a ezé mond ilyenk orthod rítusb e imá Áldo legye éret vise felelőss al feloldot vallá tér va önállós megnyilatkoz abba ho ifj nyilvános Tó e szólítjá mode istentiszteletekn mi jobb ünnepélyeseb vál fokozód B.-ajánd álta mely rokon ismerős küldene Rég ünnep if nyilván előadá tarto zsinagógába rendszeri rabbinik tudomány körébő

10401.

CÍMS Bar-mi

SZÓCI Bar-mi jele zs é fiúgyerme e öröm alkalmá tart lakom kel mérték mé megfe férfinem tel puber korán ek l zs i mag vallásjogi nagykorú at mondá említ eszten kor vall törvén teljesítés kötele Minded fele fiáé ezen egy felelősség if ez mon ilyen ortho rítus im Áld legy ére vis felelős a feloldo vall té v önálló megnyilatko abb h if nyilváno T szólítj mod istentiszteletek m job ünnepélyese vá fokozó B.-aján ált mel roko ismerő külden Ré ünne i nyilvá előad tart zsinagógáb rendszer rabbini tudomán köréb

10401

CÍM Bar-m

SZÓC Bar-m jel z fiúgyerm örö alkalm tar lako ke mérté m megf férfine te pube korá e z ma vallásjog nagykor a mond emlí eszte ko val törvé teljesíté kötel Minde fel fiá eze eg felelőssé i e mo ilye orth rítu i Ál leg ér vi felelő felold val t önáll megnyilatk ab i nyilván szólít mo istentisztelete jo ünnepélyes v fokoz B.-ajá ál me rok ismer külde R ünn nyilv előa tar zsinagógá rendsze rabbin tudomá köré

1040

CÍ Bar-

SZÓ Bar- je fiúgyer ör alkal ta lak k mért meg férfin t pub kor m vallásjo nagyko mon eml eszt k va törv teljesít köte Mind fe fi ez e felelőss m ily ort rít Á le é v felel felol va önál megnyilat a nyilvá szólí m istentisztelet j ünnepélye foko B.-aj á m ro isme küld ün nyil elő ta zsinagóg rendsz rabbi tudom kör