10403.htm

CÍMSZÓ: Barna

SZEMÉLYNÉV: Barna Ignác

SZÓCIKK: Barna, 1. Ignác, kúriai bíró, szül. Rácalmáson 1854., megh. Budapesten 1916. Jogi tanulmányainak befejezése után 1889. ügyvédi oklevelet szerzett és ügyvédi gyakorlatának folytatása mellett a budapesti Kereskedelmi Akadémián mint a kereskedelmi és váltójog tanára működött. Később bírói pályára lépett és 1899. budapesti ítélőtáblai bíró, 1911. pedig kúriai bíró lett. Ebben a minőségében beosztották az igazságügy minisztérium, törvény-előkészítő osztályába, ahol min. tanácsosi rangban érdemes tevékenységet fejtett ki. A szakfolyóiratokban közzétett számos tanulmányán kívül önálló munkái: Kereskedelmi törvény, 1875:XXXVIII. t.-c. (Budapest, 1894); magánbiztosítási vállalatokról szóló törvényjavaslat (u. o. 1896.); A német polgárjogi törvénykönyv. Az 1896. aug. 18. kelt birodalmi törvény (u. o. 1899.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 403. címszó a lexikon => 89. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10403.htm

CÍMSZÓ: Barna

SZEMÉLYNÉV: Barna Ignác

SZÓCIKK: Barna, 1. Ignác, kúriai bíró, szül. Rácalmáson 1854., megh. Budapesten 1916. Jogi tanulmányainak befejezése után 1889. ügyvédi oklevelet szerzett és ügyvédi gyakorlatának folytatása mellett a budapesti Kereskedelmi Akadémián mint a kereskedelmi és váltójog tanára működött. Később bírói pályára lépett és 1899. budapesti ítélőtáblai bíró, 1911. pedig kúriai bíró lett. Ebben a minőségében beosztották az igazságügy minisztérium, törvény-előkészítő osztályába, ahol min. tanácsosi rangban érdemes tevékenységet fejtett ki. A szakfolyóiratokban közzétett számos tanulmányán kívül önálló munkái: Kereskedelmi törvény, 1875:XXXVIII. t.-c. Budapest, 1894 ; magánbiztosítási vállalatokról szóló törvényjavaslat u. o. 1896. ; A német polgárjogi törvénykönyv. Az 1896. aug. 18. kelt birodalmi törvény u. o. 1899. .

10403.ht

CÍMSZÓ Barn

SZEMÉLYNÉV Barn Igná

SZÓCIKK Barna 1 Ignác kúria bíró szül Rácalmáso 1854. megh Budapeste 1916 Jog tanulmányaina befejezés utá 1889 ügyvéd oklevele szerzet é ügyvéd gyakorlatána folytatás mellet budapest Kereskedelm Akadémiá min kereskedelm é váltójo tanár működött Későb bíró pályár lépet é 1899 budapest ítélőtábla bíró 1911 pedi kúria bír lett Ebbe minőségébe beosztottá a igazságüg minisztérium törvény-előkészít osztályába aho min tanácsos rangba érdeme tevékenysége fejtet ki szakfolyóiratokba közzétet számo tanulmányá kívü önáll munkái Kereskedelm törvény 1875:XXXVIII t.-c Budapest 189 magánbiztosítás vállalatokró szól törvényjavasla u o 1896 néme polgárjog törvénykönyv A 1896 aug 18 kel birodalm törvén u o 1899

10403.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar Ign

SZÓCIK Barn Igná kúri bír szü Rácalmás 1854 meg Budapest 191 Jo tanulmányain befejezé ut 188 ügyvé oklevel szerze ügyvé gyakorlatán folytatá melle budapes Kereskedel Akadémi mi kereskedel váltój taná működöt Késő bír pályá lépe 189 budapes ítélőtábl bír 191 ped kúri bí let Ebb minőségéb beosztott igazságü minisztériu törvény-előkészí osztályáb ah mi tanácso rangb érdem tevékenység fejte k szakfolyóiratokb közzéte szám tanulmány kív önál munká Kereskedel törvén 1875:XXXVII t.- Budapes 18 magánbiztosítá vállalatokr szó törvényjavasl 189 ném polgárjo törvényköny 189 au 1 ke birodal törvé 189

10403.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Ig

SZÓCI Bar Ign kúr bí sz Rácalmá 185 me Budapes 19 J tanulmányai befejez u 18 ügyv okleve szerz ügyv gyakorlatá folytat mell budape Kereskede Akadém m kereskede váltó tan működö Kés bí pály lép 18 budape ítélőtáb bí 19 pe kúr b le Eb minőségé beosztot igazság minisztéri törvény-előkész osztályá a m tanács rang érde tevékenysé fejt szakfolyóiratok közzét szá tanulmán kí öná munk Kereskede törvé 1875:XXXVI t. Budape 1 magánbiztosít vállalatok sz törvényjavas 18 né polgárj törvénykön 18 a k biroda törv 18

10403

CÍM B

SZEMÉLY B I

SZÓC Ba Ig kú b s Rácalm 18 m Budape 1 tanulmánya befeje 1 ügy oklev szer ügy gyakorlat folyta mel budap Keresked Akadé keresked vált ta működ Ké b pál lé 1 budap ítélőtá b 1 p kú l E minőség beoszto igazsá minisztér törvény-előkés osztály tanác ran érd tevékenys fej szakfolyóirato közzé sz tanulmá k ön mun Keresked törv 1875:XXXV t Budap magánbiztosí vállalato s törvényjava 1 n polgár törvénykö 1 birod tör 1

1040SZEMÉL

SZÓ B I k Rácal 1 Budap tanulmány befej üg okle sze üg gyakorla folyt me buda Kereske Akad kereske vál t műkö K pá l buda ítélőt k minősé beoszt igazs miniszté törvény-előké osztál taná ra ér tevékeny fe szakfolyóirat közz s tanulm ö mu Kereske tör 1875:XXX Buda magánbiztos vállalat törvényjav polgá törvényk biro tö